Nav-le­der ble ilagt ad­var­sel for sno­king

En kom­mu­nalt an­satt Nav-le­der i Lil­le­sand er blitt ilagt en skrift­lig ad­var­sel for å ha sno­ket i per­son­sen­si­ti­ve an­satte­opp­lys­nin­ger.

Agderposten - - ØKONOMI & SAMFUNN -

▶ NAV-SNOKINGEN

Det­te har råd­mann Guri Ull­tveit-Moe av­gjort, frem­kom­mer det i en melding til Ag­der­pos­ten.

– Det å gjø­re opp­slag i fag­sys­te­mer som ikke er tjenst­lig be­grun­net, er i strid med NAVs ru­ti­ner og våre etis­ke ret­nings­lin­jer. NAV og of­fent­lig for­valt­ning ge­ne­relt er av­hen­gig av folks til­lit til at an­sat­te ikke gjør ube­ret­ti­ge­de opp­slag i sen­si­tiv in­for­ma­sjon som er lag­ret i fag­sys­te­mer, ut­dy­per råd­man­nen.

Av­gjort av råd­man­nen

Ag­der­pos­ten for­tal­te tid­lig i de­sem­ber at sju le­de­re i Nav-sys­te­met var tatt for å ha sno­ket i fag­sys­te­me­ne til eta­ten.

Nav er et part­ner­skap mel­lom stat og kom­mu­ne, og le­der­ne har føl­ge­lig hatt uli­ke ar­beids­gi­ve­re og også reg­ler å for­hol­de seg til. Mens et eget an­set­tels­ut­valg har be­stemt skjeb­nen til seks stat­li­ge an­sat­te, har råd­mann Guri Ull­tveit-Moe i Lil­le­sand på egen hånd av­gjort den sju­en­de sa­ken.

– Råd­man­nen har ved­tatt at den kom­mu­nalt an­sat­te av­de­lings­le­de­ren ved NAV Lil­le­sand som har gjort opp­slag i NAVs fag­sys­tem uten tjenst­lig be­hov, ileg­ges en skrift­lig ad­var­sel for for­hol­det, skri­ver Ull­tveit-Moe i mel­din­gen.

Der­som for­hol­det gjen­tar seg, kan det gå ut over av­de­lings­le­de­rens ar­beids­for­hold i kom­mu­nen, til­føy­er råd­man­nen.

De sju er der­med blitt gjen­stand for følgende re­ak­sjo­ner: Tre er blitt de­gra­dert og fra­tatt lønn, tre har fått skrift­lig ad­var­sel – mens den sis­te, tro­lig den mest al­vor­li­ge over­tre­del­sen, slapp unna uten straff. Det­te for­di ved­kom­men­de var gått av med pen­sjon da data­sno­kin­gen ble av­slørt.

Etter på­trykk fra fag­for­enin­gen vur­de­rer Ar­beids- og vel­ferds­di­rek­to­ra­tet nå om ved­kom­me­ne­de li­ke­vel skal po­liti­an­mel­des.

– For mild re­ak­sjon

Den uli­ke må­ten å hånd­te­re sno­ke-sa­ke­ne på i stat og kom­mu­ne blir for øv­rig nå et tema som Nav-di­rek­tør Si­grun Vå­gengs vil ta opp med KS. Ad­vo­katt­opp i KS, Tor All­st­rin, har ut­talt til Kom­mu­nal Rap­port at skrift­lig ad­var­sel for data­sno­king er for mild re­ak­sjon.

– Er du le­der i Nav, må det for­ut­set­tes at du kjen­ner reg­le­ne. Det er gans­ke alvorlig at det gjø­res opp­slag i taus­hets­be­lagt in­for­ma­sjon om egne an­sat­te som ikke skal va­ere til­gjen­ge­lig. Det ten­de­rer mot opp­si­gel­ses­grunn, ut­tal­te han.

De sju le­der­ne er an­satt i Grim­stad (2), Lil­le­sand (3), Tvede­strand (1) og fyl­kes­kon­to­ret i Arendal (1).

▶ Pål Yng­ve Berg

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.