27 men­nes­ker døde un­der ar­beid i fjor

Ar­beids­til­sy­net re­gist­rer­te 27 døds­fall i det land­ba­ser­te ar­beids­li­vet i Nor­ge i fjor. An­tal­let arbeidsskadedødsfall hol­der seg på et his­to­risk lavt nivå.

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

Til tross for en li­ten øk­ning fra 25 til 27 sli­ke døds­fall fra 2016 til i fjor, er an­tal­let godt un­der gjen­nom­snit­tet for de sis­te seks åre­ne. Fra 2012 til 2017 er det i gjen­nom­snitt 36 arbeidsskadedødsfall per år. I 2017 var det i alt 26 ulyk­ker hvor ar­beids­ta­ke­re om­kom. En av ulyk­ke­ne før­te til at to ar­bei­de­re om­kom.

– 27 arbeidsskadedødsfall er 27 for mye. De fles­te ulyk­ke­ne i ar­beids­li­vet kun­ne va­ert unn­gått. Sik­ker­het må ska­pes og gjen­ska­pes hver enes­te dag, sier di­rek­tør Tru­de Voll­heim i Ar­beids­til­sy­net.

Uten­lands­ke ar­bei­de­re

Seks av dem som om­kom i fjor var uten­lands­ke. Det­te er det la­ves­te re­gist­rer­te an­tal­let si­den 2013. An­de­len uten­lands­ke ar­beids­ta­ke­re er på sam­me nivå i 2017 som gjen­nom­snit­tet for de sis­te seks åre­ne.

Den la­ve­re an­de­len skyl­des at an­tall nors­ke ar­beids­ta­ke­re som om­kom økte noe sam­men­lig­net med 2016, mens an­tal­let uten­lands­ke ar­beids­ta­ke­re som om­kom gikk ned.

– Det er for tid­lig å si om ned­gan­gen i an­de­len uten­lands­ke ar­beids­ta­ke­re blant de om­kom­ne er et tegn på at ut­vik­lin­gen har snudd. Det er li­ke­vel po­si­tivt å se at an­tal­let uten­lands­ke ar­beids­ta­ke­re som mis­ter li­vet på jobb er be­ty­de­lig la­ve­re

i 2017 sam­men­lig­net med åre­ne før, sier Voll­heim.

Bygg og an­legg

Bygg- og an­leggs­na­e­rin­gen er en av de mest ri­siko­ut­sat­te na­e­rin­ge­ne i det nors­ke land­ba­ser­te ar­beids­li­vet. Også i fjor er bran­sjen den na­e­rin­gen som har flest døds­fall med sju mot åtte i 2016. Gjen­nom­snit­tet i na­e­rin­gen for pe­rio­den 2012 til 2017 er åtte døds­fall per år.

– Fort­satt har sva­ert man­ge av virk­som­he­te­ne i bygg og an­legg et stort for­bed­rings­po­ten­si­al. Å job­be sys­te­ma­tisk med helse, mil­jø og sik­ker­het er helt nød­ven­dig for å re­du­se­re ri­si­ko­en for ar­beids­ulyk­ker og arbeidsskadedødsfall, sier Voll­heim.

Det var seks døds­fall in­nen trans­port og lag­ring i fjor. Det er to døds­fall fle­re enn året før. I alle de seks ulyk­ke­ne var den om­kom­ne ar­beids­ta­ke­ren fø­rer av kjøre­tøy. Buss var in­volvert i to av ulyk­ke­ne.

In­nen in­du­stri var det fem døds­fall i 2017. Det er en øk­ning fra de to fore­gå­en­de åre­ne. Det var in­gen re­gist­rer­te døds­fall i na­e­rin­gen i 2016 og to døds­fall året før. I én av ulyk­ke­ne in­nen in­du­stri i fjor om­kom to ar­bei­de­re.

Jord­bruk, skog­bruk og fiske

In­nen jord­bruk, skog­bruk og fiske var det tre døds­fall i fjor. Det­te er det la­ves­te re­gist­rer­te an­tal­let i na­e­rin­gen for pe­rio­den 2012 til 2017, der det i gjen­nom­snitt ble re­gist­rert seks døds­fall per år.

Det var tre døds­fall in­nen for­ret­nings­mes­sig tje­neste­yting i 2017, det sam­me som året før.

En kvin­ne om­kom på jobb i fjor. Det­te er det sam­me som i 2016. Kvin­nen om­kom som føl­ge av en volds­hand­ling. I pe­rio­den 2012 til 2017 har i gjen­nom­snitt to kvin­ner mis­tet li­vet per år.

(NTB)

ILLUSTRASJONSFOTO: VI­DAR RUUD, NTB SCANPIX

SIK­KER­HET MÅ SKA­PES HVER DAG: 27 per­soner mis­tet li­vet i land­ba­sert na­e­rings­liv i fjor. – 27 arbeidsskadedødsfall er 27 for mye. De fles­te ulyk­ke­ne i ar­beids­li­vet kun­ne va­ert unn­gått. Sik­ker­het må ska­pes og gjen­ska­pes hver enes­te dag, sier di­rek­tør Tru­de Voll­heim i Ar­beids­til­sy­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.