Kan bli for­bud mot head­in­ger

Det euro­pe­is­ke fot­ball­for­bun­det ven­ter svar på en stu­die som skal av­dek­ke om head­ing kan va­ere ska­de­lig for yng­re spil­le­re. Vi­ser det seg å va­ere til­fel­le, kan al­ter­na­ti­vet bli for­bud.

Agderposten - - SPORT -

▶ FOT­BALL

I 2017 lan­ser­te Det euro­pe­is­ke fot­ball­for­bun­det (UEFA) en om­fat­ten­de stu­die. For­må­let var å fin­ne ut om head­in­ger i bar­ne- og ung­doms­fot­bal­len had­de noen ef­fekt på spil­ler­nes hjerne­struk­tur og funk­sjon, mel­der Faed­re­lands­ven­nen. Re­sul­ta­tet fore­lig­ger en gang nes­te år. Avi­sen re­fe­re­rer en ut­ta­lel­se fra UEFA-pre­si­dent Alek­san­der Ce­fe­rin til den en­gels­ke avi­sen The Te­le­graph:

– Vi må selv­føl­ge­lig ta det­te på al­vor. Hvis det vi­ser klart at det er noen ska­der, spe­si­elt for barn, må vi va­ere stren­ge, sier han på spørs­mål om det kan kom­me et for­bud.

– Spen­nen­de

I Grim­stad ser Jerv-le­del­sen po­si­tivt på ini­tia­ti­vet fra UEFA. Noen ste­der i lan­det har NFF tes­tet ut lett­bal­ler i barne­fot­bal­len. Det har ikke va­ert til­fel­le i Jerv, og her vil man av­ven­te re­sul­ta­ter fra un­der­sø­kel­ser før man set­ter i gang til­tak.

– Det blir spen­nen­de å se re­sul­ta­tet, og vi vil så klart for­hol­de oss til det. Det er vel­dig bra at de set­ter helse og sik­ker­het i høy­sete, og så får vi se hva de fin­ner ut, sier ut­vik­lings­sjef Jør­gen Fer­stad til Ag­der­pos­ten.

USA er blant lan­de­ne som al­le­re­de har inn­ført for­bud. Etter at en gruppe for­eld­re i 2015 gikk til søks­mål mot FIFA og Ca­li­for­nia Youth Soc­cer As­socia­tion for å opp­tre uan­svar­lig og ikke ta nok hen­syn til og for­sø­ke å beskytte un­ge spil­le­re, be­slut­tet det ame­ri­kans­ke fot­ball­for­bun­det at barn opp til ti år ikke len­ger får lov til å hea­de bal­len. Det ble også inn­ført be­grens­nin­ger på an­tall head­in­ger un­der tre­ning for barn mel­lom 11 og 13 år, om­tal­te BBC iføl­ge Af­ten­pos­ten.

Til Faed­re­lands­ven­nen opp­ly­ser pro­fes­sor i idretts­me­di­sin og le­der for Sen­ter for idretts­skade­forsk­ning ved Nor­ges idretts­høg­sko­le, Roald Bach, at sko­len har fått mid­ler til å gjen­nom­føre en stor EU-fi­nan­siert stu­die sam­men med Tysk­land, Bel­gia, Ne­der­land, Is­rael og Slo­va­kia. Der skal ak­ti­ve fot­ball­spil­le­re i 14-15-års­al­de­ren un­der­sø­kes for å se om head­ing er ska­de­lig for hjer­nen.

– Hel­sa kom­mer først

Der­som UEFA-stu­di­et av­slø­rer at det å hea­de bal­len er ska­de­lig for barn og un­ge, kan kampreg­le­men­tet blir end­ret, mel­der Faed­re­lands­ven­nen. Da må også na­sjo­na­le sa­er­for­bund føl­ge etter.

– Hvis det vi­ser seg at det­te er noe som er ska­de­lig for barn og un­ge, så kom­mer hel­sa så klart først. Da føl­ger vi lo­ver og reg­ler og til­tak i hen­hold til det, sier Fer­stad i Jerv.

– Jeg tror det er vel­dig få klub­ber som har hatt det­te på agen­da­en, for meg var det helt nytt. Det er et vel­dig spen­nen­de pro­sjekt, fort­set­ter han.

Hen­rik Lun­de, sek­sjons­le­der for barn og ung­dom i NFF, sier til Faed­re­lands­ven­nen at de ven­ter på fun­ne­ne til UEFA.

▶ Sil­je Brat­land Roks­våg

FOTO: SHUTTERSTOCK/NTB SCANPIX

KAN BLI FOR­BUDT: Der­som head­ing vi­ser seg å va­ere ska­de­lig, kan det bli for­budt i barne­fot­bal­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.