For få spil­le­re til å ta vare på både topp og bred­de

En­de­lig har alle fot­ball­klub­be­ne i Grim­stad klart å bli eni­ge om hvor­dan vi skal sam­ar­bei­de i et for­søk på å få fle­re Grim­stad-gut­ter så gode at de kan bli en del av OBOS la­get til Jerv. Det er unikt i vår lo­ka­le fot­ball­his­to­rie.

Agderposten - - SPORT - Lars Erik Sy­se Sports­lig le­der FK Jerv

Det­te har vi klart gjen­nom en av­ta­le som tar vare på alle un­ge gut­ter som vil spil­le fot­ball, både de som vil tre­ne fire–fem gan­ger i uken og de som vil spil­le fot­ball et par gan­ger hver uke.

Grim­stad har fire fot­ball­klub­ber. Det er man­ge til å va­ere en så li­ten kom­mu­ne. I Jerv har alle års­kul­le­ne fra seks til 15 år mel­lom 17 og 30 spil­le­re. Hos dem som nå er 16 og 17 år er det ikke noen egne lag i Jerv.

For å ha ett 11-er­lag kre­ves minst 18 spil­le­re. FK Jerv har rett og slett for få spil­le­re i hvert kull til å ta vare på både topp og bred­de. Det er ikke noen stør­re kull i Lia, Ex­press og Imås. Hver for oss er vi gans­ke små. Sam­men er vi gans­ke sto­re og kan bli vel­dig gode. Det er det av­ta­len mel­lom de fire klub­be­ne byg­ger på.

Jervs sports­li­ge suk­sess har gjort oss til topp­klub­ben i dis­trik­tet. Det er et an­svar vi må ta godt vare på.

Det vil­le ver­ken va­ert spe­si­elt lurt el­ler hyg­ge­lig gjort mot nabo­klub­be­ne å rib­be dem for de bes­te spil­ler­ne uten å gi noe til­ba­ke. Der­for har vi blitt eni­ge med de and­re om at fra 15 år skal Jerv va­ere en topp­klubb og de and­re en bredde­klubb.

For Jerv smer­ter det å si at vi ikke kan ta godt vare på alle spil­ler­ne, både topp og bred­de, fra det året de fyl­ler 15 år. Rea­li­te­ten er at vi ald­ri har fått det helt til. Når vi nå inn­går sam­ar­beid med res­ten av klub­be­ne i kom­mu­nen, så vet vi at alle som øns­ker å spil­le fot­ball blir godt iva­re­tatt. Vi vet at det dri­ves godt i våre nabo­klub­ber, og at de vil ta imot våre un­ge spil­le­re på en gode måte.

I de fles­te til­fel­ler vil det va­ere fle­re Jerv-gut­ter som kom­mer til en nabo­klubb sam­ti­dig. Dess­uten tror vi at man­ge 15–16-årin­ger i Grim­stad al­le­re­de kjen­ner hver­and­re fra sko­len, kon­fir­ma­sjons­un­der­vis­ning, and­re ak­ti­vi­te­ter el­ler Jervs lør­dags­aka­de­mi. Av­stan­de­ne i Grim­stad er hel­ler ikke stør­re enn at de and­re klub­be­ne lig­ger in­nen­for sykkel­av­stand.

Men det lig­ger et an­svar også hos for­eld­re og tre­ne­re. Hvis un­ge­ne har hørt fra de var små at det er ne­der­lag å spil­le for nabo­klub­ben, og at de får høre at de blir «kas­tet ut av klub­ben», da tror vi det vil øke fra­fal­let. Må­let vårt er det mot­sat­te.

Vi me­ner at det bes­te for fot­ball­spil­le­re er å va­ere i mo­der­klub­ben frem til 14–15 års al­de­ren, så len­ge det dri­ves godt og pro­fe­sjo­nelt. Gjen­nom fle­re uli­ke til­tak vil Jerv bi­stå de and­re klub­be­ne for å få det­te til. Fra ni–ti års al­de­ren in­vi­te­rer vi spil­le­re til aka­demi­tre­nin­ger i regi av Jerv. I 12–14 års al­de­ren vil vi ha fle­re til­tak for spil­le­re i Grim­stad. Vi vil også for­sø­ke å ha fel­les Grim­stad-lag hvor vi vil del­ta på elite­tur­ne­rin­ger.

Fle­re av Jervs gode re­sul­ta­ter i al­ders­be­stem­te klas­ser de sis­te åre­ne har kom­met som føl­ge av sam­ar­beid med and­re klub­ber. Imås/Jerv ble krets­mes­te­re for 2002-kul­let i 2017. Jerv-aka­de­mi­et, be­stå­en­de av spil­le­re fra Jerv, Imås og His­øy, gikk til topps un­der ta­lent­cu­pen på Ha­mar sam­me år.

Jerv har inn­gått sam­ar­beids­av­ta­le med Nor­ges Fot­ball­for­bund Ag­der. Den sier at Jerv skal ha an­svar for å ut­vik­le spil­le­re og tre­ne­re i re­gio­nen. Det­te føl­ger Lands­lags­sko­len og er noe som gjø­res av man­ge topp­klub­ber i Nor­ge.

Når spil­ler­ne blir 15 år me­ner vi de som har kom­met lengst blir bed­re av å spil­le med and­re som øns­ker å tre­ne 4- 5 da­ger i uken, sam­men med pro­fe­sjo­nel­le spil­ler­ut­vik­le­re. Vi tror ikke det fin­nes nok spil­le­re som øns­ker det i hvert en­kelt års­kull i Jerv. Re­sul­ta­tet vil­le ikke bli bra ver­ken for dem som øns­ker å tre­ne mye el­ler de som kun vil spil­le en el­ler to gan­ger i uken.

Nabo­klub­be­ne våre vil stå med åpne ar­mer og ha et opp­legg som er spe­sial­til­pas­set bredde­fot­ball og idretts­gle­de.

Års­kul­le­ne vil all­tid va­ere for­skjel­li­ge og det vil opp­stå uli­ke be­hov. Der­for er klub­be­ne for­plik­tet til å snak­ke sam­men to gan­ger i året, og vil fin­ne løs­nin­ger som pas­ser de for­skjel­li­ge la­ge­ne.

Spil­le­re som ikke kom­mer med på et sat­sings­lag, men har øns­ker om det, kan få mu­lig­het til å hos­pi­te­re på fle­re tre­nin­ger i uken. Det er vik­tig at ikke blir steng­te skott mel­lom topp og bred­de, da ut­vik­lin­gen til gut­te­ne er vel­dig for­skjel­lig.

Med det­te opp­leg­get vil det va­ere ni års­kull med bredde­fot­ball i Jervs bar­ne- og ung­doms­av­de­ling, mens tre lag blir top­pet. Vi tror man­ge bredde­spil­le­re vil slut­te om de ikke får et til­bud til­rette­lagt for dem.

Med et godt sam­ar­beid lig­ger alt til ret­te for gode ut­vik­lings­mil­jø­er og godt ka­me­rat­skap på tvers av klub­be­ne–til bes­te for Grim­stad-fot­bal­len og de un­ge fot­ball­spil­ler­ne. Slik øns­ker vi å ha med flest mu­lig, lengst mu­lig og gi dem som øns­ker det mu­lig­he­ten til å bli så gode som mu­lig.

VINNERLAG: Her er Jer­va­ka­de­mi­ets 2004-lag som vant elite­tur­ne­ring på Jess­heim i 2017. Følgende spil­le­re var med ne­derst fra ven­st­re Andreas P. Søfte­land (FK Jerv), Fred­rik Gun­der­sen(FK Jerv), Ma­ri­us Sy­se(FK Jerv), Elias Haugnes(FK Jerv), Elias Bjerk­holt(FK Jerv), Ei­vind Boye Gun­der­sen(FK Jerv) og Kris­ti­an Wike­land(FK Jerv). Ba­kerst fra ven­st­re: Mor­ten Sy­se (tre­ner), Elias Wil­son (Fk Jerv), Ei­vind Tor­grim­sen Lan­gås(His­øy), Ma­ri­us Ol­sen(FK Jerv), Mo­ham­med Bad­ran(FK Jerv), Hå­kon Kro­ge­li­en(FK Jerv), Mar­ko Farji(FK Jerv), Mag­nus Hel­land Kjøls­rud(FK Jerv), Hen­rik Pe­der­sen Svend­sen(Fk Jerv), Erik Kro­k­vik (tre­ner) og Hans Kris­ti­an Søfte­land (tre­ner).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.