Frisk blan­ding på hau­gen

En dugg­frisk blan­ding av hip hop, soul og R&B lok­ker på vår­fø­lel­se­ne al­le­re­de i fe­bru­ar når multi­kul­tu­rel­le Miss Ta­ti åp­ner bal­let på Munke­hau­gen sce­ne.

Agderposten - - KULTUR -

Hun har satt fyr på fes­ti­val­pub­li­kum og høs­tet ros fra an­mel­de­re, Miss Ta­ti, el­ler Ta­tia­na Palan­ca, som hun egent­lig he­ter. Nå er hun klar for å var­me vin­ter­kal­de sør­len­din­ger, når hun 9. fe­bru­ar åp­ner vår­se­son­gen på Munke­hau­gen Sce­ne.

31-årin­gen har for­eld­re fra An­go­la, voks­te opp i Por­tu­gal men flyt­tet med for­eld­re­ne til Ber­gen som 10-åring.

– Da jeg kom til Nor­ge oppdaget jeg r&b og hip hop og ble helt opp­slukt. Jeg skjøn­te at det­te had­de jeg lyst til å gjø­re. I Ber­gen kom jeg inn i et un­der- grunn­s­mil­jø. Jeg sang re­fren­ger i lå­te­ne til hip hop-ar­tis­ter, el­ler im­pro­vi­ser­te på jams, har hun for­talt til Dags­avi­sen, som ga hen­nes al­bum «Fi­nal­ly, Ta­ti» en fem­mer på ter­nin­gen i fjor vår.

Miss Ta­ti star­tet sin mu­si­kals­ke kar­rie­re som ko­rist for band som Kakk­mad­da­fak­ka, Data­rock og Su­per­fa­mi­ly, og har spilt på lan­dets størs­te fes­ti­va­ler, som Øya­fes­ti­va­len, Slotts­fjell og by: Larm.

I fjor tur­ner­te hun med Sond­re Ler­che og var­met opp for ham på 40 kon­ser­ter. Da Ler­che gjes­tet Munke­hau­gen, var Miss Ta­ti med å ska­pe scene­magi for un­ge og eld­re pub­li­kum­me­re.

Bil­li­ge­re for un­ge

Med re­du­ser­te kon­sert­pri­ser til ung­dom, hå­per Munke­bu­si­ness, som er ar­ran­gør av kon­sert­se­ri­en, at vår­ens bu­kett av ar­tis­ter skal trek­ke enda fle­re un­ge.

– Vi har re­du­ser­te pri­ser for ung­dom el­ler stu­dent opp­til 25 år for at de un­ge i Arendal skal få et bed­re kon­sert til­bud, sier drifts­le­der for Munke­hau­gen Sce­ne, Ole Jo­han Lil­le­gaard i en presse­mel­ding.

Han er stolt over å pre­sen­te­re også de and­re av vår­ens ar­tis­ter:

Elek­tro­ni­ka og utro­skap

Su­sie & The Spuds’ mu­sikk vant Lil­le­sands kul­tur­pris i fjor og kom­mer 16. fe­bru­ar for å le­ve­re en god miks av folk’ n roll, ame­ri­ca­na, in­die og old time som gjør det vans­ke­lig å ikke tram­pe tak­ten, med teks­ter som om­hand­ler «alt fra brenne­vin, pis­to­ler og utro­skap – til slåss­kam­per, grunn­løs eu­fo­ri og ikke minst ba­con».

Par i to­ner og hjer­ter, Gre­ta Aa­g­re (vo­kal) og Erik Ho­noré (elek­tro­nikk, live samp­ling, synt­he­sizer), vil va­ere kjent for elek­tro­ni­ka-jazz-els­ke­re som har va­ert på Punkt-fes­ti­va­len i Kris­tian­sand.

Nå er de ak­tu­el­le med ny pla­te, der Bjørn Char­les Drey­er (gi­ta­rer) og André Kas­sen (sak­so­fon) er med. De fire gjes­ter Munke­hau­gen 23. mars.

In­die­pop­ban­det I Was a king har va­ert spelle­manns­no­mi­nert to gan­ger og spil­ler 13. april.

11. mai er det Li­lie­dugg som står på sce­nen, og 26. mai av­slut­ter Arendal Låt­skri­ver vår­pro­gram­met.

FOTO: ØYSTEIN HAARA

RETUR: Miss Ta­ti gjor­de suk­sess da hun gjes­tet Munke­hau­gen sist. Nå kom­mer hun til­ba­ke for kon­sert i fe­bru­ar og åp­ner vår­se­son­gen som el­lers byr på både elek­tro­ni­ka­jazz og folk-rock/ ame­ri­ca­na. Med la­ve­re bil­lett­pris for un­ge hå­per kon­sert­ste­det å trek­ke fle­re yng­re pub­li­kum­me­re.

FOLKROCK: Su­sie & the Spuds ga ny­lig ut pla­ta «Sing Me Ho­me» med jord­na­ere teks­ter og hef­ti­ge folkrock­to­ner med ban­jo, fele og trekk­spill.

ELEKTRISK: Gre­ta Aa­g­re og Erik Ho­noré med elek­tro­ni­ka-jazz.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.