UP tar menn som ser på TV mens de kjø­rer bil

- Det­te er nødt til å gå galt til slutt. De tror de er udø­de­li­ge, sier UPs Øystein Krog­stad.

Agderposten - - FORSIDE - TRAFIKKSIKKERHET

Le­der i UP Sør, Øystein Ol­sen Krog­stad, har tall som vi­ser at det for ti år si­den var dob­belt så man­ge i al­ders­grup­pa un­der 45 år som ble drept og alvorlig ska­det i ulyk­ker. I dag er det mid­del­ald­ren­de menn som er over­re­pre­sen­tert, for­tel­ler han til Ag­der­pos­ten.

At de sit­ter og føl­ger med på skjer­men, har po­li­ti­et både ob­ser­vert og hørt.

– Når vi er ute på sko­le­ne hø­rer vi ung­dom­me­ne fortelle at det er mye skjerm­bruk i bi­len, og at far også føl­ger med, selv om han også er sjå­før. Det er både pc-er og i-pa­der, og også bi­lens skjerm, som i nye bi­ler ofte er stor og har god gjen­gi­vel­se, for­tel­ler Krog­stad.

Det skal va­ere sper­rer mot å se sen­din­ger på bi­lens in­te­grer­te skjerm, men det kla­rer ty­de­lig­vis en litt tek­nisk far el­ler ung­dom å over­sty­re.

UP føl­ger med og tar fle­re som de en­ten har ob­ser­vert med kik­kert el­ler har kla­re in­di­ka­sjo­ner på har brukt pc-en når de vin­ker inn bi­len.

– Kan ikke ha to tan­ker

– De er fullt og fast over­be­vist om at det­te er vel­dig trygt. De sier at de føl­ger like godt med på vei­en som de føl­ger med på skjer­men, men vi vet jo at mann­folk over 45 år ikke kan gjø­re to ting på en gang og slett ikke ha to tan­ker i ho­det på en gang, så det­te må gå galt til slutt, sier han.

Det er uli­ke re­ak­sjo­ner som po­li­ti­et kan gi slik skjerm­bruk, og det av­hen­ger litt av si­tua­sjo­nen. Det kan bli både an­mel­del­se og bot.

– Men vi set­ter mest inn på å ar­bei­de fore­byg­gen­de. Det er jo helt unød­ven­dig at de eld­re skal va­ere dår­li­ge­re enn ung­dom­men. Når vi er den fine si­tua­sjo­nen at tal­le­ne for de yng­re vi­ser en god ut­vik­ling, og da må ikke for­eld­re- og beste­fars­ge­ne­ra­sjo­nen gå and­re vei­en. Det er fort­satt slik at det kre­ver full opp­merk­som­het å kjø­re bil, selv om både vei­er og bi­ler blir tryg­ge­re.

På ti år har an­tal­let drep­te el­ler hardt skad­de un­der 45 år gått ned med na­er 50 pro­sent. For al­ders­grup­pen over 45 år, har an­tal­let økt med na­er 10 pro­sent.

Føler seg udø­de­li­ge

Krog­stad tror kan­skje en del, etter man­ge års kjø­ring uten ska­der og i en stor og dyr bil som de på sin voks­ne da­ger har råd til, blir over­mo­di­ge og føler seg udø­de­li­ge.

– Det er de ikke, det er in­gen av oss, og det må vi ta hen­syn til, også i tra­fik­ken, un­der­stre­ker UP-le­de­ren.

NÅ KOM­MER DE ELD­RE: Ut­vik­lin­gen går feil vei for de eld­re bil­fø­rer­ne. De yng­re blir sta­dig sjeld­ne­re drept el­ler hardt skad

FOTO: STEIN HA­RALD ØIGÅRD

BÅDE KON­TROL­LER OG FORE­BYG­GING: UP-le­der Øystein Ol­sen Krog­stad sat­ser både på fore­byg­ging og kon­trol­ler for voks­ne bil­fø­re­re som tror de er udø­de­li­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.