Kler seg opp i 14 nye klovne­buk­ser

Han er klar for sitt tred­je OL, i sta­dig mer farge­rike buk­ser, men OL-vei­en har va­ert tøf­fe­re en noen gang.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ Vi­dar Lorent­sen vilo@ag­der­pos­ten.no

Mens lag­ka­me­ra­te­ne på Team Uls­rud bor i Oslo-gry­ta, har Hå­vard Vad Pe­ters­son valgt å bo­set­te seg i Arendal. OL-for­be­re­del­se­ne har be­stått i oppus­sing av hus og full jobb i is­ba­ren han dri­ver på Sør­lands­sen­te­ret.

34-årin­gen ny­ter de sis­te dagene hjem­me med fa­mi­li­en før han set­ter kur­sen mot Py­e­ong­chang, med et stopp inn­om en tre­nings­leir i Ja­pan før av­rei­se til Sør-Korea, der tur­ne­rin­gen star­ter 14. fe­bru­ar.

Etter å ha va­ert Nor­ges ube­strid­te første­lag i en år­rek­ke, har Vad Pe­ters­son og Team Uls­rud fått et har­de­re press på seg de sis­te se­son­ge­ne. For å kom­me til OL var semi­fi­na­le i EM et krav. Det klar­te de. Sei­er over Tysk­land i den sis­te inn­le­den­de EM-kam­pen sik­ret OL-tur.

– Det var et press foran den kam­pen vi ikke had­de opp­levd før. Å vin­ne den var utro­lig be­ha­ge­lig, men trakk sam­ti­dig lu­ten ut av bal­lon­gen hos oss. I semi­fi­na­len og bronse­fi­na­len spil­te vi våre sva­kes­te kam­per på len­ge, for­tel­ler Hå­vard Vad Pe­ters­son.

Det var førs­te gang på 11 år at Team Uls­rud, som for­uten ener Vad Pe­ters­son, be­står av Chris­tof­fer Svae, Tor­ger Ner­gård og skip Tho­mas Uls­rud.

Buk­se-kaos

Gjen­nom­brud­det kom­mer­si­elt kom un­der OL i 2010. I Van­cou­ver kom det nors­ke cur­ling­la­get med klovne­buk­ser, noe som fikk man­ge i det lett kon­ser­va­ti­ve cur­ling­mil­jø­et til å set­te kaf­fen i hal­sen. Også i OL i år kom­mer pub­li­kum til å få se de nors­ke gut­te­ne i farge­rikt an­trekk på ba­nen.

– Egent­lig er det ikke mye mer vi kan fin­ne på. Det had­de blitt mas­se op­merks­mom­het om vi had­de be­gynt å spil­le med svar­te buk­ser igjen. Vi tar de buk­se­ne vi får med oss, og har en over­ras­kel­se til va­len­ti­nes day, om IOC gir oss lov, smi­ler Vad Pe­ters­son lurt.

Han for­tel­ler om et realt buk­se-kaos da de kom med buk­se­ne iOLi2010.

– Etter Van­cou­ver var det helt vilt. Blir vans­ke­lig å top­pe det.

Og mens den nors­ke kvar­tet­ten hol­der på, blir de ale­ne om å spil­le med klovne­buk­se­ne.

– Det kom­mer ald­ri til å skje at noen av de etab­ler­te spil­ler­ne tar etter oss. Vi har fått ak­sept for at det­te er vår greie, men jeg er spent på å se hvor­dan kles­ko­den er om 15 år, el­ler når vi har lagt opp, sier han.

Sjanse­spill

Buk­se­ne skaf­fet le­ve­ran­dø­ren enormt med opp­merk­som­het, uten å vise lo­go­en. Un­der OL er re­klame­reg­le­ne sva­ert stren­ge med tan­ke på hva ut­øver­ne kan ha på seg, både på og uten­for kon­kur­ran­se.

– Vi had­de blitt slak­tet om vi had­de spilt dår­lig. Buk­se­ne var et sjanse­spill, men vi gjor­de det mest for at Chris­tof­fer (som sto bak be­stil­lin­gen) ikke skul­le sur­mule om vi had­de nek­tet å spil­le med dem, hum­rer Vad Pe­ters­son.

– Det var utro­lig kult det som skjed­de. Jeg tror ikke curling noen gang får se noe lig­nen­de, leg­ger han til.

For Nor­ges Cur­ling­for­bund og Olym­pia­top­pen var det greit å bru­ke buk­se­ne, men kun hvis de had­de na­sjo­nal­far­ge­ne.

– Det­te la et grunn­lag for oss, slik at vi kun­ne byg­ge opp en spon­sor­por­te­føl­je. Det har fulgt oss i sat­sin­gen.

– Hvor man­ge har dere hatt? – Sik­kert 150 og til OL får vi 14 nye.

– Tror du det­te var med på å psy­ke ut mot­stan­der­ne?

– Nei, det tror jeg ikke, men det var med på å gjø­re ting mind­re vik­tig enn det treng­te.

Team Uls­rud har all­tid va­ert blant fa­vo­rit­te­ne i mes­ter­ska­pe­ne de har re­pre­sen­tert Nor­ge. Men foran OL er det man­ge som – om ikke har av­skre­vet dem – så har de i alle fall dem­pet for­vent­nin­ge­ne i for­hold til tid­li­ge­re.

– For­de­len vår den­ne gan­gen, tror jeg er at vi har et mer av­slap­pet for­hold til det enn dem som føler at de må pres­te­re, me­ner Vad Pe­ters­son.

For det er nem­lig – som all­tid – Ca­na­da som er OL-fa­vo­ritt, med Sve­ri­ge like bak. Sveit­ser­ne, USA og Stor­bri­tan­nia er også far­li­ge, og med Ja­pan vet en ald­ri.

– Det er eks­tremt man­ge om bei­net den­ne gan­gen. Vi er mer en out­si­der. Det er førs­te gang vi er i OL uten å va­ere me­dal­je­fa­vo­ritt, men vi føler vi har en god sjan­se. Det er så tett nå, at fem sei­re og fire tap kan sik­re om­spill. Går vi vi­de­re, kan vi like godt ta gull som bli num­mer fire, på­pe­ker han.

Po­pu­la­ere i Ca­na­da

I Nor­ge blå­ses in­ter­es­sen for curling til liv hvert fjer­de år, el­ler ret­te­re sagt, hver gang det er OL. In­ter­na­sjo­nalt, og spe­si­elt i Ca­na­da, er si­tua­sjo­nen en helt an­nen. Der er selv de nors­ke spil­ler­ne su­per­stjer­ner.

Vad Pe­ters­son for­tel­ler om en ny­lig hen­del­se som be­skri­ver litt av for­skjel­len.

– I Nor­ge har jeg va­ert med å spil­le NM-fi­na­le med en hånd­full til­skue­re. Da vi ny­lig var i To­ron­to, bare stop­pet inn­om for å tre­ne en ti­mes tid, var det 60 per­soner fra klub­ben som så på tre­nin­gen.

– Ofte når vi spil­ler in­ter­na­sjo­na­le tur­ne­rin­ger, sit­ter vi to og en halv time etter tur­ne­rin­gen og skri­ver auto­gra­fer. Buk­se­ne har be­tydd litt, smi­ler han.

I Nor­ge har Vad Pe­ters­son knapt skre­vet en auto­graf.

– For­skjel­len er stor. Det enes­te jeg sig­ne­rer i Nor­ge er vare­le­ve­rin­ge­ne på jobb. Kan ikke hus­ke sist jeg skrev en auto­graf her hjem­me, for­tel­ler han.

Etter søl­vet i 2010 kom det bunke­vis med fan­post fra Tysk­land. Bre­ve­ne har av­tatt, men fort­satt kom­mer det år­lig en del hen­ven­del­ser fra sports­fans, og da spe­si­elt fra Tysk­land, som ber om hans navne­trekk. Bre­ve­ne kom­mer fra sports­fans som sam­ler på auto­gra­fe­ne fra me­dal­je­vin­ne­re i OL.

– Bre­ve­ne inne­hol­der fer­dig­fran­ker­te kon­vo­lut­ter, så det er bare å sig­ne­re pa­pi­ret el­ler bil­de­ne og sen­de til­ba­ke, for­kla­rer han.

FOTO: NTB SCANPIX

OL-SØLV: Hå­vard Vad Pe­ters­son sam­men med res­ten av sølv­la­get i 2010.

PAPPATID: Bar­na Jon og An­na er blant Hå­vard Vad Pe­ters­sons størs­te fans.

FULLT: Gar­de­robe­ska­pet er fullt av Hå­vard Vad Pe­ters­sons gam­le cur­ling­buk­ser. – Jeg har gitt vekk man­ge, sier han.

FARGERIK: Hå­vard Vad Pe­ters­son har tatt var han har på seg, er OL-dres­sen til Py­e­ong­chang,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.