Gjør opp­rør mot det de me­ner er ukul­tur

Sta­dig fle­re frustrerte og for­tvil­te for­eld­re tar kon­takt med Fred­dy de Rui­t­er og kona In­ger. De me­ner kom­mu­nen må ryd­de opp i det de kal­ler en ukul­tur ved kom­mu­nens tje­neste­kon­tor.

Agderposten - - FORSIDE - ▶Synnøve Skeie Fosse syfo@ag­der­pos­ten.no

Sta­dig fle­re av fa­mi­lie­ne som be­nyt­ter seg av av­last­nings­til­bu­det til Arendal kom­mu­ne, kon­tak­ter Fred­dy de Rui­t­er og kona In­ger for å få råd. De er opp­gitt over må­ten de blir møtt på av kom­mu­nens tje­neste­kon­tor. – Det­te opp­rø­ret er opp­sikts­vek­ken­de, sier de Rui­t­er.

– Det­te opp­rø­ret er opp­sikts­vek­ken­de. Nor­malt har ikke slit­ne for­eld­re med frykt for hvor­dan bar­net de­res blir be­hand­let der­som de blir for «høy­lyt­te» ver­ken over­skudd el­ler mot til å en­ga­sje­re seg. Det som skjer i Arendal nå er rett og slett unikt. Jeg har ikke opp­levd noe lig­nen­de tid­li­ge­re, ver­ken her lo­kalt el­ler hørt om det and­re ste­der, sier tid­li­ge­re stor­tings­re­pre­sen­tant, Fred­dy de Rui­t­er. Han og kona In­ger Brok­ka de Rui­t­er har selv en sønn som er au­tist og har fått føle på krop­pen hvor vans­ke­lig det er å «kom­me gjen­nom» til de­ler av kom­mu­nen.

De un­der­stre­ker at de selv fore­lø­pig har valgt å ikke ha så mye av­last­ning til Elias, men har li­ke­vel hatt nok kon­takt med kom­mu­nen til å kjen­ne seg igjen i de be­skri­vel­se­ne for­eld­re­ne gir.

– Elias går på sko­le på As­dal res­surs­sen­ter og tri­ves godt der. Vi har bare fan­tas­tis­ke ting å si om den sko­len. Der er det et team på fem–seks per­soner som har an­svar for ham, og han har all­tid to voks­ne rundt seg, for­tel­ler mor.

Ekte­pa­ret reg­ner med at de har blitt kon­tak­tet av el­ler har snak­ket med over halv­par­ten av de 35 fa­mi­lie­ne som per i dag be­nyt­ter seg av av­last­nings­til­bud i Arendal kom­mu­ne.

Pro­vo­se­ren­de

– Det er pro­vo­se­ren­de at det skal va­ere nød­ven­dig å gå til media og åpne våre liv for hele of­fent­lig­he­ten for å bli hørt, sier In­ger.

Det er sa­er­lig tre ting de for­tel­ler går igjen i sam­ta­le­ne med dem som tar kon­takt:

*De blir møtt med mang­len­de em­pa­ti/ uhøf­lig­het når de tar kon­takt. * Mang­len­de in­for­ma­sjon og vei­le­ding * For mye munt­lig­het og dår­lig be­grun­nel­se på ved­tak.

– Selv om det er ekelt­in­di­vi­der som gjør en vel­dig god job, er vi blitt styr­ket i vår opp­fat­ning av at det er en ukul­tur ved Tje­neste­kon­to­ret og da helst på le­der­nivå. Det er ikke bra at så mye av «saks­be­hand­lin­gen» el­ler kon­tak­ten med for­eld­re­ne skjer munt­lig. Det gjør det vans­ke­li­ge­re for på­rø­ren­de å kla­ge, sier de to, som sier at man­ge opp­le­ver full­sten­dig fra­va­er av bru­ker­med­virk­ning når det gjel­der av­last­nings­til­bud.

– De fles­te av de som vi har va­ert i kon­takt med er så slit­ne og for­tvil­te at det rett og slett har «bik­ket» over. Nå or­ker de ikke mer. Nå må det skje en end­ring. Po­li­ti­ker­ne må ta grep og ikke gi Tje­neste­kon­to­ret så mye makt, un­der­stre­ker In­ger Brok­ka de Rui­t­er og Fred­dy de Rui­t­er

UTEN SPRÅK: Elias (7 1/2 år) er au­tist og uten tale­språk. Fa­mi­li­en de Rui­t­er har lang er­fa­ring med hvor tøft det kan va­ere å tren­ge gjen­nom hos de­ler av kom­mu­nen.

UVERDIG: Fred­dy de Rui­t­er sy­nes kom­mu­nes be­hand­ling av He­le­ne og fa­mi­li­en hen­nes er uverdig. Her He­le­ne og mam­ma Gro Mil­ler.

UTEN SPRÅK: Elias (7 1/2) er uten tale­språk, men øver på tegn og peke­bil­der sam­men med mam­ma In­ger og pap­pa Fred­dy.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.