- Opp­le­ver økt kva­li­tet og livs­gle­de

Halv­veis i prøve­pro­sjek­tet ser de an­sat­te man­ge for­de­ler med stat­lig fi­nan­siert eldre­om­sorg i Lil­le­sand.

Agderposten - - ØKONOMI OG SAMFUNN - ▶ Hei­di Lø­land-An­der­sen hei­di@lp.no

– Som le­der har det selv­sagt va­ert utro­lig kjekt å slip­pe å ten­ke på øko­no­mi, sier en­hets­le­der for omsorg sen­trum, Geir Gab­ri­el­sen.

Det sis­te halv­an­net året har Lil­le­sand, som én av seks kom­mu­ner i lan­det, del­tatt i en for­søks­ord­ning for å prø­ve ut bruk av stat­li­ge kri­te­ri­er for til­de­ling og fi­nan­sie­ring av om­sorgs­tje­nes­ter.

– Nå er vi om­trent halv­veis, og godt for­nøyd. Lil­le­sand kom­mer godt ut av det­te. Jeg skul­le gjer­ne sett at vi fort­sat­te len­ger enn til mai 2019, men spørs­må­let er jo om sta­ten har råd til det­te. Had­de vi va­ert i en si­tua­sjon nå hvor kom­mu­nen had­de dår­lig øko­no­mi, vil­le eldre­om­sor­gen va­ert skjer­met fra kutt. Sam­ti­dig er det mye enk­le­re for kom­mu­nen å ta imot res­surs­kre­ven­de bru­ke­re i hjemme­tje­nes­ten. Ri­si­ko­en er bare at vi kan leg­ge oss til noen ut­gif­ter som blir for høye når pe­rio­den er over og vi må sør­ge for fi­nan­sie­rin­gen selv, sier Gab­ri­el­sen. Nå kan han sen­de fak­tu­ra­en til sta­ten, og har att­på­til fått et inn­tekts­på­slag på fire pro­sent, øre­mer­ket tje­neste­pro­duk­sjon.

– Det til­sva­rer noen mil­lio­ner, og har kom­met godt med. Vi har blant an­net brukt pen­ge­ne på pro­sjekt­stil­lin­ger og til tek­nisk ut­styr vi el­lers ikke kun­ne tatt oss råd til. En del har også gått til livs­glede­pro­sjek­tet. Både Dovre­hei­men og Hø­våg­hei­men er blitt så­kal­te livs­gle­de­syke­hjem, og vi har brukt mer pen­ger på til­tak for økt triv­sel. Det er nok det enes­te be­boer­ne og de an­sat­te ved in­sti­tu­sjo­ne­ne har opp­levd av end­rin­ger etter at vi ble med på pro­sjek­tet, me­ner Gab­ri­el­sen.

Mer kunn­skap om tids­bruk

De an­sat­te i hjemme­syke­plei­en har der­imot fått fle­re nye ru­ti­ner som føl­ge av for­søks­ord­nin­gen. Blant an­net stil­ler Helse­di­rek­to­ra­tet stren­ge krav til do­ku­men­ta­sjon av tids­bruk.

– Ikke i den for­stand at det er noen stoppe­klokke­men­ta­li­tet, for det er det ab­so­lutt ikke. Det hand­ler mer om at vi skal skri­ve ned hvor mye tid vi bru­ker på de uli­ke opp­ga­ve­ne, for at sta­ten skal gi oss rik­tig be­løp. Det blir mer pa­pir­jobb, men vi får det igjen i bed­re over­sikt over hvor lang tid ting tar. Å be­reg­ne rik­tig tid er noe av det vans­ke­ligs­te i den prak­tis­ke de­len av hjemme­syke­plei­en. Nå er vi mer be­viss­te på tids­bru­ken, og det er vik­tig med tan­ke på øko­no­mi­en, sier hjemme­syke­plei­er i sone vest, In­ger Brit Lo­land.

Gode ru­ti­ner

Hun opp­le­ver at ting er mer satt i sys­tem, og at det fø­rer til økt kva­li­tet i tje­nes­te­ne.

– For ek­sem­pel er det mer kart­leg­ging når vi får en ny bru-

ker. Tid­li­ge­re stakk vi gjer­ne inn­om på en etter­mid­dags­vakt, og måt­te gjer­ne prø­ve å skvi­se det inn i lø­pet av ti­den man egent­lig skul­le va­ert hos noen and­re. Nå set­ter vi opp en av­ta­le, og så kom­mer to av oss hjem til bru­ke­ren, gjer­ne en hjemme­syke­plei­er og en saks­be­hand­ler fra tje­neste­kon­to­ret. Så fø­rer vi en sam­ta­le ut ifra et kart­leg­gings­skje­ma, hvor vi fin­ner ut hvil­ke be­hov bru­ke­ren opp­le­ver å ha. Det fø­rer til en mer bru­ker­ori­en­tert tje­nes­te, og en mer lik be­hand­ling av alle bru­ker­ne våre. Det er vel­dig po­si­tivt, sier Lo­land.

– Det er også på trap­pe­ne et inn­sats­team som skal iva­re­ta bru­ke­ren de førs­te uke­ne før hjemme­syke­plei­en tar over. Det kan for ek­sem­pel dreie seg om at man i inn­sats­fa­sen gir in­ten­siv fy­sio­te­ra­pi hver dag, iste­den­for én gang i uken. Det er ikke helt på plass ennå, men er et helt kon­kret resultat av SIO (Stat­lig fi­nan­sie­ring av om­sorgs­tje­nes­ter), sier Gab­ri­el­sen.

Nyt­tig mer­ar­beid

På opp­drag fra Helse­di­rek­to­ra­tet har Agen­da Kau­pang og Pro­ba sam­funns­ana­ly­se fulgt de seks for­søks­kom­mu­ne­ne etter inn­fø­rin­gen av ord­nin­gen. For Lil­le­sands del sies det i eva­lu­e­rin­gen at inn­fø­rin­gen av for­sø­ket før­te til et be­ty­de­lig eks­tra­ar­beid og mye over­tid for an­sat­te ved tje­neste­kon­to­ret. Sam­ti­dig ut­tryk­kes det bred enig­het om at rydde­job­ben har va­ert nyt­tig. Det pe­kes på at man har fått stør­re inn­sikt i hva de uli­ke tje­nes­te­ne kos­ter, og at man nå kan se kost­na­de­ne i sam­men­heng – noe som har ført til at de an­sat­te snak­ker bed­re sam­men på tvers av av­de­lin­ger og an­svars­om­rå­der. Mer tverr­fag­lig­het og bed­re kart­leg­ging gir også tje­nes­ter som sva­rer bed­re til bru­ker­nes fak­tis­ke be­hov, og tro­lig mer selv­hjul­p­ne bru­ke­re, kom­mer det fram i rap­por­ten.

FOTO: ARKIV

SPA-DAG: Et av til­ta­ke­ne in­nen­for Livs­gle­de-pro­sjek­tet har va­ert vel­va­ere­da­ger på Dovre­hei­men.

FOTO: ARKIV

JUBLET: Ord­fø­rer Ar­ne Tho­mas­sen og Frp-po­li­ti­ker Ar­ne Gul­brand­sen var i strå­len­de humør da Inge­bjørg God­ske­sen i ja­nu­ar 2016 kom til Hø­våg­hei­men for å over­rek­ke ny­he­ten om at Lil­le­sand fikk va­ere med i prøve­pro­sjek­tet om stat­lig fi­nan­siert eldre­om­sorg.

MER TIL LIVS­GLE­DE: Den enes­te for­skjel­len be­boer­ne og de an­sat­te ved in­sti­tu­sjo­ne­ne har fått merke, er at det gang var be­søks­dyr på Dovre­hei­men

FOR­NØY­DE: En­hets­le­der Geir Gab­ri­el­sen og hjemme­syke­plei­er In­ger Brit Lo­land har gjort gode er­fa­rin­ger med stat­lig fi­nan­siert eldre­om­sorg.

. FOTO: ARKIV

som føl­ge av prøve­ord­nin­gen er brukt mer pen­ger på Livs­gle­de-til­tak, for­tel­ler en­hets­le­der Geir Gab­ri­el­sen. Her fra i som­mer, da det for førs­te

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.