«Mons­ter»-mi­nis­te­ren må­les på re­sul­ta­ter, ikke på sin kal­ku­ler­te Face­bo­ok-re­to­rikk

Agderposten - - MENINGER -

Så har vår nye jus­tis­mi­nis­ter klart det igjen. Etter at Syl­vi List­haug gikk ut på sin Face­bo­ok-side og om­tal­te pe­do­fi­le over­gri­pe­re som monst­re, har hun fått po­li­tis­ke mot­stan­de­re, eks­per­ter og kom­men­ta­to­rer mot seg, og en rek­ke di­gi­ta­le me­nings­fel­ler med seg. Det er ikke vans­ke­lig å for­stå hva Syl­vi List­haug me­ner, når hun kal­ler pe­do­fi­le over­gri­pe­re for «monst­re». Hand­lin­ge­ne de be­går for­tje­ner sam­fun­nets ster­kes­te for­døm­mel­se. Det fin­nes ikke en norsk po­li­ti­ker i dag som uenig med List­haug i at vi må gjø­re alt vi kan for å hind­re dem i å ut­fø­re sine hand­lin­ger. Men gag­ner det bar­na som ut­set­tes for den­ne type over­grep å om­ta­le de­res over­gri­pe­re som «monst­re»? Nei, me­ner eks­per­ter.

De fles­te pe­do­fi­le frem­står nem­lig sjel­den i mons­te­rets skik­kel­se. De sit­ter ikke og hve­ser i et hjør­ne mel­lom sine over­grep. Tvert imot, de ve­ver ofte bar­na de be­går sine ugjer­nin­ger mot, inn i et til­lits­for­hold der bar­net ofte ikke kla­rer å for­stå hva det er de blir ut­satt for. Slik blir ut­ta­lel­sen fra mi­nis­te­ren kon­tra­pro­duk­tiv. Jus­tis­mi­nis­te­ren vet selv­føl­ge­lig me­get godt hva hun gjør ved å bru­ke en slik «mons­ter»-re­to­rikk. I sitt for­svar for å kal­le pe­do­fi­le monst­re, tyr List­haug til det man kal­ler strå­menn. Det vil si at hun til­leg­ger sine kri­ti­ke­re me­nin­ger de ald­ri har hatt. List­haug skri­ver følgende i sitt for­svar for å bru­ke be­teg­nel­sen «monst­re»: «Nå får jeg kri­tikk for å ha kalt pe­do­fi­le over­gri­pe­re for monst­re. Pe­do­fi­le er ikke ofre. De er monst­re!». Men kri­ti­ker­ne av List­haugs mons­ter-re­to­rikk har ald­ri sagt at pe­do­fi­le er ofre. De på­pe­ker bare at ved å kal­le pe­do­fi­le for monst­re, til­slø­rer man hva over­gre­pe­ne hand­ler om.

Jus­sens språk skal brin­ge klar­het der uklar­he­te­ne fin­nes. Jus­tis­mi­nis­ter List­haug in­sis­te­rer på at hun kun kal­ler en spa­de for en spa­de, men gjør i rea­li­te­ten den po­li­tis­ke de­bat­ten mer uklar. Bar­na som ut­set­tes for den­ne ty­pen over­grep for­tje­ner et politi med res­sur­ser til å stop­pe over­grep, og en dom­stol som får sa­ke­ne unna i raskt tem­po. De for­tje­ner mid­ler til opp­føl­ging i etter­kant. Ikke en mi­nis­ter som fisker i opp­rørt Face­bo­ok-far­vann etter li­kes og kom­men­ta­rer.

Foto: NTB scanpix

PÅ MONS­TER-JAKT: Jus­tis­mi­nis­ter Syl­vi List­haug kom­men­ter­te sta­ti­stik­ken for kri­mi­na­li­tets­ut­vik­lin­gen i 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.