Fin­ne ny E18

Agderposten - - Nyheter - Vifl@ag­der­pos­ten.no

Vei­er AS for strek­nin­gen Tvede­strand-Aren­dal. Det skjed­de etter at han var pro­sjekt­le­der for plan­leg­gin­gen i de fire fore­gå­en­de åre­ne før Nye Vei­er over­tok an­sva­ret for pro­sjek­tet.

- Skal va­ere et bin­de­ledd

- Det­te blir jo en helt an­nen jobb. Her blir jeg ren plan­ko­or­di­na­tor. Et sam­ar­beids­ledd mel­lom de syv kom­mu­ne­ne, Nye Vei­er og fyl­kes­kom­mu­nen.

– Det skal bli vel­dig spen­nen­de! Sier To­bias­sen og vi­ser til Ram­los på­pek­ning av at det­te er Nor­ges hit­til størs­te in­ter­kom­mu­na­le plan­sam­ar­beid om et vei­pro­sjekt. To­bias­sens rol­le blir å va­ere et bin­de­ledd mel­lom plan­med­ar­bei­der­ne i de syv kom­mu­ne­ne, de to fyl­kes­kom­mu­ne, Nye vei­er og pro­sjek­te­rings­fir­ma­et som skal stå for den over­ord­ne­de plan­leg­gin­gen av E18-kor­ri­do­ren de nå skal fin­ne.

Grim­stad-Aren­dal ut­ford­ren­de

- Men det blir også sto­re ut­ford­rin­ger, min­ner den er­far­ne vei­plan­leg­ge­ren om.

- Det er klart at det er sva­ert vik­tig for den en­kel­te kom­mu­ne å få til gode til­kop­lings­punk­ter til sin kom­mu­ne. Og så blir det en kjempe­ut­ford­ring bare det å fin­ne en mu­lig kor­ri­dor. Ikke minst blir det vans­ke­lig mel­lom Aren­dal og Grim­stad, frem­hol­der To­bias­sen og vi­ser til man­ge ut­ford­rin­ger både når det gjel­der sto­re land­bruks­om­rå­der, mas­se be­byg­gel­se og også na­e­rings­om­rå­der.

Flø­de

KART: NYE VEI­ER AS/MONTASJE

skal byg­ges i regi av Nye Vei­er AS’ i lø­pet av 12 år. Når E18 Tvede­strand Aren­dal åp­ner eks­press­fart som ett sam­men­hen­gen­de pro­sjekt. i ok­to­ber 2019, og Rugt­vedt

Mar­te Drage­set (25) kom­mer di­rek­te fra trani­ne­ejobb på Sør­lan­dets Europa­kon­tor i Brussel til Kris­tian­sand og jobb som trai­nee hos Nye Vei­er - med fo­kus på E39-ut­byg­gin­gen, mel­der Ny­eVei­er.no. Mar­te - som opp­rin­ne­lig er fra Lo­en i Sogn og

LE­DER IN­TER­KOM­MU­NALT PLAN­UT­VALG FOR E18: Risør-ord­fø­rer Per Kr. Lun­den skal lede det in­ter­kom­mu­na­le plan­ut­val­get som nå skal fin­ne ny E18-kor­ri­dor Grim­stad-Dør­dal. Med seg i ut­val­get får han Gjer­stad -ord­fø­rer In­ger Løi­te, Tvede­strand­ord­fø­rer Jan Du­ken, Bam­ble -ord­fø­rer Hall­geir Kjel­dal, og Kra­gerø -ord­fø­rer Jone Blik­ra (nest­le­der), samt Grim­stad -ord­fø­rer Kje­til Glims­dal, og Aren­dals vara­ord­fø­rer Ter­je Ei­kin.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.