HELSE­KJØPSAKEN

Agderposten - - Økonomi Og Samfunn -

Helse- og om­sorgs­sek­to­ren i Grim­stad kom­mu­ne kjøp­te tje­nes­ter for na­er­me­re 100 mil­lio­ner kro­ner mel­lom 2012 og 2016 i strid med lov om of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser.

Farm In Ac­tion (FIA) har va­ert den mest be­nyt­te­de le­ve­ran­dø­ren, og har i pe­rio­den 2012 til 2017 hatt over 30 mil­lio­ner i drifts­inn­tek­ter fra kom­mu­nen.

BDO kon­klu­der­te med i sin grans­kings­rap­port til kon­troll­ut­val­get at to­tal man­gel på do­ku­men­ta­sjon gjor­de det na­er­mest umu­lig å etter­prø­ve sakse­be­hand­ling og an­skaf­fel­ser.

Hel­ler ikke Ad­vo­kat­fir­ma­et Hjort fant spor av dia­log om ulov­li­ge an­skaf­fel­ser i sin ny­lig av­slut­te­de e-postun­der­sø­kel­se.

PwC ble en­ga­sjert av råd­man­nen til å ut­fø­re le­ve­ran­dør­kon­troll hos FIA, og etter an­gi­ve­lig å ha saum­fart 2.200 do­ku­men­ter ble både kom­mu­ne og sel­skap ren­vas­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.