10-års­ju­bi­le­um for Super Spe­ed

Agderposten - - Økonomi Og Samfunn -

12. mars fyl­ler Super Spe­ed i Kris­tian­sand 10 år. Ski­pet har i pe­rio­den trans­por­tert 11 mil­lio­ner gjes­ter og frak­tet 3 mil­lio­ner bi­ler mel­lom Kris­tian­sand og Hirts­hals. Ski­pet har også frak­tet 4 080 000 tonn gods, som sam­let til­sva­rer na­er­me­re 5 400 kilo­me­ter med laste­bi­ler plas­sert etter hver­and­re. I luft­lin­je blir det en dis­tan­se som til­sva­rer strek­nin­gen mel­lom Oslo til Mon­treal i Ca­na­da. I 2008 in­vi­ter­te Co­lor Li­ne hele byen til folke­fest da ski­pet ble lan­sert i Kris­tian­sand. Fle­re tu­sen men­nes­ker møt­te opp i hav­nen for å over­va­ere dåps­se­re­mo­ni­en og et spek­ta­ku­la­ert uten­dørs lysshow. Da­gen etter gikk jom­fru­tu­ren fra Kris­tian­sand til Hirts­hals med full­book­et skip. Lan­se­rin­gen i 2008 mar­ker­te en mo­der­ni­se­ring av sjø­tra­fik­ken over Ska­ger­rak. Det nye ski­pet var en del av Co­lor Li­nes på­gå­en­de flåte­for­ny­el­se. Når Co­lor Li­ne i 2019 lan­se­rer ver­de­nes størs­te plug-in hy­brid skip har alle lin­je­ne til Co­lor Li­ne mel­lom Nor­ge, Tysk­land, Dan­mark og Sve­ri­ge blitt for­ny­et. På ti-års da­gen etter lan­se­rin­gen, blir det igjen fei­ring om bord på Super Spe­ed 1. Un­der sei­lin­gen 13. mars får alle gjes­te­ne ser­vert burs­dags­kake og det blir ju­bi­le­ums­quiz.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.