EUS TRED­JE ENERGI­MAR­KEDS­PAK­KE

Agderposten - - Økonomi & Samfunn - (Kil­der: NTB, re­gje­rin­gen.no)

EUs tred­je energi­mar­keds­pak­ke er et knip­pe retts­ak­ter fra 2009 som vi­dere­ut­vik­ler det ind­re mar­ked for ener­gi.

Pak­ken vi­dere­fø­rer sam­ar­bei­det og sik­rer like ramme­vil­kår i Nor­ge og EU.

EUs energi­union er en po­li­tisk be­teg­nel­se fra 2015 på ini­tia­ti­ver for å ut­vik­le en mer fel­les og klima­venn­lig energi­po­li­tikk i EU. Energi­unio­nen om­fat­ter fem uli­ke di­men­sjo­ner, og energi­mar­ke­det er én av dis­se.

EUs energi­byrå Acer, som er en del av pak­ken, skal frem­me sam­ar­beid mel­lom na­sjo­na­le re­gu­le­rings­myn­dig­he­ter for ener­gi og sik­re et in­te­grert energi­mar­ked ved å har­mo­ni­se­re med­lems­lan­de­nes re­gel­verk.

Stor­tin­get av­slut­ter den­ne uken tro­lig ar­bei­det som re­gje­rin­gen hå­per vil ende med at energi­mar­keds­pak­ken inn­lem­mes i EØS-av­ta­len.

Ener­gi- og miljø­ko­mi­te­en har frist til 15. mars med å avgi inn­stil­ling for sine to pro­po­si­sjo­ner i sa­ken, mens den tred­je pro­po­si­sjo­nen skal av­gis av for­svars- og uten­riks­ko­mi­te­en in­nen 19. mars.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.