LO sier nei til energi­unio­nen

LO sier nei til at Nor­ge skal ta inn den tred­je energi­mar­keds­pak­ken nå. På man­da­gens sek­re­ta­riats­møte ble det ved­tatt å si nei til Acer.

Agderposten - - Økonomi & Samfunn -

I ut­ta­lel­sen kon­klu­de­rer LO at «med det vi vet nå kan ikke LO an­be­fa­le at Nor­ge im­ple­men­te­rer tred­je energi­mar­keds­pak­ke. LO me­ner at sa­ken må ut­set­tes til inn­hol­det i den fjer­de energi­pak­ken er kjent og en grun­dig kon­se­kvens­ana­ly­se er fore­tatt», mel­der Fri Fag­be­ve­gel­se.

AP skal li­ke­vel va­ere klar til å støt­te norsk til­slut­ning til EUs energi­pak­ke, selv om ster­ke kref­ter i par­ti­et ikke vil ha den. Sa­ken av­gjø­res i Stor­tin­get den­ne uken.

PAR­TI­ET får en nøk­kel­rol­le når EUs om­strid­te tred­je energi­mar­keds­pak­ke skal be­hand­les fer­dig i ener­gi- og miljø­ko­mi­te­en. I hel­gen for­søk­te parti­le­der Jo­nas Gahr Stø­re å over­be­vi­se skep­ti­ke­re i Opp­land Ap om at Nor­ge bør si ja til pak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.