SOHR: Over 350.000 drept i Syria-kri­gen

Agderposten - - Økonomi & Samfunn -

yt­ter­lig­gå­en­de isla­mis­ter, si­vi­le og barn. Tal­let er tro­lig umu­lig å få endelig be­kref­tet, og and­re grup­per som føl­ger kri­gen, me­ner enda fle­re er døde.

Sy­ri­an Center for Po­li­cy Rese­arch (SCPR) meld­te al­le­re­de i 2016 at kri­gen di­rek­te el­ler in­di­rek­te had­de for­år­sa­ket 470.000 døds­fall.

En av de vik­tigs­te krig­fø­ren­de par­te­ne var tid­li­ge­re den yt­ter­lig­gå­en­de isla­mist­grup­pa IS. Den er nå i stor grad ned­kjem­pet, men kamp­hand­lin­ge­ne fort­set­ter mel­lom sy­ris­ke re­gje­rings­styr­ker, man­ge for­skjel­li­ge opp­rørs­grup­per og styr­ker fra Russ­land, USA, Tyr­kia og en rek­ke and­re land.

FNs barne­fond (UNICEF) opp­ly­ser at an­tall drep­te barn var 50 pro­sent høy­ere i 2017 enn året før. (NTB)

Den­ne uka er det sju år si­den den va­ep­ne­de kon­flik­ten i Syria be­gyn­te. Ek­sil­grup­pa Sy­ri­an Ob­ser­va­tory for Human Rights (SOHR) opp­lys­te man­dag at de­res an­slag over drep­te har pas­sert 353.000.

Tal­let om­fat­ter sol­da­ter, opp­rø­re­re,

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.