LO og NHO spar­ket i gang lønnsoppgjøret

Med det tra­di­sjo­nel­le hånd­tryk­ket inn­le­det LO-le­der Hans Chris­ti­an Gab­ri­el­sen og NHO-sjef Kris­tin Sko­gen Lund man­dag årets lønns­opp­gjør.

Agderposten - - Økonomi & Samfunn -

Med de to de­le­ga­sjo­ne­ne trygt plas­sert rundt for­hand­lings­bor­det i NHOs lo­ka­ler over­rak­te Sko­gen Lund og Gab­ri­el­sen hver­and­re de re­spek­ti­ve kra­ve­ne for opp­gjø­ret.

Sam­ord­net opp­gjør

Årets opp­gjør er det førs­te sam­ord­nen­de opp­gjø­ret på ti år. Det in­ne­ba­erer også at alle LOs 200.000 med­lem­mer i LO-NHO-om­rå­det kan bli tatt ut i streik der­som det blir brudd.

Par­te­ne har frist til å kom­me til enig­het in­nen 22. mars. Hvis ikke går opp­gjø­ret til mek­ling med frist 7. april.

Vi­dere­fø­ring av AFP som en av­tale­fes­tet ord­ning, økt kjøpe­kraft til alle, end­rin­ger i tje­neste­pen­sjons­ord­nin­gen og å sik­re at ar­beids­gi­ver dek­ker mer­ut­gif­ter til rei­se, kost og lo­sji for an­sat­te på opp­drag er LOs ho­ved­krav i år.

NHO: Maks 2,7 pro­sent vekst

For NHO vil det sen­tra­le va­ere å opp­rett­hol­de kon­kur­ranse­kraf­ten for nors­ke be­drif­ter. Ar­beids­gi­ver­si­den har der­for gitt be­skjed om at det ikke er rom for mer enn 2,7 prosents lønns­vekst.

Hos ar­beids­ta­ker­ne har imid­ler­tid opp­gangs­ti­der i norsk øko­no­mi skapt op­ti­mis­me med tan­ke på et roms­li­ge­re opp­gjør enn de sis­te åre­ne.

(NTB)

FOTO: VI­DAR RUUD, NTB SCANPIX

STAR­TET LØNNSOPPGJØRET: LOs le­der Hans-Chris­ti­an Gab­ri­el­sen og NHOs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Kris­tin Sko­gen Lund star­tet i går ta­riffor­hand­lin­ge­ne 2018.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.