En kyst­kul­tu­rell per­le står for fall

En av Aust-Ag­der vakreste ut­hav­ner står i fa­re for å bli øde­lagt.

Agderposten - - Meninger - Pål Apall

Iden verne­ver­di­ge Bo­røy­ki­len er det pla­ner om å byg­ge 24 bo­en­he­ter. Tid­li­ge­re riks­an­tik­var Step­han Tschud­iMad­sen, ut­tal­te ved et be­søk i Bo­røy­ki­len at det­te var en av de vakreste ut­hav­ne­ne han had­de sett på sør­lands­kys­ten.

Hu­se­ne skal lig­ge tett med en ut­nyt­tel­ses­grad av tom­te­ne opp­til 40 pro­sent. Til ori­en­te­ring er til­sva­ren­de ut­nyt­tel­ses­grad i Oslo 24 pro­sent. Det­te blir en mas­siv utbygging som på in­gen måte tar hen­syn el­ler har­mo­ni­se­rer med det ek­sis­te­ren­de mil­jø­et. Bo­røy­ki­len ba­erer preg av lan­ge tra­di­sjo­ner med sva­ert gam­le hus. Det­te er en av de mest au­ten­tis­ke ut­hav­ner i Aust-Ag­der. Se bare på svart/ hvitt bil­de­ne og det er nes­ten umu­lig og se at det er skjedd for­and­rin­ger de sis­te 120 åre­ne. Den pro­sjek­ter­te be­byg­gel­sen skal lig­ge i ås­kam­men bak det sto­re fre­de­de hu­set Eld­borg. (se farge­bil­det)

Det er teg­net hus med fla­te tak,

sto­re vin­du­er og møne­høy­de på opp­til 12 me­ter (fire­manns­bo­lig) og opp til 7 me­ter på ene­bo­li­ge­ne i for­kant. Som et re­sul­tat av tett­he­ten må det snau­hog­ges. Vei­en til bo­li­ge­ne blir sva­ert bratt med sto­re skja­e­rin­ger opp mot 6 me­ter. Den blir sva­ert bred og i øyen­fal­len­de fra både land og vann. Hele pro­sjek­tet fram­står mas­sivt og mo­nu­men­talt og tar over­ho­det ikke hen­syn til kul­tur­mil­jø­et i for­kant.

Hel­dig­vis har fyl­kets kul­tur­minne­vern sek­sjon sett det­te. De me­ner at Bo­røy­ki­len har høy verne­ver­di og er en av kan­di­da­te­ne i Ut­havn 2020 pro­sjek­tet. Det­te pro­sjek­tet tar mål av seg til å få ut­hav­ne­ne inn på Unescos ver­dens­arv­lis­te. Kul­tur­minne­vern sek­sjo­nen har kom­met med ster­ke inn­si­gel­ser mot pro­sjek­tet. På møte i fyl­kes­ut­valg 13. mars skal po­li­ti­ke­re i fyl­ket av­gjø­re om inn­si­gel­se­ne skal opp­rett­hol­des el­ler for­kas­tes. Det lig­ger med and­re en tung bør på de­res skuld­re. Men hel­dig­vis er det po­li­ti­ke­re fra et fyl­ke med stol­te og ster­ke kul­tur­his­to­ris­ke tra­di­sjo­ner, spe­si­elt knyt­tet til kyst­kul­tur.

BO­RØY­KI­LEN: Det er i om­rå­det bak det fre­de­te hu­set Eld­borg eet nå er pro­sjek­tert ny be­byg­gel­se.

SMÅ END­RIN­GER: Det er nes­ten umu­lig å se for­and­rin­ger i Bo­røy­ki­len på 120 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.