Vans­ke­lig å se for­de­le­ne for pa­si­en­te­ne

Fast­le­ge Tor­kild An­der­sen har i Ag­der­pos­ten lan­sert en idé om å etab­le­re et stort helse­hus i Aren­dal hvor man kun­ne sam­le alle fastlegene på et sted. Han re­fe­re­rer til en kom­mu­ne i Spa­nia hvor det­te er gjen­nom­ført og me­ner det vil gi stor­drifts­for­de­ler so

Agderposten - - Meninger - Erik L. Wer­ner fast­le­ge og kom­mune­over­lege i Aren­dal

Tor­kild An­der­sen skal ha ros for å ta ini­tia­tiv og ten­ke nytt! Det er ny­lig frem­kom­met i en rap­port fra Helse­di­rek­to­ra­tet at fast­le­ger i Nor­ge job­ber i gjen­nom­snitt 56 ti­mer i uken og av det­te med­går 3 ti­mer i uken til ad­mi­ni­stra­sjon av prak­sis. På et lege­sen­ter med fire le­ger, vil alt­så 12 ti­mer kun­ne spa­res inn, even­tu­elt be­nyt­tes til pa­si­ent­ret­tet virksomhet, der­som all ad­mi­ni­stra­sjon ble over­tatt av and­re.

Det er li­ke­vel vans­ke­lig å se hvil­ken stor for­del en slik sen­tra­li­se­ring av le­ge­ne vil in­ne­ba­ere for pub­li­kum – pa­si­en­te­ne. Det som gjør at fast­lege­ord­nin­gen år etter år sco­rer så høyt på til­lit og til­freds­het i be­folk­nin­gen, er blant an­net naer­he­ten mel­lom lege og pa­si­ent. Gjen­nom man­ge år opp­ar­bei­des et tett og til­lits­fullt for­hold mel­lom spe­si­elt pa­si­en­ter med kro­nis­ke og sam­men­sat­te li­del­ser og de­res fast­le­ge. Beg­ge par­ter drar nyt­te av og verd­set­ter det­te. For den en­kel­te pa­si­ent spil­ler det li­ten rol­le om le­gen sit­ter i en sol­o­prak­sis el­ler i et stort lege­sen­ter, så len­ge han/hun mø­ter sin fast­le­ge.

Det som vir­ke­lig vil­le ha be­tyd­ning for pa­si­en­te­ne er om fle­re lege­sent­re kun­ne ha åpent på kvelds­tid. Det vil­le gjø­re det let­te­re å kom­me til lege uten å bru­ke egen ar­beids­tid, og det vil­le re­du­se­re vente­tid og be­last­ning på lege­vak­ten. Et stort sen­ter vil­le nok kun­ne ha let­te­re for å ad­mi­ni­stre­re kvelds­åpent. På den an­nen side er det ikke mu­lig å på­leg­ge le­ger å ha åpent på kvelds­tid for­di de sam­me le­ge­ne jo al­le­re­de job­ber kvel­der og net­ter og hel­ger på lege­vak­ten. Aren­dal kom­mu­ne har hen­vendt seg til de­par­te­men­tet og spurt om øko­no­misk til­skudd for å kun­ne gjø­re et for­søk med kvelds­åpne lege­sent­re. Jeg tror det­te vil­le va­ere det vik­tigs­te til­ta­ket for å gjø­re fastlegene enda mer til­gjen­ge­li­ge, og vi ven­ter spent på sva­ret fra de­par­te­men­tet.

Fra kom­mu­nens per­spek­tiv er det nok gans­ke uten­ke­lig å skul­le løse ti fast­lege­kon­tor fra de­res nå­va­eren­de lei­e­av­ta­ler for så å etab­le­re et stort helse­hus for 40 fast­le­ger og like man­ge helse­sek­reta­erer og syke­plei­ere. Den geo­gra­fis­ke spred­nin­gen av lege­kon­to­re­ne opp­fat­tes nok også hen­sikts­mes­sig, slik at le­gen er der folk bor og job­ber.

Lege Au­dun Ir­gens har støt­tet for­sla­get til An­der­sen i et le­ser­inn­legg i Ag­der­pos­ten, med er­fa­ring fra en mind­re kom­mu­ne på 80-tal­let. Kort av­stand mel­lom le­ge­ne og kom­mu­nens øv­ri­ge helse­til­bud som hjemme­syke­pleie og helse­sta­sjon, har helt klart for­de­ler. Slik dri­ves det fort­satt i små kom­mu­ner. For Aren­dal vil­le en mu­lig­het da va­ere ”by­dels­helse­hus”, dvs. at le­ger, hjemme­syke­pleie og helse­sta­sjon ble sam­let på 4–5 geo­gra­fisk spred­te helse­hus.

Sta­ten har ini­tiert for­søk med pri­maer­helse­team i 13 kom­mu­ner, hvor tan­ken er at le­ge­ne skal fri­gjø­re tid til de tyng­re ar­beids­opp­ga­ve­ne ved at syke­plei­ere over­tar en­kel­te kon­troll­funk­sjo­ner for ut­valg­te pa­si­ent­grup­per. Aren­dal er ikke med i det­te for­sø­ket, men det skal bli spen­nen­de å se om det­te fø­rer til fak­tisk bed­re kva­li­tet på pa­si­ent­be­hand­lin­gen ved fast­lege­kon­to­re­ne.

Det er fort­satt lov å ten­ke nytt og spen­nen­de om or­ga­ni­se­rin­gen av fast­lege­ord­nin­gen, men en sam­ling av alle le­ge­ne i en stor kom­mu­ne som Aren­dal, er nep­pe vei­en å gå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.