«Fre­dens­borg» - Slave­skip et som kom opp fra dy­pet

18. au­gust 1974 dyk­ket noen fri­tids­dyk­ke­re ned mot hav­bun­nen uten­for Trom­øya. Lite viss­te de da, at dyk­ket de­res skul­le kom­me til å end­re his­to­ri­en.

Agderposten - - Kultur & Underholdning -

Dyk­ker­ne var på jakt etter et skips­vrak og dyk­ket var nøye plan­lagt. Ba­sert på en sjø­for­kla­ring og an­nen do­ku­men­ta­sjon had­de de la­get et for­lis­k­art der det mest sann­syn­li­ge for­lis­ste­det var inn­teg­net. Sann­syn­lig­he­ten for å fin­ne noe var imid­ler­tid li­ten. Fle­re and­re dyk­ke­re had­de va­ert på jakt etter det sam­me vra­ket uten å fin­ne noe an­net enn ribbe­ne­ne til en hval. Den­ne da­gen skul­le imid­ler­tid lyk­ken snu.

«Plut­se­lig fikk vi se noen mør­ke kon­tu­rer mot den hvi­te san­den. Det var noen tre­stok­ker, fire i alt, … » Slik be­skrev en av dyk­ker­ne, Leif Sva­le­sen, fun­net av de førs­te spo­re­ne etter det som i dag er best kjent som slave­ski­pet «Fre­dens­borg».

S/S «Fre­dens­borg» ble byg­get i 1753 for det dansk-nors­ke Vest­in­disk-gui­ne­isk Kom­pag­ni og døpt Cron Prindz Chris­ti­an. Ski­pet ble satt inn i tre­kant­han­de­len der det frak­tet euro­pe­is­ke varer til Afrika, sla­ver fra Afrika til de ka­ri­bis­ke øyer og suk­ker fra de ka­ri­bis­ke øyer og til­ba­ke til Euro­pa. I 1756 over­tok Det Gui­ne­sis­ke kom­pag­ni drif­ten og ski­pets navn ble end­ret til «Fre­dens­borg».

24. juni 1767, fullas­tet med krutt og brenne­vin, for­lot S/S «Fre­dens­borg» Hel­sing­ør på det som skul­le bli ski­pets sis­te rund­rei­se. Grun­net dår­lig va­er søk­te de noen da­ger se­ne­re havn ved Merdø. Etter et mis­lyk­ket for­søk på vi­de­re sei­las, kom ski­pet seg en­de­lig ut i rom sjø 16. juli 1767.

1. ok­to­ber 1767, etter en sei­las på 103 døgn, an­kom de Chris­tian­borg på den afri­kans­ke gull­kys­ten. Her ble va­re­ne los­set og ski­pet gjort i stand for frakt av sla­ver. Dår­lig til­gang på sla­ver før­te til at opp­hol­det ble lang­va­rig, og i til­legg var det fle­re av mann­ska­pet, in­klu­dert kap­tei­nen, som døde un­der land­lig­ge. Først 23. april 1768, med 265 sla­ver om bord, var S/S «Fre­dens­borg» igjen klar for av­rei­se. Kur­sen ble satt for Dansk Vest­in­dia og 9. juli 1768 an­kom slave­ski­pet St. Croix.

På den ka­ri­bis­ke øya ble sla­ve­ne byttet ut med suk­ker, to­bakk, bom­ull og tre­last, og 14. sep­tem­ber 1768 sat­te ski­pet kurs for Euro­pa. Dår­lig va­er før­te igjen ski­pet inn til norske­kys­ten og 11. no­vem­ber 1768 gikk de inn til Sande­fjord. En uke se­ne­re ble kur­sen satt for Dan­mark, men nok et uva­er slo inn, og 1. de­sem­ber 1768 for­lis­te ski­pet uten­for Trom­øya.

Mann­ska­pet klar­te å kom­me seg i land og samt­li­ge over­lev­de for­li­set. Før ski­pet gikk til bunns, klar­te en dess­uten å red­de noe av las­ten, ski­pets gull­be­hold­ning og ikke minst noen vik­ti­ge skips­do­ku­men­ter der­iblant skip­sjour­na­len. Skip­sjour­na­len end­te etter hvert opp på Rigs­ar­ki­vet i Kø­ben­havn, mens res­te­ne etter selve ski­pet og las­ten for­ble gjemt i dy­pet uten­for Trom­øya i vel 200 år.

Leif Sva­le­sen had­de sam­men med ama­tør­dyk­ker­ne To­re Sva­le­sen, Odd Kei­lon Os­mund­sen og kyst­his­to­ri­ker Hart­vig W. Danne­vig lett etter ski­pet i fle­re år. 18. au­gust 1974 ble de førs­te spo­re­ne fun­net og 15. sep­tem­ber sam­me år fant de også vrakste­det. Fun­net ble star­ten på en stør­re ma­ri­nar­keo­lo­gisk ut­grav­ning.

«2. juli. Lett øst­lig bris som drei­de med so­len. An­komst gra­vingste­det klok­ken 8, og gikk for bøy­en med spring inn til lan­det. Dyk­ker ned, og for­halt til po­si­sjon. Slam­su­ger med lodd satt ut, og av­dek­kin­gen igang klok­ken 10.50.» Slik

be­skri­ves star­ten på den and­re ma­ri­nar­keo­lo­gis­ke ut­grav­nin­gen av slave­ski­pet S/S «Fre­dens­borg» i 1977. To år tid­li­ge­re had­de Norsk Sjø­farts­mu­se­um le­det den førs­te ut­grav­nin­gen, nå skul­le de lo­ka­le ild­sje­le­ne i sam­ar­beid med Aust-Ag­derMu­se­et gjen­nom­føre den nes­te.

Etter 8 in­ten­se da­ger med dyk­king, ble ut­grav­nin­gen av­slut­tet. I alt 716 gjen­stan­der ble tatt om bord i dyk­ker­bå­ten «Capri» og nøye re­gist­rert. Fun­net av slave­ski­pet «Fre­dens­borg» skap­te internasjonal opp­merk­som­het og før­te til økt fo­kus på den his­to­ris­ke slave­han­de­len over At­lan­ter­ha­vet.

Sam­men med skip­sjour­na­len og and­re do­ku­men­ter lig­gen­de i Kø­ben­havn, ut­gjor­de fun­net uten­for Trom­øya et ty­de­lig be­vis på den dansk-nors­ke del­ta­gel­sen i den trans­at­lan­tis­ke slave­han­de­len. S/S «Fre­dens­borg» reg­nes i dag som det best do­ku­men­ter­te kjen­te slave­ski­pet i ver­den.

Hart­vig W. Danne­vig var pro­sjekt­le­der for ut­grav­nin­gen i 1977, og han var godt for­nøyd med re­sul­ta­tet. I sin rap­port til Norsk Sjø­farts­mu­se­um 3. april 1978 skri­ver han: « … det syn­tes å va­ere fullt på det rene at der er gjen­stan­der nok til en mon­ta­sje av den sym­bols­ke ut­stil­lin­gen av slave­ski­pet Fre­dens­borg som vi har hatt i tan­ke­ne.»

I dag kan fle­re av gjen­stan­de­ne

fra ut­grav­nin­gen opp­le­ves i ut­stil­lin­gen «Slave­gjort» som ny­lig åp­net på KU­BEN. I ut­stil­lin­gen kan pub­li­kum føl­ge S/S «Fre­dens­borg» sin sis­te rei­se. Gjen­nom en film kan de også bli med Leif Sva­le­sen og de and­re dyk­ker­ne ned i dy­pet på jakt etter res­te­ne av det his­to­ris­ke slave­ski­pet. På KU­BEN fin­nes også fle­re do­ku­men­ter etter ut­grav­nin­gen i 1977. Fo­to­gra­fi­ene er del av Leif Sva­le­sens arkiv, mens en i ar­ki­vet etter AustAg­der-Mu­se­et blant an­net kan fin­ne re­gist­re­rings­skje­ma­er for gjen­stan­der, rap­por­ter og kor­re­spon­dan­se. På ar­kiv­por­ta­len. no kan du få en mer de­tal­jert over­sikt over hva ar­ki­ve­ne inne­hol­der. Kil­der: PA-2065, Aust-Ag­der-Mu­se­et F18 L0001 PA-1544, Sva­le­sen, Leif Del 02 Slave­ski­pet Fre­dens­borg og den dansk-nors­ke slave­han­de­len på 1700-tal­let, Leif Sva­le­sen

Inn­sendt av:

Gau­te Chris­ti­an Mo­laug ar­ki­var og for­mid­ler, Aust-Ag­der mu­se­um og arkiv, avd. KU­BEN

STAR­TEN PÅ NOE STORT: 18. au­gust 1974 fore­tok noen fri­tids­dyk­ke­re et dykk uten­for Trom­øya. Dyk­ket skul­le bli star­ten

SKATTEJAKT: Av­dek­king av gjen­stan­der om­bord i dyk­ker­ski­pet Capri.

KJENT AN­SIKT: Kyst­his­to­ri­ker Hart­vig W. Danne­vig ut­fors­ker en gjen­stand fra dy­pet.

GJEMT I DY­PET: En tal­ler­ken i fa­jan­se kom­mer til syne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.