Be­boer­ne pla­ges av støy fra tre­nings­sen­ter

Be­boer­ne på Bjor­bekk Ter­ras­se fikk seg en over­ras­kel­se da et tre­nings­sen­ter ble etab­lert i de­res nye lei­lig­hets­bygg, hvor de had­de fått fore­spei­let et apo­tek. Nå må kan­skje sen­te­ret sten­ges, noe na­bo­ene hå­per på.

Agderposten - - Forside - SAM­FUNN ▶ Karo­li­ne Ner­da­len Dar­bo kand@ag­der­pos­ten.no

– Det dund­rer, ris­ter i gul­ve­ne og klir­rer i glass, for­tel­ler Be­rit.

Hun har lei­lig­het i eta­sjen rett over tre­nings­sen­te­ret på Bjor­bekk, og for­tel­ler at hun sta­dig vekk hø­rer støy der­fra. Det har hun slitt med si­den i fjor høst.

– Jeg had­de jo ald­ri kjøpt lei­lig­het der­som jeg viss­te at det skul­le etab­le­res et tre­nings­sen­ter her, for­tel­ler hun til støt­ten­de na­bo­er.

- Skuf­fet over Aren­dal kom­mu­ne

Tre­nings­sen­te­ret Nr1 Fit­ness ble etab­lert i sam­me bygg som lei­lig­he­te­ne de­res i fjor høst. Før det trod­de be­boer­ne at det var et apo­tek de skul­le få i un­der­eta­sjen.

Det skul­le imid­ler­tid vise seg at tre­nings­sen­te­ret ikke had­de søkt om bruks­end­ring før de flyt­tet inn i lo­ka­le­ne. Nå har de søkt, men fått av­slag fra Aren­dal kom­mu­ne. En kon­se­kvens av det er at tre­nings­sen­te­ret kan­skje vil måt­te sten­ge dø­re­ne. Be­grun­nel­sen for av­sla­get lig­ger blant an­net i at det kre­ves en mer om­fat­ten­de om­re­gu­le­ring på grunn av nabo­kla­ger.

– Vi er­kjen­ner at ting bur­de va­ert på plass før vi etab­ler­te oss i byg­get. Dess­ver­re var det mis­for­stå­el­ser mel­lom oss og hus­ei­er som før­te oss i den­ne si­tua­sjo­nen. Jeg er skuf­fet over Aren­dal kom­mu­ne leg­ger be­skyld­nin­ge­ne om støy til grunn i av­sla­get når en­kel­te av på­stan­de­ne ikke stem­mer en­gang, for­kla­rer kon­sern­sjef i Nr1 Fit­ness, Tryg­ve Amund­sen.

Han for­tel­ler at han ald­ri har opp­levd å få til­bake­mel­ding om at det trengs en om­re­gu­le­ring før et tre­nings­sen­ter kan etab­le­res når lo­ka­le­ne er god­kjent for na­e­ring, og kal­ler det hele en an­svars­fra­skri­vel­se i kom­mu­nen.

- Il­le å høre brå­ket på jul­af­ten

Be­boer­ne selv me­ner at den ver­ste støy­en opp­står når det løf­tes tun­ge vek­ter i tre­nings­sa­len un­der, og sa­er­lig der­som dis­se slip­pes hardt mot gul­vet.

– Den ver­ste ti­den er høs­ten og vin­te­ren. Men jeg syns det er il­le at vi skal måt­te høre på det­te både på jul­af­ten og lang­fre­dag, for­tel­ler nabo Ruth.

Hun har lei­lig­he­ten rett over Be­rit, og for­tel­ler at hun av og til blir så­pass skremt at hun fø­ler hjer­tet skal stop­pe.

Pål Inge Lar­sen nik­ker be­kref­ten­de. Han for­tel­ler at han var så sli­ten av støy­en fra tre­nings­sen­te­ret at han var nødt til å flyt­te fra lei­lig­he­ten sin.

– Ja, det er så vidt vi ikke vur­de­rer det vi også, for­tel­ler Be­rit og nabo An­na-Gerd.

Be­boer­ne for­tel­ler at de umu­lig kan gå og leg­ge seg før klok­ken er 23 på kvel­den. De for­kla­rer at de i så fall vil­le ri­si­ke­re å bli vek­ket av høye smell fra vek­ter som fal­ler i gul­vet rett un­der seg.

– Det går ikke an. Det er ikke le­ve­lig her, for­tel­ler Ruth.

Instal­ler­te lyd­dem­pen­de gulv

Det kom­mer også et par dunk fra un­der­eta­sjen mens Ag­der­pos­ten be­sø­ker be­boer­ne.

– Det­te er in­gen­ting i for­hold til det bru­ker å va­ere. Had­de det bare va­ert det­te, had­de det ikke va­ert noe pro­blem, for­kla­rer de.

I fjor høst end­te det med at be­boer­ne skrev et brev til kom­mu­nen om støy­pro­ble­me­ne. I fe­bru­ar i år tok tre­nings­sen­te­ret tak, og gjen­nom­før­te lyd­tes­ter og instal­ler­te et lyd­dem­pen­de gulv.

Kon­sern­sjef Tryg­ve Amund­sen for­tel­ler at det sam­me gul­vet har blitt in­stal­lert et an­net bo­retts­lag hvor tre­nings­sen­ter­kje­den mot­tok en klage.

– Vi har ikke fått noen kla­ger fra det ste­det i etter­kant. Selv­sagt skal vi va­ere yd­my­ke og lyd­høre på even­tu­el­le kla­ger også etter at man har lagt lyd­gulv, sier han.

Fikk be­skjed om å føl­ge med

Be­boer­ne på Bjor­bekk me­ner fort­satt at det ikke har ut­gjort noen for­skjell hos dem. Det me­ner kon­sern­sje­fen er over­ras­ken­de.

– Vi var hos dem og prøv­de å va­ere imøte­kom­men­de i fjor. Da gjen­nom­før­te vi en lyd­test som over­ras­ket be­boer­ne selv. De trod­de nem­lig at det var løpe­møl­le­ne de hør­te, men det hør­te de ikke da vi gjen­nom­før­te tes­ten. Det­te var også før vi la lyd­gulv i lo­ka­le­ne. Selv­sagt har vi plikt til å sør­ge for at vi lig­ger in­nen­for støy­kra­ve­ne.

– Vi har der­for bedt be­boer­ne sen­de oss dato og tids­punkt for når de mer­ker støy slik at vi kan

gå inn på vi­deo­over­vå­kin­gen og se om støy­et er re­elt, og om det er oss som for­år­sa­ket støy­en, sier kon­sern­sjef Amund­sen, som un­der­stre­ker at det også kan hen­de at nabo­bu­tik­ken Kiwi kan stå for noe av støy­et.

– Men herre­li, vi kan jo ikke sit­te her på klok­ka, sva­rer An­na-Gerd til det­te.

Av­vi­ser støy på jul­af­ten

Til spørs­mål om hva kon­sern­sje­fen me­ner om at det tre­nes både på lang­fre­dag og jul­af­ten, sva­rer han det­te:

– Vi kla­rer ikke å se at det har va­ert støy­ut­ford­rin­ger fra oss ver­ken jul­af­ten og på lang­fre­dag på grunn av sva­ert få be­sø­ken­de. Li­ke­vel kun­ne det­te med en­kelt­het bli av­klart had­de be­boer­ne sendt oss over­sikt over dis­se tids­punk­te­ne som vi ba dem om å gjø­re. Da kun­ne vår vi­deo­logg be­kref­te el­ler av­kref­te om støy­en var re­ell og om det kom fra oss. Vi har dess­ver­re ver­ken hørt noe el­ler fått noen over­sikt fra be­boer­ne. Det­te sy­nes vi er både synd og mer­ke­lig når en slik en­kel øvel­se had­de fått be­kref­tet el­ler av­kref­tet fak­ta i sa­ken, sier han.

- Må kan­skje sten­ge

Aren­dal kom­mu­ne har nå gitt tre­nings­sen­te­ret mu­lig­he­ten til å hol­de åpent fram til 1. de­sem­ber 2018, el­ler fram til even­tu­ell re­gu­le­rings­end­ring er av­klart. Det vil si at tre­nings­sen­te­ret kun kan hol­de åpent mel­lom 07.00 og 18.00 på dag­tid:

– Det er mu­lig vi må sten­ge. 70 % av våre kun­der tre­ner etter klok­ken 18 på kvel­den, av­slut­ter kon­sern­sjef Tryg­ve Amund­sen.

- HÅ­PER PÅ VED­TAK: Be­boer­ne ved Bjor­bekk ter­ras­se er sva­ert pla­get med støy fra tre­nings­sen­te­ret un­der. Her ser vi Pål Inge Lar­sen, som var så pla­get at

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.