Tru­et ek­sen med kniv på stran­da

Uten­for Strand Ho­tel Fe­vik skal 37-årin­gen ha tru­et eks-ko­na si med en 22 centi­me­ter lang kniv. Men da sa­ken kom opp for retten, hus­ket hun plut­se­lig in­gen ting.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ Ar­ne Ing­mar Eg­gen aie@ag­der­pos­ten.no

Iføl­ge Aust-Ag­der ting­rett had­de de to va­ert gift i hen­hold til islamsk skikk, som det he­ter i dom­men, før hun vil­le ut av for­hol­det.

Men 37-årin­gen skal ha for­fulgt hen­ne. Det­te til tross for at han også var ilagt be­søks­for­bud.

22 cm. lang kniv

Søn­dag 6. au­gust i fjor skal han ha opp­søkt hen­ne igjen.

Til po­li­ti­et har eks-ko­na for­klart at hun ikke vå­get å si nei da han in­vi­ter­te hen­ne ut på en bil­tur.

Uten­for Strand Ho­tell på Fe­vik end­te tu­ren.

Ne­de på stran­den skal han, iføl­ge til­ta­len, ha truk­ket frem en 22 centi­me­ter lang Mora­kniv og tru­et med å dre­pe hen­ne.

Vit­ner ob­ser­ver­te imid­ler­tid opp­trin­net og vars­let po­li­ti­et.

I av­hør hos po­li­ti­et for­klar­te kvin­nen at hun var redd for at han skul­le dre­pe hen­ne.

Må i feng­sel

Da sa­ken mot eks-man­nen kom opp for Aust-Ag­der ting­rett, hus­ket hun imid­ler­tid in­gen ting av de al­vor­li­ge trus­le­ne hun skal ha blitt ut­satt for.

Nå er han li­ke­vel dømt - på bak­grunn av for­kla­rin­gen hun sam­me kveld avga til po­li­ti­et og hva hun for­tal­te til en vek­ter hun se­ne­re snak­ket med.

36 da­ger ube­tin­get feng­sel, ly­der straf­fen for brudd på be­søks­for­bu­det, for­ulem­ping av of­fent­lig tje­neste­mann, ba­e­ring av kniv på of­fent­lig sted og de al­vor­li­ge draps­trus­le­ne mot den tid­li­ge­re ek­te­fel­len sin med en 22 centi­me­ter lang Mora­kniv.

In­nen fjor­ten da­ger må 37-årin­gen ha be­stemt seg for om han vil anke.

TRU­ET MED KNIV: Her på stran­da ved Strand Ho­tel på Fe­vik skal man­nen ha tru­et eks­ko­na med kniv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.