Byg­de mekkemek­ka

For 10 år si­den mis­tet de Magnus (18) i en bil­ulyk­ke. Nå har ral­ly­cross­ek­te­pa­ret byg­get et mekkemek­ka for ung­dom til minne om ham.

Agderposten - - FORSIDE - In­ger Sta­ve­lin in­ger.sta­ve­lin@ag­der­pos­ten.no

▶ For 10 år si­den døde Magnus R. Jen­sen (18) i en bil­ulyk­ke. Nå har ral­ly­cross-ek­te­pa­ret Eli­sa­beth og Kurt In­ge Espe­land byg­get en mekke­hall til minne om ham. I Magnus’ ga­ra­sje mø­tes ung­dom hver uke for å skru bil.

Tra­fikk­ulyk­ken i 2009 har pre­get mo­tor­sport­mil­jø­et i AustAg­der hele ti­den si­den. Den for­fer­de­li­ge ok­to­ber­mor­ge­nen for ti år si­den had­de Magnus Ros­land Jen­sen for­so­vet seg hjem­me i Kil­sund. Han var flink på sko­len og opp­tatt av å pres­te­re der. Så han speedet på. Med ferskt ser­ti­fi­kat i lom­ma.

Sann­syn­lig­vis har han kom­met for fort inn i en sving, fått et hjul på ut­si­den av as­fal­ten, prøvd å ret­te opp og mis­tet kon­trol­len helt. Bi­len hav­net først i et tre, ble kas­tet rundt og stop­pet i and­re tra­er. Spo­re­ne av­slør­te at han had­de kjørt fort.

Sam­me mil­jø

Det er Eli­sa­beth Sage­moen Espe­land som for­tel­ler det­te. Hun har holdt på med bil­cross og ral­ly­cross si­den 90-tal­let.

Hun og man­nen Kurt In­ge Espe­land ut­gjør Espe­land mo­tor­sport, og både Magnus og fa­ren hans, Ter­je Jen­sen, var en del av det sam­me mo­tor­sport­mil­jø­et.

De ble satt full­sten­dig ut da de hør­te om ulyk­ken.

– Magnus var en sånn gutt alle blir glad i. Stil­le og sje­nert. Flink til mye og had­de ta­lent for det med bil, sier Eli­sa­beth.

Det er kan­skje et pa­ra­doks at en ung­dom med mye er­fa­ring med bil, skul­le om­kom­me i en bil­ulyk­ke. Eli­sa­beth blir blank i øyne­ne når hun for­tel­ler om an­kla­ger de fikk – in­di­rek­te og bak sin rygg – om at de var med­an­svar­li­ge for Magnus’ død.

Tok med dat­te­ren også

– Ung­dom tror de er udø­de­li­ge, sier hun stil­le.

– Fa­ren hans, Ter­je, sa at han var over­be­vist om at den job­ben

vi gjor­de for ung­dom var vik­tig. Og had­de han trodd at Magnus’ in­ter­es­se for bil­sport var år­sak til ulyk­ken, så vil­le han ikke tatt dat­te­ren sin med hit for å la­ere hen­ne å kjø­re etter­på, sier hun.

Drømt om Magnus’ ga­ra­sje

I åre­ne som har gått, har de man­ge gan­ger snak­ket om å byg­ge en bed­re ga­ra­sje. En de kun­ne bru­ke selv, men som også skul­le gi et bed­re til­bud til mo­tor­in­ter­es­ser­te ung­dom­mer. Det var ald­ri tvil om at den skul­le he­te Magnus’ ga­ra­sje.

Nå står den fiks og fer­dig uten­for hu­set de­res på Brek­ka i Aren­dal. Et lyst og prak­tisk bil­verk­sted som kan bru­kes året rundt. På hem­sen over mekke­hal­len har de byg­get klubb­hus med kjøk­ken.

– Vi fikk en te­le­fon fra Kjør for li­vet om vi vil­le lage en klubb for ung­dom. Det had­de vi lyst til! sier Eli­sa­beth.

Enes­te i Aust-Ag­der

Kjør for li­vet er en lands­om­fat­ten­de fri­tids­klubb for ung­dom som ikke fin­ner seg til ret­te i and­re til­bud. Magnus’ ga­ra­sje er den førs­te Kjør for li­vet-klub­ben i Aust-Ag­der. Det er kom­mu­nen og fyl­kes­kom­mu­nen som vel­ger ut hvem som skal få plass i klub­ben, for­tel­ler Chris­tof­fer Mid­bøe Lun­de i Kjør for li­vet.

Her i Magnus’ ga­ra­sje sam­les for ti­den fem gut­ter mel­lom 14 og 16 år tre ti­mer hver uke. Det blir mye skru­ing på bil, men også and­re ting som ska­per sam­hold og gle­de. Én la­ger mat til team­et sam­men med Eli­sa­beth.

Magnus’ pap­pa, Ter­je Jen­sen, og Mor­ten Nord­bø er sam­men med Eli­sa­beth og Kurt om å in­stru­ere ung­dom­me­ne.

STAB: Chris­tof­fer Mid­bøe Lun­de og Ju­ne-Ma­rie Tollef­sen fra Kjør for li­vet er på be­søk i Magnus’ ga­ra­sje – Aust-Ag­ders enes­te Kjør for li­vet-klubb.

NY KLUBB: Eli­sa­beth Sage­moen Espe­land på vei opp til varme­stua og kjøk­ke­net over mekke­hal­len.

KOM IKKE HJEM: Magnus på team-tøy­et for noen år si­den. – Men vi slut­tet med dem. Det ble for trist, sier Eli­sa­beth.

MAGNUS’ GA­RA­SJE: I høst er det fem gut­ter som kom­mer hit for å skru og va­ere sam­men en gang i uka. Hå­vard

Thorsland, Ni­co­lay Lofts­k­ja­er, Tho­mas Opp­dahl Løy­te, Ben­ja­min Fe­vik Him­le og Adri­an Nicholas Ei­dem.

KJØK­KE­NET: På hver klubb­kveld la­ger Eli­sa­beth og én av gut­ta mat til hele team­et her på kjøk­ke­net. Det har ut­sikt ned til mekke­hal­len.

KJØR FOR LI­VET-TEAM­ET: Ben­ja­min Fe­vik Him­le, Tho­mas Opp­dahl Løy­te, Adri­an Nicholas Ei­dem, Ni­co­lay Lofts­k­ja­er og Hå­vard Thorsland.

VARME­STUA: Her får de bord­fel­les­skap, og kan­skje blir det tid til å spil­le spill og pra­te sam­men.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.