Sluk­ket kjøk­ken­brann i bo­lig­hus i Grim­stad

Agderposten - - NYHETER -

GRIM­STAD: Alle kom seg seg ut av hu­set og brann­ve­se­net fikk bran­nen raskt un­der kon­troll tirs­dag kveld. Ag­der-po­li­ti­et fikk mel­ding om bran­nen i et bo­lig­hus på Berge­moen klok­ken 21.20, og meld­te via Twit­ter at alle nød­eta­ter var på vei.

Ti mi­nut­ter se­ne­re opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der at alle som bor i hu­set er ute.

– In­gen skal va­ere skadd. men de sjek­kes av helse­per­so­nell. Brann­ve­se­ne har kon­troll på flam­me­ne.

Ag­der­pos­ten fikk be­kref­tet av 110-sen­tra­len at bran­nen ble sluk­ket etter kort tid.

Bran­nen skal ha opp­stått på kjøk­ke­net. Kort tide etter klok­ken 21.30 meld­te mann­ska­pe­ne fra Grim­stad brann­ve­sen at de had­de kon­troll. Hu­set er en kom­mu­nal ute­lei­e­bo­lig, be­bodd av en stør­re fa­mi­lie, for­tel­ler Ag­der­pos­tens re­por­ter fra ste­det.

Til­syne­la­ten­de har ikke bo­li­gen fått sto­re ska­der. Blant an­net ble ikke strøm­men i hu­set på­vir­ket av bran­nen.

Bran­nen skal ha opp­stått i en kje­le un­der mat­la­ging. Bran­nen for­plan­tet seg til kjøk­ken­vif­ta og vi­de­re opp i ska­pet over kom­fy­ren, får Ag­der­pos­ten opp­lyst av mann­ska­per på ste­det.

– Nå må vi først få luf­tet ut hu­set og sjek­ke skade­om­fan­get. Det vil nep­pe bli na­er­me­re un­der­sø­kel­se før mor­gen­da­gen, sier ope­ra­sjons­le­der Øy­vind Ha­ege­land til Ag­der­pos­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.