Den ka­tols­ke me­nig­he­ten i Aren­dal vokser – men får ikke ut­vi­de barne­ha­gen

Agderposten - - NYHETER - ▶ Ma­rit Eli­sa­beth Strand maes@ag­der­pos­ten.no

AREN­DAL: Råd­man­nen sier nei, for­di kom­mu­nen al­le­re­de har barne­hage­plas­ser som står tom­me. Tre av fire barn i Aren­dal går nå i pri­va­te barne­ha­ger.

St. Fran­cis­kus barne­hage på Ty­hol­men i Aren­dal sø­ker kom­mu­nen om å ut­vi­de den ka­tols­ke me­nig­he­tens barne­hage fra da­gens 24 til til 34 plas­ser.

Som me­nig hets­barne­hage­øns­ker barne­ha­gen å iva­re­ta med­lem­me­ne av me­nig­he­ten, ved å til­by barne­hage­plas­ser.

St.Fran­cis­kus barne­hage ei­es av Oslo ka­tols­ke bispe­døm­me og dri­ves av St. Fran­cis­kus Xa­ve­ri­us me­nig­het.

Barne­ha­gen har fått mer are­al til dis­po­si­sjon, og me­nig­he­ten vokser i an­tall med­lem­mer.

Råd­man­nen fore­slår at Aren­dal by­sty­re av­slår søk­na­den. År­sa­ken er at det er full barne­hage­dek­ning i Aren­dal kom­mu­ne, og kom­mu­nen har ikke råd til å øke an­tall plas­ser i pri­va­te barne­ha­ger.

– Der­for ser ikke råd­man­nen noen grunn til å be­ta­le økte til­skudd for ut­vi­del­se med nye plas­ser, skri­ver saks­be­hand­ler Ma­ri­ann Ol­sen.

Kom­mu­nen kan ikke nek­te barne­ha­gen å ut­vi­de, men kan la va­ere å be­ta­le kom­mu­nalt til­skudd.

26 pro­sent av alle bar­na i Aren­dal kom­mu­ne går nå i kom­mu­na­le barne­ha­ger. 74 pro­sent går i pri­va­te barne­ha­ger. Råd­man­nen me­ner at an­de­len pri­va­te barne­hage­plas­ser ikke bør øke.

Ved ut­vi­del­se med åtte plas­ser for barn i al­de­ren 3-6 år, vil kom­mu­nen få en mer­kost­nad på cir­ka 800.000 kro­ner der­som dis­se bar­na kom­mer fra en kom­mu­nal barne­hage t ilen ut­vi­det me­nig hets­barne­hage.

Søk­na­den be­hand­les i by­sty­ret 1. no­vem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.