Møte mel­lom kom­mu­nen og Nye Vei­er AS om «E18-ulov­lig­he­ter» i dag

– Vi kan ikke la en ny vei dele byen i to, øde­leg­ge vik­ti­ge kva­li­te­ter for inn­byg­ger­ne og øde­leg­ge for by­ut­vik­lin­gen, sier le­de­ren av Grim­stad Ar­bei­der­par­ti som nå star­ter folke­ak­sjon på Face­bo­ok for å få lagt den nye E18-mo­tor­vei­en i miljø­tun­nel.

Agderposten - - NYHETER - E18 Flø­de vifl@ag­der­pos­ten.no

– Vi skal ha et møte med Nye Vei­er AS i mor­gen, svar­te kom­mu­nal­sjef Geir Sk­ja­eve­land da nest­le­der i Aren­dal kom­mu­nes kom­mu­nal­plan­ut­valg på tam­pen av gårs­da­gens møte etter­lys­te in­for­ma­sjon om prosessen etter at det tid­li­ge­re i høst ble kjent at – Vi i Grim­stad Ar­bei­der­par­ti lan­se­rer nå en Face­bo­ok-side med tit­te­len «Folke­ak­sjo­nen for E18 i tun­nel – Grim­stad». For­må­let er to­delt; både å sam­le opp­slut­ning for et krav om at den nye mo­tor­vei­en må leg­ges i en miljø­tun­nel gjen­nom og rett øst for byen, og for å sam­le og pre­sen­te­re in­for­ma­sjon rundt det­te pro­sjek­tet, sier San­jin Kazag­ic, som er le­der i Grim­stad Ar­bei­der­par­ti.

Kre­ver 4 km tun­nel

Ag­der­pos­ten for­tal­te for­le­den om kra­vet med­lems­mø­tet i Grim­stad Ar­bei­der­par­ti i som­mer ved­tok å lan­se­re kra­vet om kom­mu­nen har åp­net til­syns­saak mot det stat­li­ge vei­bygge­sel­ska­pet Nye Vei­er AS – etter at vei­lin­ja ut av Tors­buå­sen er he­vet nes­ten 5 me­ter uten at det er sendt søk­nad til kom­mu­nen. Nest­le­der i kom­une­plant­ut­val­get, Ole Glenn Tver­myr (KrF) pek­te også på at at den nye fire felts mo­tor­vei­en som nå skal plan­leg­ges fra Øy­gards­da­len øst­over til Aren­dal – som ledd i «Rest-E18». pro­sjek­tet helt til Dør­dal i Tele­mark. På Det sto­re plan­mø­tet på Broke­lands­heia, der alle ord­fø­rer­ne fra de åtte be­rør­te kom­mu­ne­ne var sam­let, vars­let også Grim­stad-ord­fø­rer Kje­til Glims­dal (KrF) at det vil kom­me et lo­kal­po­li­tisk krav om miljø­tun­nel.

San­jin Kazag­ic sier at de så langt ikke har drøf­tet tun­nel­kra­vet med ver­ken sam­ar­beids­par­ti­et KrF el­ler and­re par­ti­er lo­kalt. Han un­der­stre­ker at det nå er sva­ert vik­tig å in­volve­re ikke bare po­li­ti­ke­re, men også inn­byg­ger­ne i den vik­ti­ge prosessen med å vel­ge en god tra­sé og løs­ning for den nye stam­vei­en.

– Den nye E18-pla­nen skal jo ved­tas i kom­mune­sty­re­ne al­le­re­de i juni nes­te år, frem­hol­der den lo­ka­le Ap-le­de­ren.

Opp­ly­se om al­ter­na­ti­ver

– Vi i Grim­stad AP øns­ker å va­ere pro­gres­si­ve, og sør­ge for det er vars­let be­hand­ling av fle­re end­rings­søk­na­der fra Nye Vei­er AS, og lur­te på når dis­se kom­mer til po­li­tisk be­hand­ling. Sk­ja­eve­land pek­te på at det fort­satt er stor uenig­het mel­lom Aren­dal kom­mu­ne og Nye Vei­er AS når det gjel­der he­vin­gen av E18, som Skjøve­land at alle i Grim­stad er opp­lys­te om al­ter­na­ti­ve­ne vi har når det gjel­der E18, sier Kazag­ic og vi­ser til at det nå leg­ges opp til at et fle­re kilo­me­ter bredt bel­te fra da­gens E18 og helt inn for­bi Dømme­s­moen blir holdt av som mu­lig «E18-kor­ri­dor».

– Som vi også snak­ket om sist, blir det fle­re gan­ger dy­re­re å byg­ge den nye mo­tor­vei­en i tun­nel, frem­for å byg­ge veie åpent i da­gen. Og enda fle­re gan­ger dy­re­re å drif­te sli­ke nye mo­torvei­tun­ne­ler,

De vik­ti­ge ver­di­ene

– Når vi skal plan­leg­ge by­ens frem­tid i et 100-års per­spek­tiv, som vi er for­plik­tet til, me­ner vi det fak­tisk er en del ver­di­er for inn­byg­ger­ne som det ikke kan set­tes noen pris på i kro­ner og øre, sier Ap-le­de­ren og lis­ter opp:

Dyr­ka mark. Til­gjen­ge­lig­het og naer­het til fri­lufts­om­rå­der.

Å dele Grim­stad by i to. – Det­te hand­ler jo også om by­ut­vik­ling. Av hen­syn til den sta­dig om­tal­te som en «ulov­lig­hets­sak». Sk­ja­eve­land opp­lys­te at han, plan­sjef og ju­rist fra kom­mu­nen, i dag skal møte ut­byg­gings­sjef Vande­skog, pro­sjekt­tdi­rek­tør Mag­ne Ram­lo og pro­sjek­te­rings­sjef Sti­an Blind­heim – for å gjen­nom­gå sa­ken. og vik­ti­ge kva­li­te­ter for inn­byg­ger­ne i det­te 100-års per­spek­ti­vet, kan vi ikke la en ny vei dele byen i to, ut­dy­per Kazag­ic. Og fort­set­ter:

Nye Vei­er må fin­ne løs­nin­ge­ne

– Nå har ikke ver­ken jeg el­ler vi po­li­ti­ke­re ge­ne­relt, noen tek­nisk el­ler øko­no­misk kunn­skap om det­te. Vår opp­ga­ve er jo pri­ma­ert å be­skri­ve hva slags sam­funn vi øns­ker for frem­ti­den, og så må det bli opp til by­rå­kra­ter og plan­leg­ge­re å be­skri­ve hvor­dan dis­se må­le­ne kan nås. Her me­ner jeg Nye Vei­ers må her ses på som et red­skap for oss po­li­ti­ke­re til å opp­fyl­le dis­se vi­sjo­ne­ne, frem­hol­der Kazag­ic.

Han un­der­stre­ker at det de ser for seg, ikke er at ny E18 blir sprengt ut gjen­nom fjell – men at det over sto­re de­ler av den av­stan­den de ten­ker seg lagt i tun­nel – blir byg­get en miljø­tun­nel oppå da­gens ter­reng.

Også Søg­ne får tun­nel

Tid­li­ge­re har Grim­stad Ap vist til de til sam­men over 4 km lan­ge nye E18-tun­ne­le­ne som er byg­get i Lar­vik for å spa­re sår­ba­re og vik­ti­ge by­na­ere om­rå­der. Nå vi­ser Kazag­ic også til nye E39 som det ble mar­kert start­skudd for på tirs­dag. Her kom­mer det også en ny lang mo­torvei­tun­nel – med 4 kilo­me­ter i to løp i Søg­ne, på­pe­ker Ap-top­pen.

Et dis­ku­sjons­fo­rum

– I ut­gangs­punk­tet ten­ker jeg at en slik miljø­tun­nel må bli mye bil­li­ge­re enn en van­lig fjell­sprengt tun­nel, sier Ap-top­pen.

San­jin Kazag­ic ser for seg at de som ledd i den­ne prosessen også in­vi­te­rer til folke­mø­ter, hvor det blir in­vi­tert fore­drags­hol­de­re og and­re som kan opp­ly­se sa­ken og prosessen – og at det hele ti­den blir lagt ny og opp­da­tert in­for­ma­sjon ut på Face­bo­ok-si­den – som de hå­per kan bli et dis­ku­sjons­fo­rum for en­ga­sjer­te grim­stad­folk – uan­sett po­li­tisk stå­sted. ▶Vi­dar

FOTO: VI­DAR FLØ­DE

TUN­NEL-KRAV: -–Vi kan ikke la en vei dele byen i to, sier San­jin Kazag­ic som er le­der i Grim­stad Ar­bei­der­par­ti. Her av­bil­det ved da­gens E18-tun­nel un­der Bie­heia – som er et av ste­de­ne hvor det vil bli sva­ert ut­ford­ren­de å lage ny fire felts mo­tor­vei.

KART: NYE VEI­ER/MONTASJE: AG­DER­POS­TEN

4 KM SØG­NE-TUN­NEL: San­jin Kazag­ic vi­ser til at det også i det nye E39­pro­sjek­tet Kris­tian­sandMan­dal som er start­skudd for, plan­leg­ges lang tun­nel. Søg­ne­tun­ne­len blir 4 km- sam­me leng­de som Grim­stad Ap har lan­sert for miljø­tun­nel­krav i Grim­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.