Han gikk på da­gen fra Te­le – In­gen dram

Te­le­nor Ma­ri­ti­me, som har over 50 høy­tek­no­logi­ar­beids­plas­ser i Aren­dal, sø­ker ny topp­le­der etter Fro­de Støl­dal (47), som slut­tet på da­gen 19. sep­tem­ber. – Helt udra­ma­tisk, sier Støl­dal, som har le­det sel­ska­pet de sis­te fire åre­ne.

Agderposten - - NYHETER -

Nå­va­eren­de tek­no­logi­di­rek­tør og grün­der av sel­ska­pet som opp­rin­ne­lig het Ma­ri­ti­me Com­mu­ni­ca­tions Part­ner (MCP), Knut Fjell­heim, har igjen over­tatt le­del­sen slik han også gjor­de før Støl­dal over­tok i 2014. Den gan­gen var det da­va­eren­de di­rek­tør Ei­vind Mad­sen som brått for­lot sjefs­stil­lin­gen.

– På tide å gjø­re and­re ting

Til In­si­de Te­le­com, for­tel­ler Fro­de Støl­dal, som har va­ert 17 år i Te­le­nor-kon­ser­net, at det nå var nok.

– Had­de jeg blitt her len­ger nå, er jeg redd jeg had­de blitt va­eren­de i sel­ska­pet til jeg skul­le gått av med pen­sjon. Det er på tide at jeg gjør and­re ting, jeg tren­ger å for­nye meg selv, sier Støl­dal til In­si­de Te­le­com.

Han slut­tet på da­gen og sier at det ikke hef­ter noe dra­ma­tikk ved det hele.

– Jeg for­la­ter sel­ska­pet på en fin måte, og har bare gode ting å si om både Te­le­nor og alle kol­le­ge­ne mine, sier han og for­tel­ler at han nå vil job­be mer tek­no­logi­ori­en­tert og at han som topp­le­der har savnet å job­be med in­no­va­sjon.

Sø­ker lo­kalt og eks­ternt

Knut Fjell­heim for­tel­ler til Ag­der­pos­ten at sel­ska­pet med ho­ved­kon­tor i Te­le­nor-byg­get i Ny­ga­ten, og av­de­lin­ger i Stav­an­ger, Ber­gen og Stock­holm, både sø­ker in­ternt i Te­le­nor­sys­te­met og eks­ternt med stil- lings­an­non­ser i Ag­der­pos­ten og Faed­re­lands­ven­nen.

– Vi ser også lo­kalt, vi er en ma­ri­tim be­drift og det er man­ge ma­ri­ti­me na­e­rin­ger i lands­de­len med høy kom­pe­tan­se. Så den­ne gan­gen ser vi også ut­over Te­le­nor, for­tel­ler Fjell­heim som ikke kan ute­luk­ke at han kan va­ere en sø­ker. Men nå fyl­ler han tom­rom­met etter Støl­dal, og sier at nok er mest in­ter­es­sert i tek­no­logi­ut­vik­ling.

Kun­de­ne er sto­re re­de­ri­er

Da Fro­de Støl­dal kom til Te­le­nor Ma­ri­ti­me, kom han fra stil­lin­gen som tek­no­logi­di­rek­tør i Te­le­nor Nor­ge.

Be­drif­ten i Ny­ga­ten er ikke så godt kjent blant folk flest, Fjell­heim for­tel­ler at det er de sto­re crui­se- og ferje­re­de­ri­ene som er de­res størs­te kun­der. Te­le­nor Ma­ri­ti­me har sitt ho­ved­felt in­nen ma­ri­ti­me tele­tje­nes­ter

FOTO: TARALD REINHOLT AAS

VARMT: 18,2 gra­der var høy­es­te mål­te tem­pe­ra­tur i Aust-Ag­der 10. ok­to­ber 2018. Ikke her i Aren­dal sen­trum, men på sta­sjo­nen i Gjer­stad.

TIL­BA­KE: Grün­der Knut Fjell­heim er til­ba­ke i sjefs­sto­len mens det sø­kes etter ny di­rek­tør.

SLUT­TET: Fro­de Støl­dal for­lot Te­le­nor Ma­ri­ti­me på da­gen, iføl­ge ham selv helt uten

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.