Far og dat­ter slip­per fan­ta si­en løs i Øs­ter­hus­sko­gen

I sko­gen mel­lom Øs­ter­hus in­du­s­tri­om­rå­de i Grim­stad og sjø­en står fle­re farge­rike skulp­tu­rer langs sti­en. De er det Ru­ne Salt­vik Kjetså og dat­te­ren Emi­lie (7) som la­ger sam­men.

Agderposten - - SIDEBLIKK - ▶ KUNST OG NATUR ▶ Frank Jo­hann­es­sen frjo@ag­der­pos­ten.no

– Det er Emi­lie som teg­ner fi­gu­re­ne, og så la­ger jeg dem, for­tel­ler Ru­ne Salt­vik Kjetså. Som gutt­unge jog­get han ofte for­bi en stub­be i sko­gen som han syn­tes lig­net en struts.

– For to år si­den had­de han en leng­re som­mer­fe­rie og valg­te å gjø­re noe med det, og slik ble den førs­te farge­rike fi­gu­ren i sko­gen til, en strut­se­diva.

– Hun er en vaske­ekte opera­stjer­ne fra Nai­ro­bi, men scene­skrek­ken sat­te en stop­per for kar­rie­ren. Rett som det er hø­res ny­de­li­ge to­ner fra Øs­ter­sko­gen, men tas hun på fers­ken så stiv­ner hun helt til. Der­av det litt for­skrem­te an­sik­tet, for­tel­ler Salt­vik Kjetså.

Fo­to­mo­ti­ver

Fi­gu­re­ne hans hav­ner rett som det er i so­sia­le medi­er, og ny­lig på Side­blikk, etter at in­tet­anen­de tur­gå­ere og jog­ge­re mø­ter dem i sko­gen i Grim­stad.

Kunst­ne­ren selv, sy­nes det er gøy å kun­ne ska­pe noen smil.

– Det er utro­lig gøy å opp­le­ve at så man­ge tar tu­ren ut i skog og mark for å opp­le­ve fi­gu­re­ne.

– Vi er ofte i sko­gen og jeg la­erer Emi­lie om miljø­vern og ikke minst natur verd­set­tel­se, sier Salt­vik Kjetså.

For ti­den har han og dat­te­ren tre fi­gu­rer som job­bes med, før de også skal ut i na­tu­ren for å spre gle­de:

To re­ver, og en li­ten katt.

So­lid inn­sats

– Det er en kon­stant pro­sess og vi har det vel­dig gøy. Det gir oss en fin tid sam­men og vi ny­ter tu­re­ne ut i sko­gen, sier den hen­di­ge pap­pa­en.

Blant fi­gu­re­ne som har stått ute i sko­gen, er tre mi­nions, som nå er tatt inn for en li­ten oppus­sing.

For selv om ma­te­ria­le­ne er na­tur­li­ge, er de ikke evig­va­ren­de.

– De må tåle mye va­er og vind, så de får en li­ten res­tau­re­ring. Men snart skal de ut igjen for å bi­dra til å trek­ke fle­re ut i na­tu­ren, sier Salt­vik Kjetså.

Han had­de også en dra­ge som het Louie stå­en­de ute i sko­gen. Men han ble kid­nap­pet. Han var en li­ten dra­ge på rundt 30 cm, men noen and­re sy­nes han var vel­dig fin, og tok ham med seg hjem.

Fle­re ut

Si­den Kjetså star­tet sitt lil­le ut­smyk­ning s pro­sjekt, har­de t kom­met sta­dig fle­re men­nes­ker ut på tur.

Den tid­li­ge­re så sma­le sti­en er blitt ut­vi­det og be­lagt med bark. Gjør­me­te om­rå­der har fått gang­bru­er av plan­ker.

– Folk kom­mer seg ut og be­sø­ker om­rå­det. Det er bra, sier Kjetså.

For å fin­ne de ar­ti­ge fi­gu­re­ne må du nem­lig ut i na­tu­ren, og gjer­ne lete litt.

Noen fi­gu­rer står på bak­ken, and­re, mer ty­veri­sik­kert oppe i traer­ne.

Kan­skje du kan ta en sel­fie med el­gen Moe? Det els­ker han, iføl­ge ska­pe­ren.

– Han er en ekte Grim­stad fla­nør som els­ker å bli med på sel­fies, sier Kjetså.

Ug­la Uhuu, pas­ser på bar­na i Øs­ter­hus barne­hage, og der kom­mer det også to re­ver.

Bur­de va­ert at­trak­sjon

Fi­gu­re­ne til de to kunst­ner­ne har også blitt lagt mer­ke til av Grim­stads folke­helse­ko­or­di­na­tor, Chris­ti­ne Mik­kel­sen, som sy­nes de er ar­ti­ge inn­slag i na­tu­ren.

– De gir jo en eks­tra di­men­sjon til tur­opp­le­vel­sen. Da jeg var ute i om­rå­det med en flokk un­ger i fjor, var det fi­gu­re­ne som gjor­de hele tu­ren for dem. De løp rundt og let­te etter fle­re fi­gu­rer. Et ar­tig til­tak, sier Mik­kel­sen.

Men selv­sagt un­der for­ut­set­ning at det ikke ska­per kon­flik­ter med hen­syn til grunn­ei­ere og slikt.

Men her, i den kom­mu­na­le sko­gen, sy­nes hun de vir­ker po­si­tivt.

– De er vel­dig ar­ti­ge fi­gu­rer og bur­de jo egent­lig va­ert gjort til en at­trak­sjon, men det er jo også litt gøy her at det er litt til­fel­dig om du ser dem el­ler ikke, sier Mik­kel­sen.

ALLE FOTO: PRIVAT

GØY PRO­SJEKT: Emi­lie og Ru­ne Salt­vik Kjetså la­ger fi­gu­re­ne sam­men.

FANT PÅ TUR: Strut­sen Jan Gun­der­sen send­te bil­de av til Side­blikk, med spørs­mål om hvem kunst­ne­ren var.

SEL­FIE-ELG: Den ele­gan­te stor­by­el­gen Moe er klar for foto i sko­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.