Kris­ti­ne er en av seks lo­ka­le på lands­la­get

Nes­te uke ar­ran­ge­res EM i Team­Gym i Por­tu­gal. På det nors­ke kvinne­lands­la­get er seks av 12 ut­øve­re fra Aren­dal og Grim­stad.

Agderposten - - FORSIDE - Thomas Skjeg­ge­dal Thor­sen ▶ thth@ag­der­pos­ten.no

– Det er jo vel­dig gøy at det er så man­ge lo­ka­le som ble tatt ut. Ta­ra (Sper­re), Ju­lie (Braad­land) og meg har trent mye sam­men, for­tel­ler Kris­ti­ne Na­ro til Ag­der­pos­ten.

18-årin­gen som re­pre­sen­te­rer Grim­stad Turn- og Idretts­for­ening (GTIF) er lands­la­gets yngs­te ut­øver som er med se­nior­lands­la­get til EM i Por­tu­gal (sjekk hele lands­lags­trop­pen i fakta­bok­sen). Braad­land (19) er nest yngst. De to har dre­vet med turn sam­men si­den de var små.

– Så det var vel­dig gøy å bli tatt med, og at beg­ge ble tatt ut til EM. Det er jo en grun­dig vur­de­ring bak ut­ta­ket, så det var en vel­dig let­tel­se å få be­skje­den. Jeg had­de egent­lig ikke tro på at både meg og Ju­lie kom med, noe som had­de va­ert kjipt. Så det var kjempe­gøy, me­ner Na­ro.

Hun var fer­dig med vi­dere­gå­en­de sko­le før som­mer­en, og job­ber nå både i barne­hage og på cafe, i til­legg til å va­ere tre­ner for de yng­re i GTIF, ved si­den av egen turn­tre­ning.

Pus­het hver­and­re

– Vi har trent sam­men si­den vi var små, og vi be­gyn­te på tropps­turn sam­men i 2015. Vi har all­tid va­ert jev­ne og pus­het hver­and­re frem­over, for­kla­rer Na­ro vi­de­re.

Det nors­ke kvinne­lands­la­get har kva­li­fi­se­rings­kon­kur­ran­se kom­men­de tors­dag, og even­tu­ell fi­na­le lør­dag.

Trygt

Kris­ti­ne Aar­re­stad er en av fi­re som re­pre­sen­te­rer Aren­dals Turn­for­ening.

– For la­get og meg, er det vel­dig trygt å ha så man­ge gym­nas­ter fra hjem­klub­ben sin som man kjen­ner i godt og ondt. Vi vet hver­and­res ster­ke og sva­ke si­der, noe som gjør at vi som lag kan pre­sen­te­re bed­re for­di vi vet ak­ku­ratt hva som skal til for å mo­ti­ve­rer hver­and­re og gjø­re hver­and­re gode. Det er gans­ke spe­si­elt at halv­par­ten av la­get er fra Grim­stad/Aren­dal om­rå­det. Det­te ty­der på at vi som gym­nas­ter og tre­ner­team­et har gjort noe rik­tig opp gjen­nom åre­ne, og skapt et godt mil­jø i turn hvor al­le fort­satt som se­nio­rer øns­ker å fort­set­te i turn­mil­jø­et, for­tel­ler Aar­re­stad.

Ta­ra Sper­re har tid­li­ge­re va­ert i GTIF, men re­pre­sen­te­rer Aren­dal nå.

– Jeg syns det er kjempe­gøy at vi er så man­ge fra Sør­lan­det med. For meg som har trent i beg­ge klub­be­ne så kjen­ner jeg jo al­le vel­dig godt og det er vel­dig hyg­ge­lig å kon­kur­re­re sam­men i EM også! Vel­dig gøy å kun­ne dele opp­le­vel­sen med noen man kjen­ner godt fra før av, mel­der Sper­re.

I Team­Gym er det EM som det størs­te mes­ter­ska­pet å del­ta i.

Drøm­mer om me­dal­je

Kris­ti­ne Na­ro har tid­li­ge­re del­tatt i EM for junio­rer til­ba­ke i 2016, da også sam­men med venn­in­nen Braad­land.

Det end­te med sølv­me­dal­je til de nors­ke jen­te­ne.

– Det er selv­sagt et høy­ere nivå nå, mye høy­ere. Men hvis vi pres­te­rer på vårt bes­te hå­per vi på me­dal­je. Må­let vårt er å ta me­dal­je. Vi stil­ler et vel­dig bra, og vel­dig jevnt lag, så al­le må va­ere på hele tiden, sier Na­ro.

Høyde­punkt

Kris­ti­ne Aar­re­stad sier at hun har sett frem til EM i hele år, men at en ska­de un­der NM sat­te mes­ter­ska­pet i fare.

– Jeg har uli­ke for­vent­nin­ger til la­get og til meg selv som per­son. Jeg ser frem til en god pre­sta­sjon med la­get hvor vi har hatt god lag­mo­ral og stø­tet hver­and­re gjen­nom hele rei­sen på vei til EM. Per­son­lig har det va­ert en tøff vei mot EM, da jeg ska­det meg un­der NM for fem uker si­den. For­vent­nin­ge­ne til meg selv har der­for sen­ket seg en li­ten smu­le, men jeg øns­ker å gjen­nom­føre en feil­fri kon­kur­ran­se hvor jeg lan­der på bei­na. Jeg gle­der meg vel­dig og har sett frem til mes­ter­ska­pet hele året!

Ta­ra Sper­re hå­per også på et godt mes­ter­skap for det nors­ke la­get.

Hå­per på godt mes­ter­skap

– For­vent­nin­ge­ne mine er at vi skal gjø­re en bra kon­kur­ran­se sam­men som lag, også hå­per jeg også at vi kan få en bed­re plas­se­ring enn tid­li­ge­re EM! Vi er et ster­ke­re lag i år så det had­de va­ert gøy å kla­re å pres­se de and­re lan­de­ne litt mer enn tid­li­ge­re.

De nors­ke kvin­ne­ne skal kon­kur­re­re mot Øs­ter­rike, Tsjek­kia, Dan­mark, Fin­land, Stor­bri­tan­nia, Tysk­land, Is­land, Ne­der­land og Sve­ri­ge.

Til EM stil­ler Nor­ge også med et herre­lag og et mix-lag.

In­gen av de seks lo­ka­le jen­te­ne er blant de som er tatt ut på mix-la­get.

Fullt fo­kus

Kris­ti­ne Na­ro for­tel­ler at alt hen­nes fo­kus er på EM nå, og hun bru­ker man­ge ti­mer i uka i Ig­land­hal­len inn mot av­rei­se.

– Det blir en del ti­mer, ja. Alt fo­kus er på EM nå. For min del nå hand­ler det om å stil­le best mu­lig for­be­redt. Jeg vil jo pres­te­re best mu­lig og at alt skal sit­te, så jeg må fo­ku­se­re på det jeg skal gjø­re, sier Na­ro.

KLA­RE: Av dis­se 12 som er tatt ut på lands­la­get i Team­Gym til EM er halv­par­ten lo­ka­le. Bak fra venst­re.: Ju­lie Wold­seth, Braad­land (Grim­stad Turn- og Idretts­for­ening). Foran fra venst­re: Juni M. Joseph­sen, Kris­ti­ne Aar­re­stad (Aren­dals Na­ro (Grim­stad Turn- og Idretts­for­ening).

MYE TID: Kris­ti­ne Na­ro bru­ker det mes­te av tiden sin i Ig­lands­hal­len før av­rei­se til EM.

SPENT: Kris­ti­ne Na­ro, her i Ig­land­hal­len i Grim­stad, gle­der seg til å del­ta i EM nes­te uke.

TRE­NER: Kris­ti­ne Na­ro er også tre­ner i Grim­stad Turn- og Idretts­for­ening.

FOTO: NOR­GES GYM­NAS­TIKK- OG TURNFORBUND

Sigrid Ans­gard, An­ja Ut­klev, Ca­thri­ne Ø. Knud­sen, Ta­ra D.M. Sper­re (Aren­dals Turn­for­ening), Ton­je E. Grini, Ju­lie K. Turn­for­ening), Mat­hil­de B. Sør­våg (Aren­dals Turn­for­ening), Jen­ny Rygh, Kris­tin Fors­dal (Aren­dals Turn­for­ening), Kris­ti­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.