Har ven­tet ett år på å få ny fast­le­ge

Lin­da Ku­kula (25) i Grim­stad vil­le byt­te fast­le­ge. Ett år etter at hun sat­te seg på vente­lis­te, er hun fort­satt num­mer 27 på vente­lis­ten. – Det kan ta 6-7 år før jeg får plass, sier hun og ser over mot nabo­kom­mu­nen som har mas­se le­dig plass.

Agderposten - - FORSIDE - ▶ An­ne Gro Ballestad agro@ag­der­pos­ten.no

Lin­da Ku­kula (25) har ven­tet ett år på å få byt­tet fast­le­ge i Grim­stad – og fryk­ter at hun må ven­te seks år til, før ny lege er på plass.

Lin­da Ku­kula har hatt en fast­le­ge i fle­re år, men var ikke for­nøyd og vil­le gjer­ne ha en an­nen. Etter råd fra ven­ner, gikk hun inn på Helfo for å byt­te fast­le­ge.

– Det enes­te kri­te­ri­et jeg har, er at jeg gjer­ne vil ha en kvin­ne­lig lege. Den kvin­ne­li­ge le­gen med kor­test vente­lis­te i Grim­stad, har 20 per­soner på vente­lis­te, for­tel­ler Ku­kula.

Den le­gen hun gjer­ne vil ha for­di ven­ner har sagt de er vel­dig for­nøyd med hen­ne, had­de 30 per­soner på vente­lis­te da hun sat­te seg på lis­ten i fjor. – Etter ett år er jeg num­mer 27 av 89 i køen, for­tel­ler hun.

Må ven­te man­ge år

Ku­kula har reg­net ut at hun kan­skje kan få ny fast­le­ge om 6–7 år, der­som vente­lis­te­ne fort­set­ter å øke.

– Det er godt jeg ikke er al­vor­lig syk, sier hun.

Etter å ha sjek­ket, har hun fun­net ut at hun ikke tren­ger å ha en fast­le­ge i hjem­kom­mu­nen.

– Si­den jeg ikke må ha fast­le­ge i Grim­stad, fin­ner jeg en i Lil­le­sand, sier hun.

1024 per­soner står på lis­te hos de 20 fast­le­ge­ne i Grim­stad kom­mu­ne. Til sam­men har de 22.920 pa­si­en­ter og alt­så in­gen le­di­ge plas­ser.

In­gen vente­lis­te i Lil­le­sand

I Lil­le­sand er det 11 fast­le­ger, 8 av dem har ikke vente­lis­te. Til sam­men kan de ta imot 11.700 pa­si­en­ter og har 1.291 le­di­ge plas­ser.

I Lil­le­sand har fast­le­ge­ne et maks­tall på 1.000 pa­si­en­ter på lis­te­ne, slik er det ikke i Grim­stad.

– Dess­ver­re, vi har in­gen le­dig fast­le­ge i Grim­stad. Jeg sa ifra til po­li­ti­ker­ne før 2018-bud­sjet­tet om at vi er nødt til å ha en ny fast­lege­stil­ling, men kom­mune­sty­ret ved­tok å opp­ret­te en ny stil­ling først i

2019. Da kom­mer det en til, for­sik­rer kom­mune­over­lege Ve­gard Vi­ge.

Har ikke plass

Han for­tel­ler at van­lig­vis kan en kom­mu­ne opp­ret­te en fast­lege­hjem­mel i pri­vat prak­sis. Pro­ble­met i Grim­stad er at al­le fast­lege­kon­to­re­ne har brukt opp all plass, slik at in­gen har mu­lig­het for å ta inn en ny.

– Det er vans­ke­lig å star­te opp ale­ne. Der­for er Grim­stad i den ulyk­ke­li­ge si­tua­sjon, for­kla­rer Vi­ge.

Han lo­ver at det vil kom­me en ny fast­le­ge på Brann­sta­sjo­nen lege­sen­ter re­la­tivt raskt nes­te år.

Kan ha fast­le­ge hvor som helst

– I mel­lom­ti­den kan du vel­ge en fast­le­ge hvor som helst i lan­det. Kom­mu­nens plikt er å sør­ge for at al­le inn­byg­ge­re har et til­bud om fast­le­ge, Men du kan vel­ge den le­gen hvor som helst i lan­det. Men folk flest vil gjer­ne ha en lege i naer­he­ten av der de bor, sier Vi­ge.

Han for­sik­rer at øye­blik­ke­lig hjelp blir iva­re­tatt.

– Men al­le tren­ger en fast­le­ge som kan føl­ge opp helsen din, leg­ger han til.

FOTO: AN­NE GRO BALLESTAD

GIR OPP: Lin­da Ku­kula (25) fra Grim­stad gir opp å få fast­le­ge i hjem­byen etter å ha stått på vente­lis­te i ett år og kun rykket

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.