– Ut­byg­gin­gen kan gi

Nes­te høst hå­per de fi­re lo­kal­pa­trio­te­ne som kjøp­te Hol­men i Kil­sund av Pet­ter Plan­ke å set­te spa­den i jor­da for ny­byg­get med 24 lei­lig­he­ter, båt­havn, pub og res­tau­rant.

Agderposten - - NYHETER -

– Flos­ta og Kil­sund tren­ger noe nytt. Og om­rå­det tren­ger lei­lig­he­ter, for det er det ikke til­bud om her i dag, sa Høye Høye­sen en­tu­si­as­tisk da han på veg­ne av de fi­re lo­kal­pa­trio­tis­ke ei­er­ne pre­sen­ter­te ut­byg­gings­pla­ne­ne for Hol­men i Kil­sund for de ni po­li­ti­ker­ne i kom­mune­plan­ut­val­get ons­dag.

Men han la ikke skjul på at det er usik­ker­het knyt­tet å få lønn­som­het i det spen­sti­ge pro­sjek­tet: Kil­sund og Flos­ta er lite kjent, det er et godt styk­ke fra Aren­dal by. Men kan­skje kan de få Ki­tron-an­sat­te til å flyt­te dit? Uan­sett: Med syn­ken­de folke­tall tren­ger både sko­len og byg­da som hel­het at noen sat­ser, frem­he­vet han.

Be­drifts­le­der og bygde­pa­triot

Høye Høye­sen vil for de fles­te av Ag­der­pos­tens le­se­re va­ere mest kjent som olje­ser­vice­kon­ser­net MacGre­gors topp­sjef i Aren­dal og på Sør­lan­det – men er også en av de fi­re lo­kal­pa­trio­te­ne som kjøp­te det nå ned­lag­te na­e­rings­byg­get på Hol­men i mai 2015 av Redcord-grün­der Pet­ter Plan­ke.

– Vi så at Hol­men kom for salg- og kun­ne va­ere i ferd med å bli solgt til uten­bygds bo­en­de – og vi var vel­dig ner­vø­se for hva de even­tu­elt vil­le gjø­re med eien­dom­men.

Vik­tig om­rå­de for byg­da

– Vi har all­tid brukt det­te om­rå­det, både un­der de år­li­ge Flosta­re­gat­ta­ene og ved ar­ran­ge­men­ter el­lers. Vi had­de lyst til å sik­re at om­rå­det, som er helt av­gjø­ren­de for lo­ka­l­om­rå­det, blir til­gjen­ge­lig for folk som bor her også i frem­ti­den, sa Høye Høye­sen om år­sa­ken til at han og de and­re lo­kal­pa­trio­te­ne kjøp­te eien­dom­men. Både Høye­sen og fle­re and­re av kjø­per­ne har lang farts­tid fra sty­ret i Flosta­re­gat­ta­en.

Høye Høye­sens en­ga­sje­ment i Hol­men skjer for øv­rig gjen­nom fa­mi­lie­sel­ska­pet Per Hall AS, som han ei­er sam­men med kona, Venst­re-po­li­ti­ker An­ne Ca­thri­ne Høye­sen Hall. Hun sit­ter som fast med­lem av kom­mune­plan­ut­val­get, men tråd­te til­ba­ke da man­nen pre­sen­ter­te de spen­sti­ge Hol­men­pla­ne­ne sam­men med kon­su­lent Tu­rid Ha­ge­lia Kors­havn fra Sta­erk & co. De står bak pla­ne­ne sam­men med Alpha Ar­ki­tek­ter.

Kjøp­te av Plan­ke i 2015

Kvar­tet­ten som i dag ei­er det sto­re na­e­rings­byg­get med i alt 5000 kvm på Hol­men, kjøp­te eien­dom­men i mai 2015 bare et par uker etter at Aren­dal by­sty­re tak­ket nei til kjøps­til­bu­det Redcord-grün­der Pet­ter Plan­ke had­de frem­met til kom­mu­nen om å kjø­pe det hele for 7 mill. Han had­de da opp­lyst om flytte­pla­ner, og i gang­satt re­gu­le­rings­plan­ar­beid – også med tan­ke på 20-30 lei­lig­he­ter.

– Da vi kjøp­te, had­de vi in­di­ka­sjo­ner på at Redcord kun­ne øns­ke å bli va­eren­de i byg­get. Der­med job­bet vi ikke med å dri­ve gjen­nom re­gu­le­rings­pro­ses­sen ras­kest mu­lig etter at vi over­tok, re­ka­pi­tu­ler­te Høye­sen.

Men Redcord flyt­tet

– Men dess­ver­re flyt­tet Redcord, og nå står byg­get tomt med de ne­ga­ti­ve føl­ger det har, frem­holdt Høye­sen for kom­mune­plan­ut­valgs­po­li­ti­ker­ne. Og opp­lys­te at byg­get er i fullt for­fall og uten lei­e­inn­tek­ter.

Ben­sin­sta­sjo­nen fulg­te med kjø­pet, men er vi­dere­solgt til dri­ve­ren for å sik­re drif­ten. Men pub­drift har det va­ert si­den opp­star­ten i 2016. Hele som­mer­en og tors­dag til søn­dag gjen­nom vin­te­ren. Men med bare olje­fyrt opp­var­ming til­gjen­ge­lig spø­ker det for drift etter 2020.

Hå­per bygge­start høs­ten 2019

Nå har de nye ei­er­ne ny re­gu­le­rings­plan klar. Den in­ne­ba­erer et litt høy­ere bygg, som an­leg­ges slik at det blir et park­lig­nen­de ute­are­al for lei­lig­he­te­ne med mu­lig leke­are­al i midt­en. Pla­ne­ne inne­hol­der par­ke­rings­an­legg i førs­te eta­sje, lei­lig­he­ter i al­le tre eta­sjer og små­båt­havn med 26 plas­ser. Det blir nye lo­ka­ler til pub og res­tau­rant, og fort­satt slik at gjes­ter som kom­mer sjø­vei­en skal kun­ne leg­ge en­kelt til bryg­ga uten­for.

Sør­lands­leia går for øv­rig rett

SKRÅFOTO: AREN­DAL KOM­MU­NE

HOL­MEN I DAG: Slik ser Hol­men i Kil­sund ut i dag. Byg­get står tomt og for­fal­ler etter at Redcord flyt­tet ut. Høye Høye­sen for­tal­te om pla­ne­ne som om­fat­ter om­rå­det mar­kert med gul ring, men re­gu­le­rings­pla­nen gjel­der hele Hol­men.

FOTO: VI­DAR FLØDE

SPEN­STI­GE PLA­NER: Høye Høye­sen, mest kjent som olje­ser­vice­sel­ska­pet MacGre­gors topp­sjef på Sør­lan­det, var en­ga­sjert og de­di­kert Kil­sund-be­bo­er da han pre­sen­ter­te de spen­sti­ge Hol­men-pla­ne­ne – som han og fi­re and­re pri­va­te ei­ere i Kil­sund står bak.

24 LEI­LIG­HE­TER: Med­ei­er Høye Høye­sen for­tal­te om pla­ner for trans­for­ma­sjon av da­gens na­e­rings­ei­en­dom til 24 lei­lig­he­ter, fort­satt res­tau­rant/pub – med bygg mar­kert som rød stip­let strek.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.