HOL­MEN-PLA­NE­NE I KIL­SUND

Agderposten - - NYHETER -

Slik pre­sen­ter­te Høye Høye­sen pla­ne­ne de nye ei­er­ne har for ut­vik­ling av Hol­men: Etab­le­re et bygg med 24 at­trak­ti­ve lei­lig­he­ter (50-100 kvm) med til­gang til sjø og bryg­ge.

Til­rette­leg­ge for, samt opp­ar­bei­de et of­fent­lig/ fel­les om­rå­de som kan bru­kes til ar­ran­ge­men­ter som Flosta­re­gat­ta­en, padle­lø­pet Vann­vit­tig etc.

Lage en li­ten res­tau­rant/amfi/sam­lings­sted for byg­das be­folk­ning samt et til­hø­ren­de ute­om­rå­de der små kon­ser­ter etc kan av­hol­des.

Etab­le­re of­fent­lig gang­vei rundt hele Hol­men, gjer­ne fra bu­tik­ken, un­der brua og rundt til bryg­ge ved ben­sin­sta­sjon/ma­ri­na.

Bed­re tra­fikk re­gu­le­rin­gen på Hol­men samt til­rette­leg­ge for in­nen­dørs par­ke­ring, leke­plass for barn samt syk­kel­par­ke­ring. Hol­men ei­es av Kil­sund Ei­en­dom AS som ei­es av:

Kei­lon Os­mund­sen. Han er opp­vokst og bo­satt i Kil­sund. I dag for­mann i Flos­ta Mo­tor­båt­for­ening.

Hoffs­nes In­vest v/Fro­de H. Lars­sen. Også han født og opp­vokst i Kil­sund, og bor der i dag. Ak­tiv i det lo­ka­le for­enings­liv. Var med å etab­le­re Hol­men Bar & Res­tau­rant.

Per Hall AS ved Høye G. Høye­sen (ei­es 50/50 av han og kona An­ne Catthri­ne Høye­sen Hall, som er med­lem av kom­mune­plan­ut­val­get og by­styre­po­li­ti­ker for Venst­re). Også Høye­sen er født og opp­vokst og bo­satt i Kil­sund-om­rå­det. Og med­lem i sty­ret i Flos­ta Mo­tor­båt­for­ening og Møkk­a­las­sets ven­ner.

Den fjer­de som var med på kjø­pet av Hol­men­ei­en­dom­men var nå av­døde Øyvind Kn­ut­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.