På­gre­pet for grov mis­hand­ling over fle­re år

En mann i 50 åre­ne er på­gre­pet og sik­tet for grov mis­hand­ling av to per­soner i na­er re­la­sjon. Mis­hand­lin­gen skal ha fore­gått over fle­re år. Det ble en sva­e­ring, men ikke Hou­dini som iv­ri­ge se­ere kun­ne føl­ge røm­min­gen til i går, som ble sis­te fangst i humm

Agderposten - - NYHETER - To­re El­ling­sen to­el@ag­der­pos­ten.no

Det var in­gen akutt hen­del­se som fikk po­li­ti­et til å opp­søke en adres­se i Ri­sør ons­dag morgen for å på­gri­pe man­nen og ran­sa­ke bo­li­gen. Bak­grun­nen skal va­ere fle­re år med grov mis­hand­ling av to per­soner, også de i 50-åre­ne, som man­nen ikke er i fa­mi­lie med, men har en na­er re­la­sjon til. Per­sone­ne skal i pe­rio­der hatt opp­hold på sam­me adres­se som den sik­te­de.

Po­liti­ad­vo­kat Van­ja Bru­voll opp­ly­ser til Ag­der­pos­ten straffe­ram­men for for­hold som om­fat­ter vold av psy­kisk, fy­sisk og sek­su­ell art, er feng­sel på inn­til 15 år.

Da Ag­der­pos­ten var i kon­takt med Bru­voll tors­dag etter­mid­dag, for­tal­te hun at den sik­te­de da satt i po­liti­av­hør, og at han vil bli frem­stilt for va­re­tekts­fengs­ling fre­dag for­mid­dag.

Ut­over det kun­ne hun ikke gi noen na­er­me­re opp­lys­nin­ger. Av­de­lings­in­ge­ni­ø­ren ved Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tets av­de­ling i Fløde­vi­gen har dag­lig dratt tei­na for å re­gist­re­re og måle hum­mer­ne, og så slup­pet dem ut i sjø­en igjen.

– Den­ne hum­me­ren had­de en ska­de på ha­len som var eld­re enn fra i går, Hou­dini had­de in­gen ska­de, for­kla­rer Chris­ten­sen.

De sis­te åre­ne har Fløde­vi­gen sendt live fra hum­mer­tei­na med ka­me­ra og lys på sjø­bun­nen like uten­for hav­forsk­nings­sta­sjo­nen. Sen­din­ge­ne har va­ert en suk­sess. 10.000 av Ag­der­pos­tens le­se­re har va­ert inn­om for å føl­ge med på li­vet i tei­na.

Hum­mer­forsk­ning

– Vår opp­ga­ve er å se på be­stan­den i re­ser­va­tet. Vi ser hvor man­ge hum­mer som er i om­rå­det og no­te­rer dato for hum­mer­ne som er mer­ket, for­tel­ler Chris­ten­sen.

I år har hun hatt 9 hum­me­re oppe, to av dis­se har ikke va­ert mer­ket.

– På de 7 som var mer­ket kun­ne vi se hvor mye de had­de vokst si­den de ble mer­ket og hvor­dan det går med dem. Han­nen vi dro opp i dag, var ska­det. Får vi ham opp igjen, kan vi se om ska­den frem­de­les er der. Vi ser ofte at skadd hum­mer vokser mind­re, for­tel­ler Chris­ten­sen.

Hum­mer­tei­na vei­er rundt 35 kilo uten hum­mer.

– Den er for tung til at jeg kla­rer å trek­ke den ale­ne. I dag fikk jeg hjelp av kol­le­ga He­ge Mat­hi­sen. I hel­gen har jeg fått hjelp av man­nen min,

KRAFTKAR: Den­ne hann­hum­me­ren ble siste­mann ut i Fløde­vi­gens li­ve­tei­na for i år. Her hol­der av­de­lings­in­ge­ni­ør Le­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.