– Ikke vik­ti­ge­re enn and­re

Tid­li­ge­re dag­lig le­der i BGM Ar­ki­tek­ter av­vis­te i AustAg­der ting­rett i går at Pr­in­cess-ar­vin­gen var vik­ti­ge­re enn and­re kun­der for sel­ska­pet.

Agderposten - - NYHETER - ▶ Pål Yng­ve Berg pyb@ag­der­pos­ten.no

Mat­grün­der og mange­mil­lio­na­er Per Wer­ner Mad­sen (76) vil­le ikke ha det for­blås­te fe­rie­ste­det uten molo og båt­fes­te, og over­dro det til kona.

Dat­te­ren Han­ne Mad­sen (47) har fe­riert i Grim­stad i hele sitt liv, og kjøp­te det i 2004 for 3 mil­lio­ner kro­ner av sin mor, iføl­ge ei­en­doms­re­gis­te­ret.

Nå står hun midt i stor­men, en storm ut­løst av bygge­ulov­lig­he­ter i det strengt re­strik­ti­ve 100-me­ters­bel­tet og LNF-om­rå­det (land­bruk, na­tur og fri­luft).

Både Mad­sen og bygg­mes­ter Tor Øystein Osa Michal­sen (39) ri­si­ke­rer feng­sels­straff for ak­ti­vi­te­te­ne på eien­dom­men.

Hun har kalt av­slø­rin­ge­ne et svik av di­men­sjo­ner, og leg­ger all skyld på ut­fø­re­re og råd­gi­ve­re i He­ma­to Ei­en­dom og BGM Ar­ki­tek­ter. Dis­se er like kla­re på at Mad­sen var be­stil­ler og full­sten­dig klar over al­le steg gjen­nom to bygge­pro­ses­ser, hyt­te (2013) og ten­nis­bane (2016).

– Mad­sen var del­ak­tig. Hun ble fore­lagt teg­nin­ger om hvor­dan ting og tang skul­le se ut, fast­slo BGM Ar­ki­tek­ters saks­be­hand­ler i ret­ten i går.

Han har al­le­re­de ak­sep­tert en bot på 20.000 kro­ner for sin med­virk­ning i sa­ken.

For­hand­lin­ge­ne i Aust-Ag­der ting­rett for­flyt­tet seg fra Bløde­kjør til Hes­nes og sva­berg i mor­gen­ti­me­ne tors­dag.

Michal­sen og Mad­sen vis­te frem det så­kal­te åste­det, den

om­strid­te eien­dom­men, på be­fa­ring med dom­me­re, ak­tor og for­sva­re­re.

Både far og dat­ter Mad­sen har for­talt om mau­ran­grep og at hyt­ta etter hvert ble så ube­boe­lig at de måt­te eva­ku­ere til ho­tell.

Løs­nin­gen ble ri­ving, ny­bygg og den er­far­ne ar­ki­tek­ten Bengt G. Michal­sen (59), som fikk ramme­søk­nad god­kjent av Grim­stad kom­mu­ne i ja­nu­ar i 2009.

– Det var mørkt og trist førs­te gan­gen jeg var her, sa ar­ki­tek­ten i vind­kas­te­ne om det byg­nings­mes­si­ge ut­gangs­punkt ti år til­ba­ke i tid.

Mad­sen har brukt minst 12 mil­lio­ner kro­ner på å ut­vik­le eien­dom­men, som sto inn­flyt­tings­klar til som­mer­fe­rien i 2013. Men ive­ren etter å spil­le ten­nis på hyt­ta end­te i et ma­re­ritt. Et grått be­tong­dek­ke på over 500 kvad­rat­me­ter gjen­åp­net gam­mel bygge­grums. Kom­mu­nen ble tip­set, og Øko­krims på­gri­pel­ser og ran­sa­kin­ger av­dek­ket enda fle­re ulov­lig­he­ter i strand­so­nen.

Bengt Michal­sen be­dy­ret i sin forklaring ons­dag at Hesnesover­tram­pe­ne var et en­gangs­til­fel­le, og at de i al­le år har holdt sin sti ren.

Ret­tens for­mann, ting­retts­dom­mer Øyvind Strand, had­de mer­ket seg ut­ta­lel­sen, og av­run­det ut­spør­rin­gen av det sis­te vit­net tors­dag, tid­li­ge­re dag­lig le­der i BGM Ar­ki­tek­ter, Anna Eli­se Svenne­vig, slik.

– Gjor­de de­re hva som helst for pen­ge­ne til en vik­tig kun­de?

– Nei, nei. Ab­so­lutt ikke. Vi til­pas­set oss kun­dens øns­ke i den­ne sa­ken. Hun var ikke noe vik­ti­ge­re enn and­re kun­der, svar­te Svenne­vig, som nå dri­ver for seg selv og er Venst­re-po­li­ti­ker.

Styre­le­der Han­ne Mad­sen og fa­mi­li­en ei­er in­te­ri­ør­kje­den Pr­in­cess sam­men med Stein Erik Hagen.

ÅSTEDSBEFARING: Østa­vin­den gjor­de be­fa­rin­gen på den om­strid­te eien­dom­men til en luf­tig af­fa­ere. Her er for­sva­rer­ne Bjørn Re­ner-Larsen (fra venst­re), Ole Mag­nus Heim­vik og de and­re ak­tø­re­ne på vei ned fra lyst­huset til den sto­re stein­lag­te plat­tin­gen foran hyt­ta.

TENNISBANEN: I ferd med å gro igjen etter å ha blitt fjer­net. Ret­ten kom i bi­ler, og det ble hel­ler trangt (bak).

FORBLÅST: Fan­tas­tisk utsikt, men forblåst. Så forblåst at far Per Wer­ner Mad­sen ikke vil­le ha ste­det. Han fikk ikke an­leg­ge molo og ny

ANNEKSET: Inn dit går en un­der­jor­disk gang fra ho­ved­byg­nin­gen. Også ulov­lig, iføl­ge til­ta­len.

DOM­MER: Aust-Ag­der ting­retts Øyvind Strand (til venst­re) og jour­na­list Kje­til Karl­sen i Grim­stad Adresse­ti­den­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.