Her kan det bli 11 nye stat­li­ge ar­beids­plas­ser

Agderposten - - NYHETER - ØKO­NO­MI Carl Chris­ti­an Eng­stad, Lil­le­sands-Pos­ten re­dak­sjo­nen@ag­der­pos­ten.no

▶ Må­let er å styr­ke Nkom med 11 nye års­verk.

– Re­gje­rin­gen be­vil­ger 15,6 mil­lio­ner kro­ner til vik­ti­ge na­sjo­na­le opp­ga­ver, som skal lø­ses fra Lil­le­sand, sier Pet­ter N. Told­naes (V).

– Vik­tig

Nkom skal nes­te år styr­ke både til­rette­leg­ging for fib­e­r­ut­byg­ging og ar­bei­det med sik­ker­het i bran­sjen for elek­tro­nisk kom­mu­ni­ka­sjon. I til­legg skal bred­bånds­di­rek­ti­vet im­ple­men­te­res. Penge­støt­ten fra re­gje­rin­gen skal gå til både na­sjo­nal ko­or­di­ne­ring, ut­vik­ling av sys­te­mer og re­krut­te­ring av ny kom­pe­tan­se.

Told­naes me­ner sat­sin­gen er vik­tig.

– Det er vik­tig å bru­ke de so­li­de kom­pe­tanse­mil­jø­ene som fin­nes i hele lan­det, og Nkom er et godt be­vis på ut­flyt­ting av ar­beids­plas­ser som har blitt vel­lyk­ket. Det­te er et sva­ert kom­pe­tent og vik­tig mil­jø for hele lan­det, og jeg er glad for at re­gje­rin­ga vel­ger å styr­ke mil­jø­et yt­ter­li­ge­re med nye opp­ga­ver og fle­re ar­beids­plas­ser.

26 mil­lio­ner kro­ner

To­talt fore­slår re­gje­rin­gen en øk­ning i Nkoms øko­no­mis­ke full­makt til drift- og in­ves­te­ring på cir­ka 26 mil­lio­ner kro­ner.

– Re­gje­rin­gens for­slag åp­ner mu­lig­he­ten for at vi med tyng­de kan ta fatt på de vik­ti­ge opp­ga­ve­ne som kom­mer med det nye re­gel­ver­ket for bred­bånd, sier Nkom-di­rek­tør Eli­sa­beth Aar­saet­her i en presse­mel­ding, og fort­set­ter.

– I dag er sik­re løs­nin­ger det al­ler vik­tigs­te både for na­e­rings­liv, myn­dig­het og en­kelt­per­soner, og re­gje­rin­gen inn­stil­ler på at Nkom får styr­ket ar­bei­det også på det­te om­rå­det. Det, sam­men med at blant an­net pro­gram­met for for­ster­ket elek­tro­nisk kom­mu­ni­ka­sjon på vaer­ut­sat­te ste­der vi­dere­fø­res. Bred­bånds­støtte­ord­nin­gen, pi­lot for al­ter­na­tivt kjerne­nett og pi­lot for fib­er­kab­ler til ut­lan­det vi­dere­fø­res også, og det­te er po­si­ti­ve sig­na­ler for ekom-Nor­ge, sier hun. ▶

TUN­GE OPP­GA­VER: Nkom skal nes­te år styr­ke både til­rette­leg­ging for fib­e­r­ut­byg­ging og ar­bei­det med sik­ker­het i bran­sjen for elek­tro­nisk kom­mu­ni­ka­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.