Sto­re øde­leg­gel­ser etter «Michael»

Or­ka­nen Michael har krevd minst ett liv og for­år­sa­ket sto­re ma­te­ri­el­le ska­der i det­nord­vest­li­ge Flo­ri­da.

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

Or­ka­nen etter­lot seg sto­re øde­leg­gel­ser da den fei­de over Flo­ri­das så­kal­te Pan­hand­le ons­dag, den lan­ge ar­men i del­sta­ten som går vest­over langs golf­kys­ten.

Minst én per­son er om­kom­met, en mann som bod­de i Gads­den Coun­ty. She­rif­fens kon­tor sier de fikk mel­ding klok­ka 18 lo­kal tid om at man­nen var truf­fet av et tre som falt over hjem­met hans i Gre­ens­bo­ro.

Red­nings­mann­ska­per rykket ut til bo­li­gen hans, men på grunn av ned­blås­te strøm­mas­ter og steng­te vei­er tok det lang tid før de nåd­de fram.

Sto­re øde­leg­gel­ser

Michael, som var en ka­te­go­ri 4-or­kan da den fikk land­kjen­ning i Flo­ri­da ons­dag etter­mid­dag lo­kal tid, har nå tatt vei­en vi­de­re inn i nabo­del­sta­ten Ge­or­gia. Ons­dag kveld ble den ned­gra­dert til ka­te­go­ri 1.

Etter at or­ka­nen for­lot Flo­ri­da, har folk tatt tu­ren ut i ga­te­ne for å sjek­ke hvor al­vor­lig ska­de­ne er.

Spe­si­elt i Pa­na­ma City er de ma­te­ri­el­le ska­de­ne om­fat­ten­de. Her lig­ger det knek­te og opp­rev­ne tra­er over alt, og man­ge av dem har knust na­er­lig­gen­de hus. Vin­den har også skrel­let av en rek­ke hus­tak, og gate­skilt er helt vrid­de. Det er også sto­re over­svøm­mel­ser fle­re ste­der.

I til­legg til ned­blås­te strøm­mas­ter og -kab­ler har en rek­ke trans­for­ma­tor-eks­plo­sjo­ner ført til at i un­der­kant av 400.000 men­nes­ker og be­drif­ter er strøm­løse.

– Kjempe­skum­melt

29 år gam­le Van­ce Beu var hjem­me mens or­ka­nen her­jet.

– Helt aer­lig, det var kjempe­skum­melt. Det var vel­dig mye bråk. Vi trod­de vin­du­ene skul­le knu­ses. Vi bar­ri­ka­der­te inn­si­den av vin­du­ene med ma­dras­ser, sier han.

Del­stats­myn­dig­he­te­ne meld­te på for­hånd at Michael er den ver­ste or­ka­nen som har ram­met Flo­ri­da på 100 år.

USAs pre­si­dent Do­nald Trump ut­tryk­te ons­dag be­kym­ring for dem som had­de valgt å tros­se eks­trem­va­e­ret og bli hjem­me. Iføl­ge Det hvi­te hus vil han be­sø­ke det ram­me­de om­rå­det, hvor han fikk stor opp­slut­ning un­der pre­si­dent­val­get i 2016, tid­lig nes­te uke.

(NTB-AP-DPA)

FOTO: GERALD HERBERT, AP, NTB SCANPIX

KAOS: Bal­da­ki­nen uten­for det­te ho­tel­ler på Pa­na­ma Beach kol­lap­set da or­ka­nen pas­ser­te.

FOTO: DOUGLAS R. CLIFFORD, TAMPA BAY TI­MES, AP, NTB SCANPIX

STORMFLO: Bå­ter lå vel­tet mens van­net strøm­met over hav­nen i St. Joe Ma­ri­na i Flo­ri­da.

PA­NA­MA CITY BEACH: En kvin­ne un­der­sø­ker bi­len som ble ska­det uten­for­ho­tel­let un­der or­ka­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.