Al Go­re blir ho­ved­ta­ler

Tid­li­ge­re freds­pris­vin­ner og vise­pre­si­dent i USA, Al Go­re, kom­mer til Oslo i de­sem­ber som ho­ved­ta­ler un­der årets No­bel Peace Price Fo­rum.

Agderposten - - NORGE & VERDEN -

Go­re skal hol­de ta­len 11. de­sem­ber i Uni­ver­si­te­tets aula i Oslo, da­gen etter at årets freds­pris til­de­les den kon­go­le­sis­ke le­gen De­nis Muk­we­ge og ira­kis­ke Na­dia Murad.

Te­ma­et un­der årets freds­pris­fo­rum er hvor­dan kli­ma­kri­sen skal lø­ses, og noen av ver­dens le­den­de fors­ke­re og klima­eks­per­ter vil va­ere til ste­de. Må­let er å in­volve­re pub­li­kum i kam­pen mot en av de størs­te trus­le­ne mot fred og ut­vik­ling i ver­den i dag.

Al Go­re ble sam­men med FNs klima­pa­nel (IPCC) til­delt freds­pri­sen i 2007. Sam­me dag som vin­ner­ne av årets freds­pris ble kunn­gjort, le­ver­te FNs klima­pa­nel en rap­port som vi­ser hvor­dan en glo­bal tem­pe­ra­tur­øk­ning på to gra­der vil få ka­ta­stro­fa­le kon­se­kven­ser sam­men­lig­net med en øk­ning på 1,5 gra­der. For­skjel­len vil kun­ne bety at hav­ni­vå­et sti­ger 10 centi­me­ter, stor is­smel­ting i Ark­tis og at 99 pro­sent av jor­dens ko­rall­rev dør. (NTB) ▶ – Da­gen på Oslo Børs vil nok ende gans­ke rødt, sier se­nior­stra­teg Sigrid Wil­ter Slør­stad i Nor­dea.

Etter noen få mi­nut­ters handel tors­dag morgen had­de Oslo Børs falt med 3,64 pro­sent. Vi­de­re ut­over da­gen har fal­let lig­get på rundt tre pro­sent. Det kom­mer etter at bør­se­ne i Asia og USA falt kraf­tig ons­dag og tors­dag.

Sigrid Wil­ter Slør­stad er klar på at fal­let på bør­sen kan ende i en korreksjon.

– Det kan kom­me til å fal­le vi­de­re ut­over uken til en ned­gang på mer enn 10 pro­sent, sier hun.

Kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Geir Ha­rald Aase ved Oslo Børs sier at det er sjel­den at man ser et så stort kurs­fall.

– Vi må helt til­ba­ke til 2016 for å fin­ne en dag med et så stort fall, sier han.

Kraf­tig opp­gang i år

Det bre­de fal­let på ver­dens bør­ser kom­mer etter kraf­tig opp­gang hit­til i år. Si­den ja­nu­ar har Oslo Børs ste­get med over ni pro­sent og satt en rek­ke re­kor­der, an­ført av en høy­ere olje­pris.

– Hit­til i år er Oslo Børs en av ver­dens ster­kes­te, og det er ikke una­tur­lig at det kom­mer en ned­tur etter en pe­rio­de med så lang opp­gang. Vi blir litt bort­skjem­te med så få regn­va­ers­da­ger, sier Aase.

Sigrid Wil­ter Slør­stad me­ner at det ikke er noe ved norsk øko­no­mi som gjør at Oslo Børs nå fal­ler. Hun tror også at bør­se­ne i Nor­ge og in­ter­na­sjo­nalt opp skal opp i lø­pet av den nes­te må­ne­den.

Se­nior­stra­te­gen i Nor­dea trek­ker fram han­dels­kri­gen mel­lom USA og Ki­na og he­ving av ren­ten i USA som år­sa­ker til at bør­se­ne nå fal­ler.

– Den ame­ri­kans­ke sen­tral­ban­ken he­vet ren­ten igjen i slut­ten av sep­tem­ber. Sam­ti­dig har det kom­met ster­ke in­di­ka­to­rer som fy­rer opp un­der en over­opp­he­ting av ame­ri­kansk øko­no­mi, og det kan føre med seg enda høy­ere ren­ter. Det kan ram­me ak­sje­mar­ke­det for­di sel­ska­pe­nes gjelds­byr­de blir har­de­re, og der­med også inn­tje­nin­gen, sier Slør­stad.

Hun un­der­stre­ker også at mar­ke­det ofte blir mer vo­la­tilt etter lan­ge pe­rio­der med opp­gang.

– Det har nes­ten ikke va­ert sving­nin­ger den sis­te tiden, så det er ikke unor­malt at in­ves­to­rer øns­ker å ta pro­fitt etter en slik stig­ning.

Kan få kraf­tig fall nes­te høst

Sjefstra­teg Pe­ter Her­man­rud i Spare­bank 1 Mar­kets tror at ak­sje­mar­ke­det går noen uro­li­ge uker i møte, med opp- og ned­tu­rer.

– Mar­ke­det er dyrt, og det er ikke una­tur­lig med kor­rek­sjo­ner. Den­ne kor­rek­sjo­nen vil nok gi seg i lø­pet av et par uker, men det er en ri­si­ko for at det­te er be­gyn­nel­sen på et langt børs­fall, sier han, og fort­set­ter:

– Vi skal nok se nye høy­der på bør­sen igjen. Det er li­ke­vel ikke så mye opp­side igjen å ta av, men gans­ke stor ned­side. Selv om ned­gan­gen gir seg snart i den­ne om­gang, kan det­te va­ere den sis­te kor­rek­sjo­nen før et stort fall. Nes­te høst kan det bli or­dent­lig uro­lig.

Anders R. Chris­ten­sen, NTB

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.