TVEDE­STRAND: Dia­lekt­forsk­ning på Vest­re Sandøya

På Sandøya, som på så man­ge and­re ste­der i lan­det vårt, er den opp­rin­ne­li­ge dia­lek­ten i ferd med å for­svin­ne og er­stat­tes av et mer nor­ma­li­sert tale­språk.

Agderposten - - SIDEBLIKK - Ar­tik­kel pub­li­sert av Son­ja May Amund­sen, Sandøya his­to­rie­lag via Side­blikk på nett

Det­te ga Un­ni Erik­sen, med slekts­røt­ter på øya, ide­en om å få do­ku­men­tert det som ennå er le­ven­de av dia­lek­ten. Som­mer­en 2017 tok hun kon­takt med pro­fes­sor eme­ri­tus i nor­disk språk­vi­ten­skap ved Uni­ver­si­te­tet i Ber­gen, Gjert Kris­tof­fer­sen, som er opp­vokst i Aren­dal og Sandøya His­to­rie­lag.

Først­nevn­te sa seg vil­lig til å stil­le på øya med opp­taks­ut­styr og å fors­ke vi­de­re på opp­ta­ke­ne.

Histo­rie­la­get, på sin side, måt­te fin­ne ti fri­vil­li­ge som var vokst opp på øya, og som fort­satt had­de en stor grad av dia­lek­ten in­takt.

Det­te lyk­tes over all for­vent­ning!

Og i sep­tem­ber 2017, på Linns kafé med kaf­fe og mun­ker, ble det gjort opp­tak av fem dia­lo­ger, der del­ta­ker­ne selv valg­te sam­tale­em­ner.

Nyt­ti­ge opp­lys­nin­ger om and­re for­hold, som kan ha på­vir­ket del­ta­ke­rens språk­ut­vik­ling, ble også re­gist­rert, som for­eld­re, ek­te­fel­le, ar­beids­sted, opp­hold og om­gangs­krets uten­for dis­trik­tet.

Histo­rie­la­get har også le­vert Gjert Kris­tof­fer­sen ar­tik­ler om dia­lek­ten og le­ter etter gam­le in­ter­vju­opp­tak, for ek­sem­pel gjort av NRK. Der­som noen har tips om slike opp­tak, ta kon­takt med oss.

Nå er fjor­årets opp­tak, i ano­ny­mi­sert form, blitt en del av Uni­ver­si­te­tet i Ber­gens ar­kiv­ma­te­ria­le og kan bru­kes til forsk­ning. Der­for har vi in­vi­tert Gjert Kris­tof­fer­sen til­ba­ke til Sandøya for å gi oss et inn­blikk i hva han til nå har fun­net in­ter­es­sant i opp­ta­ke­ne.

SPRÅKINTERESSERTE: Steinar Thor­sen (t.v.) og Gjert Kris­tof­fer­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.