Hun vil inn i by­sty­ret igjen

17 kvin­ner og 17 menn. Seks kan­di­da­ter un­der 30 og fi­re over 60, der­iblant tid­li­ge­re Ap-ord­fø­rer To­rill Rol­stad Larsen. Høy­re me­ner de har lyk­tes godt med no­mi­na­sjo­nen.

Agderposten - - FORSIDE - To­re El­ling­sen to­el@ag­der­pos­ten.no

No­mi­na­sjons­ko­mi­te­ens le­der, Pe­der Syr­da­len, er me­ner ar­bei­det i ko­mi­te­en har va­ert used­van­lig lett i år.

– Ja, det har va­ert mye let­te­re enn tid­li­ge­re, for vi har fått med man­ge kvin­ner som er vil­li­ge til å stå på lis­ta. Dess­uten har vi med man­ge ung­dom­mer som også er sva­ert iv­ri­ge til gjø­re en inn­sats, sier Syr­da­len.

Høy­re-med­lem i tre år

Han har også lyk­tes å få med tid­li­ge­re Ap-ord­fø­rer To­rill Rol­stad Larsen, som satt som ord­fø­rer i to pe­rio­der fra 2003 til 2011. Hun gikk ut av lo­kal­po­li­tik­ken med øns­ke om å fort­set­te som fyl­kes­ord­fø­rer­kan­di­dat, men ble vra­ket i no­mi­na­sjo­nen, meld­te seg ut av par­ti­et og had­de kon­takt med De­mo­kra­te­ne, noe som falt tid­li­ge­re parti­ka­me­ra­ter tungt for brys­tet.

Nå for­tel­ler Rol­stad Larsen til Ag­der­pos­ten at hun har va­ert med­lem av Høy­re i tre år, etter å ha fulgt med i sam­funns­de­bat­ten og lest parti­pro­gram­mer. Nå sit­ter hun også i sty­ret og har va­ert med på ut­for­min­gen av parti­pro­gram­met.

Hun har ver­ken stemt på, el­ler vur­dert å mel­de seg inn i sitt gam­le par­ti som hun satt for i by­sty­ret helt fra 1995.

– Jeg har all­tid va­ert en sen­trums­ori­en­tert so­sial­de­mo­krat og me­ner Ap og Høy­re har mye fel­les, men at Høy­re leg­ger stør­re vekt på in­di­vi­du­ell fri­het og er na­e­rings­venn­li­ge, sy­nes jeg er po­si­tivt, sier Rol­stad Larsen, som sy­nes hun har fått en fin plas­se­ring på lis­ta med sin 15. plass.

Øy­gar­den num­mer to

Blir hun valgt inn, ser hun fram til å møte i by­styre­sa­len igjen, om enn på an­nen plass enn før.

Geir Fredrik Sis­se­ner (53), er tid­li­ge­re lan­sert som par­ti­ets ord­fø­rer­kan­di­dat. Som num­mer to stil­ler Lin­da Dage­stad Øy­gar­den (47), tid­li­ge­re barne­hage­grün­der og by­styre­po­li­ti­ker, som nå klar igjen for ny inn­sats etter noen års opp­hold.

INN I PO­LI­TIK­KEN IGJEN: Tid­li­ge­re Ap-ord­fø­rer To­rill Rol­stad Larsen er på vei inn igjen i po­li­tik­ken, nå med en 15. plass på Høyres lis­te.

TIL­BA­KE: Lin­da Dage­stad Øy­gar­den stil­ler som 2. kan­di­dat.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.