Per­nil­le holdt ord – gikk helt til topps

Agderposten - - KRYSSORD - Kåre fikk aeren – Stop­per ald­ri «Born to win» Stort stev­ne

VANT FØRS­TE DAG: Ungjen­ta fra Aren­dal og Grim­stad Ri­de­klubb fikk der­med en pang­start i årets sto­re hap­pe­ning – Oslo Hor­se Show i Te­le­nor Are­na på Forne­bu. Per­nil­le sik­ret seg sei­e­ren i klas­se pon­ni ka­te­go­ri II, der duo­en top­pet re­sul­tat­lis­ten med knall­gode 82,74 po­eng.

I en presse­mel­ding skri­ver ar­ran­gø­re­ne av Oslo Hor­se Show:

Per­nil­le og Kåre, som er Loch Cor­ribs navn til dag­lig, møt­te vel­flid­de og kla­re til start som førs­te ekvi­pa­sje ut i 1 m klas­sen. Per­nil­le, som er kjent for å ha en hang til ras­ke run­der, var fo­ku­sert på opp­ga­ven sin.

– Det var ba­re å ten­ke mest på meg selv og prø­ve å ri som jeg gjør på tre­ning. Hol­de Kåre rett, så jeg kom meg over, sa Per­nil­le.

Hun gir ru­ti­ner­te Kåre aeren for knall­star­ten på årets del­ta­kel­se i Kings­land Oslo Hor­se Show.

– Jeg had­de ikke klart å ri så fint på noen and­re. Jeg vet ba­re at han ald­ri stop­per, så jeg fø­ler meg så helt trygg på det – uan­sett om han hop­per litt stort el­ler noe skjer, så er han fjell­stø å sit­te på.

AGR-ryt­te­ren har en pen rad med gode re­sul­ta­ter fra før med Kåre, og de re­sul­ta­te­ne in­klu­de­rer ofte sva­ert ras­ke runde­ti­der.

– Ja, jeg rir sjel­den sak­te, selv om det er feil og stil også. Jeg li­ker de om­hop­pings­vin­ge­ne, inn­røm­met vin­ne­ren, som er blant de ryt­ter­ne som er pre­sen­tert i stev­nets nett­ma­ga­sin. Der har hun like greit opp­gitt «Born to win» som mot­to. Vin­ne er ab­so­lutt noe Per­nil­le har san­sen for, men det var fak­tisk hen­nes mor, Le­ne Me­rethe Kn­ut­svik, som men­te at det­te var det na­tur­li­ge mot­to­et for Per­nil­le.

– Vi snak­ket om det på vei hjem fra en tre­ning, og ja, så ble det! Og det er klart at det har jeg tenkt til å fort­set­te med her den­ne hel­gen!

En rik­tig god num­mer to i klas­sen ble Car­men Vis­kjerRød. I mot­set­ning til Per­nil­le har hun en ung og uru­ti­nert pon­ni, FH. Conta­dor er ba­re sju år gam­mel og har sin førs­te in­nen­dørs­opp­le­vel­se av det­te for­ma­tet. Men Conta­dor var på opp­ga­ven, og stil­fullt inn­kas­ser­te de sam­men 80,25 stil-po­eng.

På tredje­plass fulg­te Thea Gun­lek­sen på Lode­star Van’t Recht­hof, de­res gode null­run­de ble be­løn­net med 77,75 stil­po­eng. HEDER, AERE OG BLOMSTER:

Kings­land Oslo Hor­se Show er det størs­te og vik­tigs­te sprang­stev­net i Nor­ge. Her mø­ter de yngs­te i spor­ten ver­dens­eli­ten. De sis­te er i Oslo for å ri førs­te run­de av ver­dens­cu­pen i sprang­rid­ning som åp­ner på søn­dag.

Hele 40 av de bes­te ryt­ter­ne i ver­den mø­tes til dyst om po­eng som le­der til fi­na­le i Göte­borg i pås­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.