Skudd traff stue­vin­du­et

Det smalt tors­dag kveld, man­dag for­mid­dag ven­tet ek­te­pa­ret ennå på po­li­ti­et.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Ar­ne Hau­ge ar­ne.hau­ge@al­ta­pos­ten.no

Fa­mi­li­en Jen­sen i Buk­ta sjok­ker­te.

– Vi fø­ler oss ikke tatt på al­vor av po­li­ti­et, sier Ire­ne og Per Ar­ne Jen­sen i Øvre­vei­en på Elve­bak­ken. Ire­ne sier at hen­nes brød­re og søn­ner rett og slett er ra­sen­de. Over det som har skjedd, samt over po­li­ti­ets fra­va­er i sa­ken. Søn­nen Ru­ben In­ge­brigt­sen kan be­kref­te det­te.

– Det er for­kas­te­lig at po­li­ti­et ikke ryk­ker ut og i det mins­te tar en for­kla­ring når en sånn epi­so­de inn­tref­fer, sier han til Al­ta­pos­ten.

Det var få mi­nut­ter før klok­ken 23 tors­dag 5. ok­to­ber, at det brått smalt i det ene av ek­te­pa­rets stue­vin­du. Til alt hell har de lyd­iso­ler­te og sva­ert so­li­de spe­sial­glass for å dem­pe støy fra E6.

– Det er mest sann­syn­lig grun­nen til at kula ikke gikk gjen­nom beg­ge glas­se­ne og rett i nak­ken på Per Ar­ne, sier Ire­ne, som sier de satt med ryg­gen til vin­du­ene og så på fjern­syn da det smalt.

Over E6?

– Jeg hørte en rek­ke bank i veg­ge­ne like før, og har i etter­tid tenkt at det kan­skje var skudd det også, sier Per Ar­ne. Han tror det er snakk om et kraf­tig luft­vå­pen dre­vet av gass­pa­tron, el­ler en ka­li­ber .22, et så­kalt sa­long­ge­va­er. Hvor det ble skutt fra er uvisst, mye mu­lig ble det skutt tvers over E6. Ire­ne spratt opp og så ut da det smalt, og sier hun så no­en løpe vekk fra om­rå­det ved hu­set de­res.

– Vi ring­te po­li­ti­et med en gang, og den hyg­ge­li­ge da­men sa hun skul­le sør­ge for at po­li­ti­et i Al­ta fikk det opp på skjer­men sin. Hvis vi ikke hørte noe in­nen lunsj fre­dag, måt­te vi selv ta kon­takt med dem, sier ek­te­pa­ret.

Fre­da­gen kom uten snur­ten av po­li­ti, og da Ire­ne ring­te dem i 11-ti­den, og Per Ar­ne i 14-ti­den, lo­vet de in­nen ny frist en­ten å stil­le opp, el­ler i det mins­te å rin­ge.

Hel­gen øde­lagt

– De ver­ken stil­te opp el­ler ring­te. Det syns vi er løfte­brudd, sier pa­ret, som er i seksti­åre­ne og ikke har noe uopp­gjort med no­en. De tror det er snakk om pø­bel­stre­ker, men av et slag som både er livs­far­lig og vel verdt en opp­føl­ging. Også av hen­syn til for­sik­rings­sel­ska­pets krav om an­mel­del­se av for­hol­det, øns­ker de at po­li­ti­et ser på sa­ken.

– For vår del ble hele hel­gen øde­lagt. Hver kveld når det be­gyn­ner å skjøm­mes, mer­ker vi tan­ke­ne kom­me. Det er umu­lig å sove trygt og godt om nat­ten etter en slik opp­le­vel­se, sier de.

– Det sis­te er at po­li­ti­et på nytt har lo­vet å kom­me, men vi får se. Vi syns det er mer­ke­lig at det skal gå døgne­vis etter en sånn epi­so­de, sier pa­ret.

Al­ta­pos­ten har forsøkt å få opp­kla­ren­de til­bake­mel­ding fra po­li­ti­et. Po­li­ti­ets presse­kon­takt sier at de skal un­der­sø­ke sa­ken og kom­me med en til­bake­mel­ding. Det ble noe tra­velt å få det­te ord­net før dead­li­ne man­dag, men sa­ken opp­da­te­res på nett.

UHYGGELIG OG LIVS­FAR­LIG: I Øvre­vei­en på Elve­bak­ken kan Per Ar­ne Jen­sen tro­lig tak­ke det lyd­iso­ler­te spsial­glas­set for at skud­det ikke klar­te å slå gjen­nom. – Jeg satt rett foran og så på fjern­syn, sier han.

KRAF­TIG SMELL: Så­ret i vin­du­et er stort som et krone­styk­ke, og tro­lig må hele spe­sial­glas­set skif­tes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.