Ven­ter på vei­løs­ning

Igangs­set­tings­til­la­tel­se lar ven­te på seg for Mar­k­vei­en Ter­ras­se.

Altaposten - - Sidan 1 - Av jar­le@al­ta­pos­ten.no Jar­le Mjø­en

Gi­gant-ut­byg­ging mø­ter på kvist.

Roald Jo­han­sen AS, gjen­nom sel­ska­pet «Bjøro ut­vik­ling AS», er klart til å set­te spa­den i jor­da for Mar­k­vei­en Ter­ras­se. Pro­sjek­tet skal gi 33 lei­lig­he­ter i kom­bi­na­sjon un­der­kant av 1000 m2 na­e­rings­are­al til en to­tal in­ves­te­ring på na­er­me­re 170 mil­lio­ner kro­ner.

– Vi mang­ler kun igang­set­tings­til­la­tel­se. Den tror vi vil ha i han­da i lø­pet av man­da­gen, og da er vi start­klar, sier dag­lig le­der og med­ei­er i Roald Jo­han­sen AS, Bjørn Jo­han­sen.

Må ha vei

Selv om den lo­ka­le en­tre­pre­nø­ren og ei­en­doms­ut­vik­le­ren har det tra­vel med å kom­me i gang, er det ting som ty­der på at det kan gå da­ger og kan­skje uker før ma­ski­ne­ne kan rul­le inn på tom­ta som sel­ska­pet kjøp­te for 12 år til­ba­ke.

– Det er ikke gitt igang­set­tings­til­la­tel­se, og det er ting som ikke er på plass. Det gjel­der først og fremst en plan­lagt kom­mu­nal vei som skal be­tje­ne Mar­k­vei­en Ter­ras­se og den­ne de­len av sen­trums­om­rå­det, sier le­der av­de­lin­gen for sam­funns­ut­vik­ling, kom­mu­nal­le­der Odd­var Konst.

Han un­der­stre­ker at det ikke er ut­byg­ger, men Al­ta kom­mu­ne som må fin­ne en løs­ning med å sik­re are­al for helt nødvendig in­fra­struk­tur, blant an­net vei og gang/syk­kel­vei.

– Vi snak­ker egent­lig ikke om Mar­k­vei­en Ter­ras­se, men om gjen­nom­fø­rin­gen av «Sen­trums­pla­nen».

Får ikke svar

An­sva­ret hvi­ler imid­ler­tid ikke kun på ei­er­ne av nye pro­sjekt. En vei inn mot Mar­k­vei­en Ter­ras­se er teg­net inn. Til først­kom­men­de kom­mune­styre­møte er det frem­met en sak med inn­stil­ling om at kost­na­de­ne skal de­les med 50/50 av de to na­bo­ene i om­rå­det, Bore­al Sjø AS som ei­er Ffr-tom­ta og Bjøro ut­vik­ling AS (Roald Jo­han­sen). To­ta­le kost­na­der er be­reg­net til mel­lom fem og seks mil­lio­ner kro­ner.

– Det er snakk om en kom­mu­nal vei som er vik­tig for beg­ge par­ter og om­rå­det to­talt sett. Det er nep­pe lurt å set­te igang før vi har en av­ta­le på plass, sier Konst og vi­ser til at kom­mune­sty­ret har møte 17. ok­to­ber hvor sa­ken skal av­gjø­res en­de­lig.

Kon­flik­ten som byg­ger seg opp fram­kom­mer av saks­fram­leg­get. Bjøro ut­vik­ling AS har forsøkt å kom­me i dia­log med Bore­al for å kun­ne opp­fyl­le kra­ve­ne i Sen­trums­pla­nen. Bore­al har ikke va­ert vil­lig å inn­gå no­en dia­log. I saks­fram­leg­get he­ter det: «Ad­min­in­stra­sjo­nen har sendt e-mail til Bore­al Sjø A/S og Bore­al Norge A/S og etter­lyst svar på hen­ven­del­sen fra Bjøro ut­vik­ling A/S. Ad­mi­ni­stra­sjo­nen har også sendt kopi av bre­ve­ne vi har fått fra Bjøro ut­vik­ling A/S – Ad­mi­ni­stra­sjo­nen har også va­ert i te­le­fon­kon­takt med Bore­al Norge A/S v/ei­en­dom og inn­kjøps­le­der Ole Ma­ri­us Hob­bel­stad og gjort han opp­merk­som på bre­ve­ne uten at vi har fått noe re­spons fra dem.»

Ny ut­ford­ring

Det er også en an­nen ut­ford­ring med tan­ke på in­fra­struk­tu­ren. Etter pla­nen skal det også byg­ges gang og syk­kel­vei i for­bin­del­se med area­le­ne av­satt til bo­lig. Den­ne er i pla­nen teg­net inn på tom­ta til Stål og Gum­mi Ei­en­dom AS, og vil leg­ge be­slag på sto­re de­ler av ute­area­let til dekk­be­drif­ten. En av ei­er­ne i Stål og Gum­mi Ei­en­dom AS, Øystein Ernst­sen, be­kref­ter at pla­nen be­rø­rer na­e­rings­ei­en­dom­men han ei­er.

– Ut over det har jeg in­gen kommentar på nå­va­eren­de tids­punkt, sier Erntst­sen.

– Gjør det vi må

Pla­nen for Al­ta sen­trum som fikk nav­net Sen­trums­pla­nen, ble ved­tatt så tid­lig som i 2006. Si­den er de­ler av om­rå­det bygd ut etter pla­nen. And­re om­rå­der hvor det er snakk om ri­ving av eld­re bygg for å gi plass til nye i tråd med pla­nens in­ten­sjon, har nå tatt løs for fullt. Mar­k­vei­en Ter­ras­se med sine 33 lei­lig­he­ter hø­rer til sis­te ka­te­go­ri.

– Pla­nen for­ut­set­ter ny in­fra­struk­tur, og den må vi ha av­ta­le på plass om før nye pro­sjekt kan igang­set­tes, på­pe­ker Konst.

Ut­byg­ger Roald Jo­han­sen har in­gen pro­ble­mer med at pla­nen leg­ger et klart an­svar for in­fra­struk­tu­ren på ut­byg­ger.

– Nei, det er helt nor­malt at det la­ges en ut­byg­gings­av­ta­le der ut­byg­ger får an­sva­ret for in­fra­struk­tur, det kan va­ere vei­er, leke­plas­ser, vei, vann og av­løp. I det­te til­fel­let er vi enig med kom­mu­nen om en ut­byg­gings­av­ta­le og er klar til å le­ve­re våre for­plik­tel­ser slik at kom­mu­nen kan over­ta in­fra­struk­tu­ren veder­lags­fritt ved fer­dig­stil­lel­se, på­pe­ker dag­lig le­der Bjørn Johnsen.

ENIG­HET: Så langt har po­li­ti­ker­ne i Al­ta va­ert enig om hvor­dan og hvem som skal be­ta­le for in­fra­struk­tu­ren inn mot det nye sto­re lei­lig­hets­kom­plek­set i sen­trum, Mar­k­vei­en Ter­ras­se (MT). Nabo Bore­al har ikke re­spon­dert, og nå skal sa­ken opp i kom­mune­sty­ret.

UTÅLMODIG: Dag­lig le­der Bjørn Jo­han­sen hos ut­byg­ger Roald Jo­han­sen AS av Mar­k­vei­en Ter­ras­se, hå­per og tror på igang­set­tings­til­la­tel­se fra Al­ta kom­mu­ne i lø­pet av man­da­gen. Den kan la ven­te på seg; både Bore­al Sjø AS og Stål og Gum­mi Ei­en­dom AS, har så langt ikke va­ert vil­lig til å ak­sep­te­re av­ta­le om vei og gang/ syk­kel­vei inn i om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.