– Be­kla­ger om de fø­ler seg av­vist

Råd­man­nen sier kom­mu­nen skal bi­dra som best de kan når inn­byg­ger­ne tren­ger dem.

Altaposten - - Nyheter -

Ma­rion Høg­mo, råd­mann i Lop­pa, sier at hun på stå­en­de fot ikke kan ut­ta­le seg om hva som har skjedd rundt sa­ken til ek­te­pa­ret Flå­ten/jo­han­sen. Men på ge­ne­relt grunn­lag un­der­stre­ker hun at kom­mu­nen har et an­svar over­for inn­byg­ger­ne sine:

– Har vi mu­lig­het til å stil­le opp, så skal vi gjø­re det i sli­ke si­tua­sjo­ner. For en hus­brann er en krise­si­tua­sjon for de som står oppi det­te. Om ek­te­pa­ret fø­ler seg av­vist etter å ha hen­vendt seg til Lop­pa kom­mu­ne, så vil jeg be­kla­ge det på det ster­kes­te. For uan­sett hva vi had­de el­ler ikke had­de å til­by av hjelp, så skal vi ta imot sli­ke hen­ven­del­ser på en god måte, og bi­stå så godt vi kan, sier hun.

Høg­mo sier hen­del­ser som det­te van­lig­vis ikke fal­ler un­der de­fi­ni­sjo­nen av hen­del­ser som kre­ver at krise­team­et iverk­set­tes.

– Men om det skul­le kom­me in­di­ka­sjo­ner på at det er nødvendig, så vil nok lege/helse­per­so­nell be kom­mu­nen trå til med krise­hånd­te­ring. Jeg kjen­ner ikke den­ne sa­ken godt nok til at jeg kan si noe om hvor­vidt det­te bur­de va­ert gjort her.

– Ek­te­pa­ret spør om de­re kun­ne bi­stått med bo­li­ger, nød­pen­ger el­ler lig­nen­de?

– Vi har ikke bo­li­ger stå­en­de til­gjen­ge­lig for sli­ke til­fel­ler, det tror jeg in­gen kom­mu­ner har. Og jeg tror hel­ler ikke vi uten vi­de­re kan be­ta­le ut pen­ger ved sli­ke be­hov. Vi har ikke noe klesla­ger å ta av hel­ler. Men kan­skje kun­ne vi bi­stått ved å låne dem te­le­fon, kon­tak­te for­sik­rings­sel­ska­pet el­ler hjel­pe dem med å ord­ne and­re prak­tis­ke ting. Som sagt er det vel­dig be­kla­ge­lig om de fø­ler at de ble av­vist da de ba om hjelp fra oss, sier råd­man­nen av­slut­nings­vis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.