Det­te skjed­de i hel­ga

Altaposten - - Nyheter -

Lør­dag

UP stan­set en kvin­ne i 20-åre­ne i Al­ta. Kvin­nen sik­tes for rus­kjø­ring, og be­sit­tel­se og bruk av mind­re meng­der nar­ko­ti­ka.

En over­sta­dig be­ru­set mann la seg i bak­se­tet på en bil i Al­ta. Po­li­ti­et sjek­ket ut og kon­klu­der­te med at in­tet ty­der på at han har kjørt bi­len dit. Man­nen ble fulgt opp av helse.

Po­li­ti­et ryk­ket ut til mel­ding om inn­brudd i Sa­gabrin­ken i Al­ta. Det var in­gen tegn til inn­brudd på ste­det, men en navn­gitt per­son skal ha for­svun­net i en rød bil. Po­li­ti­et søk­te i om­rå­det etter den­ne bi­len.

Ha­er­verk på Sand­fal­let sko­le: Det ble knust rute i en grill­hyt­te ved barne­ha­gen. Po­li­ti­et har har in­gen mis­tenk­te.

En mann i 40-åre­ne an­mel­des for kjø­ring uten gyl­dig fø­rer­kort i Al­ta.

Brann­alar­men gikk ved Park­sen­te­ret i Al­ta – det kan se ut som no­en har forsøkt å set­te fyr på en søp­pel­bøt­te på et av toa­let­te­ne.

Søn­dag

Po­li­ti­et får mel­ding om slags­mål ved Tverrelv­da­len-krys­set. En mann fun­net på ste­det let­te­re skadd, og kjø­res til lege­vak­ta. Den and­re in­volver­te i slags­må­let dro fra ste­det i en bil.

En per­son som har va­ert in­volvert i ett slags­mål på en pri­vat­adres­se i Al­ta er let­te­re skadd. Po­li­ti­et opp­ret­ter sak.

Ty­ve­ri av mo­tor­vogn fra Al­ta i lø­pet av da­gen. Sort Nis­san Na­vara med ar­beids­lys på ta­ket, reg.nr NF28684.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.