– Snak­ker du også sa­misk?

Al­ta mang­ler ste­der hvor sa­misk snak­kes.

Altaposten - - Nyheter - Av Ar­ne Hau­ge ar­ne.hau­ge@al­ta­pos­ten.no

– Det vil vi gjø­re noe med, sier ild­sje­le­ne ved Al­ta sa­mis­ke språk­sen­ter.

La­ger en are­na

Den­ne uka tok de af­fa­ere og fant to­nen på tvers av ge­ne­ra­sjo­ner. – Si­den Al­ta har så få are­na­er for å snak­ke sa­misk, må vi lage dem selv, sier Bri­ta Ju­li­an­ne Skum.

Hun er la­erer ved Al­ta sa­mis­ke språk­sen­ter, et sen­ter som på syv­en­de året er i «ek­te­skap» med Sa­misk høg­sko­le i Kau­to­kei­no om å la­ere bort sa­misk.

Tirs­dag 10. ok­to­ber var lo­ka­let i Nøk­kel­sti­en fullt av se­nio­rer og barne­hage­un­ger og stu­den­ter, i et tre ge­ne­ra­sjo­ners møte med bul­jon­gen og mye god prat på beg­ge språk.

Våk­ner til liv

– Man­ge sa­mis­ke eld­re sit­ter hjem­me uten noen å snak­ke med. Vi ser at det er mye en­som­het, tro­lig mer enn blant norsk­ta­len­de. Men her hos oss får de tref­fe and­re, de får øvel­se i å bru­ke språ­ket, og de har det hyg­ge­lig sam­men. Vi ser at de eld­re våk­ner til liv og tar i bruk språ­ket og hu­mo­ren, sier Bri­ta Ju­li­an­ne. Hun sier at også man­ge un­ger med sa­misk til­knyt­ning mang­ler kon­takt med det sa­mis­ke, og i sa­er­lig grad kon­takt med den eld­re sa­mis­ke grup­pe­ring.

Språk­la­erer Bri­ta Ju­li­an­ne har for ti­den tre pro­sjek­ter gå­en­de, og de hen­ger tett sam­men. Det er pro­sjek­tet Al­ta sa­mis­ke se­nio­rer, språk­kur­set SAAL 1 for ny­be­gyn­ne­re og SAAL 2 for vi­dere­gå­en­de. La­ere­boka er sta­dig gode gam­le Dav­vin (nord­sa­misk for ny­be­gyn­ne­re), men pe­da­go­gikk og la­e­rings­mil­jø er to­talt end­ret. Prak­tis­ke ak­ti­vi­te­ter og språk­bad har over­tatt for tavle­un­der­vis­ning.

Gøy i lag

– På kun et halvt år la­erer vi å snak­ke grunn­leg­gen­de sa­misk, og vi gjør det uten å måt­te rei­se bort, sier stu­dent Lill Ben­te In­ge­brigt­sen, en av høst­se­mes­te­rets seks stu­den­ter. In­gen har falt fra un­der­veis, og Lill Ben­te sier de har det kjempe­gøy i lag, og at de drar mye på tur i Al­ta og om­egn.

– Hver uke har vi noe prak­tisk. Vi har sa­mis­ke se­nio­rer på be­søk, vi har va­ert på baer­høs­ting med la­erer­ne våre, vi har san­ket sen­na­gress og skal la­ere å bru­ke det, og vi har va­ert på en språk­rei­se til Kau­to­kei­no.

Va­ere med?

Men sin sa­mis­ke fa­mi­lie­bak­grunn øns­ket Lill Ben­te å knyt­te seg bed­re fast til språ­ket, og via språ­ket til kul­tu­ren og iden­ti­te­ten. – Jeg vil vi­dere­føre språk og iden­ti­tet, og ser ikke bort fra å stu­de­re sa­misk også se­ne­re, sier hun. – Jeg skal røy­ke kjøtt i lav­vo­en på ons­dag. Noen som vil va­ere med? sier Be­rit An­ne Ei­ra. Hun er sen­te­rets la­erer i tra­di­sjo­nell sa­misk kunn­skap, i til­legg har de med Li­sa Kris­ten­sen, spe­sia­list på sa­misk grama­tikk. – Vårt for­mål er å frem­me, styr­ke og be­va­re sa­misk språk og kul­tur i Al­ta kom­mu­ne. Vi fø­ler at vi er på rett vei, sier Bri­ta Ju­li­an­ne.

BUORRE BEAIVVI PÅ ÁLTTÁ SIIDA: Tirs­dag var det mat og språk og eld­re og barne­hage­un­ger i skjønn for­ening ved Álttá Sá­mi Giel­la­gu­ovd­dás/al­ta sa­mis­ke språk­sen­ter.

I REKORDFART: På et halvt år la­erer Lill Ben­te In­ge­brigt­sen (til høy­re) å snak­ke grunn­leg­gen­de sa­misk, godt hjul­pet av le­der og språk­la­erer Bri­ta Ju­li­an­ne Skum (til venst­re) samt la­erer i tra­di­sjo­nell sa­misk kunn­skap, Be­rit An­ne Ei­ra.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.