– Opp­le­ver stor på­gang

Har hatt kar­rie­r­evei­led­ning for 250 finn­mar­kin­ger.

Altaposten - - Nyheter -

Kar­rie­re Finn­mark er for­nøyd etter ett års drift og be­ho­vet er stort, me­ner pro­sjekt­le­der Susan­ne Lup­ton. 600 vei­led­nings­ti­mer med 250 per­soner er sta­tu­sen så langt.

– Vi har hatt gle­den av å kun­ne hjel­pe 250 per­soner som har øns­ket å ta grep om egen ar­beids­hver­dag. Noen av dis­se er nett­opp fer­dig med vi­dere­gå­en­de, noen har fått tips av NAV, mens de fles­te er voks­ne men­nes­ker som rett og slett har lyst til å gå nye vei­er i ar­beids­li­vet, for­tel­ler Lup­ton i en press­mel­ding.

Kar­rie­re­sen­te­ret har kon­to­rer i Vadsø og Al­ta, i til­legg til fas­te kon­tor­da­ger hver uke i Ham­mer­fest og Kir­ke­nes. Pro­sjek­tet er et spleise­lag mel­lom fyl­kes­kom­mu­nen og NAV Finn­mark.

FOR­NØYD STAB: De an­sat­te i Kar­rie­re Finn­mark har hatt nok å gjø­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.