Må strip­pes for dyre løs­nin­ger

Det nye om­sorgs­sen­te­ret fin­kjem­mes for inn­spa­rings­mu­lig­he­ter før førs­te spi­ker er satt.

Altaposten - - Nyheter - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no 108 plas­ser, 36 kor­tids- og re­ha­bi­li­te­rings­plas­ser, 5 om­sorgs­bo­li­ger med be­man­ning og seks bo­li­ger til voks­ne med stort plei­e­be­hov. Fy­sio­te­ra­pi, ergo­te­ra­pi, hjemme­tje­nes­te, nytt lege­sen­ter, stor­kjøk­ken (flyt­tes fra Alt

Det er satt inn krav om inn­spa­rin­ger på 30 mil­lio­ner for sen­te­ret. Det­te be­tyr at det le­tes med lys og lyk­te for å fin­ne ste­der å kut­te.

Ikke ram­me bru­ker­ne

Fle­re po­ten­si­el­le bru­ke­re Al­ta­pos­ten har snak­ket med ut­tryk­ker be­kym­ring for at det­te be­tyr mer kum­mer­li­ge for­hold for eld­re og syke, både i fel­les­area­ler og rom­me­ne, men det kan nest­le­der i helse- og so­sial­ad­mi­ni­stra­sjo­nen, In­gunn Tor­berg­sen, for­sik­re at ikke er til­fel­le.

– Nei, til tross for at vi har fått be­skjed om å spa­re 30 mil­lio­ner, så er må­let at det­te ikke skal ram­me til­bu­det til bru­ker­ne og hel­ler ikke gjø­re ar­bei­det vans­ke­li­ge­re for de an­sat­te, ek­sem­pel­vis ved at man kut­ter el­ler flyt­ter på la­ger­rom el­ler gjør and­re grep som på­vir­ker den dag­li­ge drif­ta ne­ga­tivt, sier Tor­berg­sen som også er pro­sjekt­ko­or­di­na­tor for det nye om­sorgs­sen­te­ret i Al­ta.

Drop­per par­kett

Om­sorgs­sen­te­ret har en pris­lapp på 898 mil­lio­ner kro­ner og skal stå fer­dig i 2020. Byg­get blir 24.830 kvad­rat­me­ter stort ut­byg­gings­le­der i Al­ta kom­mu­ne, Jo­han Fred­rik Nil­sen, fast­slår at area­let skal opp­rett­hol­des.

– Her er det ikke snakk om å re­du­se­re på area­let. Inn­spa­rin­gen skal skje ved at man re­du­se­rer kva­li­te­ten på en­kel­te ting, ek­sem­pel­vis at man drop­per in­du­stri­par­kett og hel­ler vel­ger line­ole­ums­be­legg på gul­ve­ne, sier Nil­sen, mens Tor­berg­sen rø­per at også tak­tek­ke vil vur­de­res på nytt i for­hold til pris.

– Vil rom­me­ne bli mind­re?

– Nei, fast­slår Tor­berg­sen. – Hva med ba­de­ne?

– På de seks rom­me­ne som byg­ges for voks­ne med tun­ge plei­e­be­hov, ikke syke­hjems­be­bo­ere, men ek­sem­pel­vis tra­fikk­skad­de, vil ba­de­ne bli 10 centi­me­ter mind­re i bred­den. Det­te er ka­bi­ner som er byg­get i Sve­ri­ge. Ved å lage dem litt mind­re, vil trans­port­kost­na­de­ne bli be­ty­de­lig mind­re. Der­for har vi sjek­ket med ergo­te­ra­peu­ter og and­re in­volver­te om kon­se­kven­se­ne for bru­ke­re og an­sat­te, og vi har fun­net ut at det lar seg gjø­re, sier Tor­berg­sen.

Mind­re glass i atrie­ha­gen

And­re ting må også vike.

– Vi had­de lyst å ha tak­heis på alle rom­me­ne, men nå må vi se på om vi kan re­du­se­re det­te til å kun gjel­de en av­de­ling, der vi kan ha de mest pleie­tren­gen­de bru­ker­ne, sier ko­or­di­na­to­ren, som også for­tel­ler at atrie­ha­gen, hvor bru­ker­ne kan føl­ge med på års­ti­de­ne, vil få faer­re glass­veg­ger enn plan­lagt.

– Glass er dyrt, så det vil re­du­se­res, men sam­ti­dig ten­ker vi at det ikke er noen ulem­pe. Man­ge av de eld­re kan bli for­vir­ret når de kom­mer ut i et rom med mye re­flek­te­ren­de vin­dus­fla­ter. De ser seg i «spei­let» og lu­rer på «hvem er det der», for­kla­rer Tor­berg­sen.

– Men vil ikke da po­en­get med å san­se års­ti­de­ne også når du er in­ne bli borte?

– Nei, det vil fort­satt va­ere mas­se vin­du­er, men ikke nød­ven­dig­vis fra gulv til tak.

– Al­ta­pos­ten har hørt at det er teg­net inn par­ti­er med bue­de veg­ger inni byg­get. Er det ek­sem­pel­vis noe som må vike?

– Ar­ki­tek­te­ne skal også ha et ord med i la­get og vi må hel­ler ikke fjer­ne alt som er med på å gjø­re byg­get fint, men alle sli­ke ting er det vi ser på gjen­nom­gan­gen som vi er midt in­ne i, sier Tor­berg­sen, som har med seg folk fra de uli­ke av­de­lin­ge­ne i det­te ar­bei­det.

Alle er hørt

Tor­berg­sen sier at de an­sat­te helt fra star­ten av har va­ert tungt in­volvert i pro­ses­sen med å ut­for­me inn­hol­det og de prak­tis­ke løs­nin­ge­ne i det nye om­sorgs­sen­te­ret.

– Ja, syke­plei­ere, ergo­te­ra­peu­ter, vas­ke­re og an­net drifts­per­so­na­le har va­ert med og vi har også inn­hen­tet er­fa­rin­ger fra syke­hjem­me i Al­ta for å la­ere av de fei­le­ne som er gjort før. Ek­sem­pel­vis er Elve­bak­ken syke­hjem ikke ra­sjo­nelt i for­hold til drift, med­gir Tor­berg­sen om syke­hjem­met i øst som ek­sem­pel­vis er nødt å til­eggs­be­man­ne på natt, for­di rom­me­ne lig­ger så langt fra hver­and­re.

– Det er nett­opp sli­ke ting vi må sør­ge for ikke skjer. Vi har også sett på and­re om­sorgs­sen­ter i lan­det for å høs­te er­fa­rin­ger.

– Vil bli fan­tas­tisk

Triv­sel og mind­re syke­fra­va­er er noe kom­mu­nen til­stre­ber. Der­for er ek­sem­pel­vis vakt­rom­me­ne til de an­sat­te lagt inn mot atrie­ha­gen, der dags­ly­set vil slip­pe godt til iføl­ge ko­or­di­na­to­ren for det størs­te pro­sjek­tet noen­sin­ne i Al­ta. På syke­hjems­rom­me­ne vil be­boer­ne kun­ne brin­ge med seg sine ei­en­de­ler og hen­ge opp bil­der el­ler pynt etter eget øns­ke.

– Vil det bli et mer kje­de­lig og rib­bet bygg enn opp­rin­ne­lig tenkt?

– Nei, det vil ikke bli et fir­kan­tet og uper­son­lig kloss. Det vil bli et fan­tas­tisk bygg, hev­der Tor­berg­sen.

Om­sorgs­sen­te­ret

LETER ETTER INN­SPA­RIN­GER: Pro­sjekt­ko­or­di­na­tor og nest­le­der for helse- og so­si­al i Al­ta kom­mu­ne, In­gunn Tor­berg­sen, er sik­ker på at om­sorgs­sen­te­ret vil bli flott selv etter inn­spa­rin­ger. (Foto: Han­ne Lar­sen)

FANCY: Bue­de veg­ger er noe av det som gjør byg­get spe­si­elt og vil tro­lig ikke bli fjer­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.