Plan kom­mer på sa­misk

Sei­land blir Nor­ges førs­te na­sjo­nal­park med for­valt­nings­plan på sa­misk.

Altaposten - - Nyheter -

For­val­ter In­gunn Ims Vist­nes (bil­det) opp­ly­ser at Sei­land na­sjo­nal­park­sty­re har fått mid­ler fra Miljø­di­rek­to­ra­tet til å over­set­te sin for­valt­nings­plan til nord­sa­misk. I søk­na­den er man opp­tatt av at en iden­ti­tets­ba­erer er blitt borte og at sav­net etter et språk de ald­ri la­er­te.

– Man­ge ba­erer også på en bit­ter­het oven­for den nors­ke stat, he­ter det i søk­na­den.

De me­ner det er vik­tig å sig­na­li­se­re at det er vik­tig med re­spekt for det sa­mis­ke språk. Den er et lang­sik­tig sty­rings­verk­tøy for na­sjo­nal­park­sty­ret, og er på i over­kant av 100 si­der. Den sa­mis­ke over­set­tel­sen vil va­ere klar i lø­pet av 2018, opp­ly­ses det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.