– Vi vet in­gen­ting

Svein Berg (Frp) me­ner op­po­si­sjo­nen hol­des uten­for.

Altaposten - - Nyheter - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

– Vi i op­po­si­sjo­nen får ikke vite noe om inn­hol­det i om­sors­g­sen­te­ret. Ikke før vi le­ser om det i avi­sa el­ler en jour­na­list rin­ger og ber oss om kom­men­tar. Og da kan vi ikke sva­re or­dent­lig, sier en ir­ri­ta­bel Berg, som sit­ter i ho­ved­ut­val­get for helse- og so­si­al.

– Null sam­ar­beid

Han hev­der at op­po­si­sjo­nen mø­tes med ig­no­ran­se når de ber om in­for­ma­sjon. – Jeg har fle­re gan­ger bedt om at vi får vite mer om inn­hol­det i sen­te­ret, men har ikke blitt hørt. Og det er sva­ert dumt. For had­de vi kun­net ta det opp i ho­ved­ut­val­get, så kun­ne vi sam­men tatt tak i ting vi sy­nes er vik­ti­ge. Men det fin­nes ikke sam­ar­beid mel­lom po­li­tisk le­del­se og op­po­si­sjo­nen, hev­der Frp-po­li­ti­ke­ren.

Sik­re pro­ses­sen

Han på­pe­ker at sam­ti­dig som man snak­ker om triv­sel og mind­re syke­fra­va­er, så lar man pro­ses­sen med om­sorgs­sen­te­ret gå sin gang i det stil­le. – Hvor­dan skal vi kun­ne sik­re at de an­sat­te blir lyt­tet til og at alt går slik det bør, når vi ikke vet noen­ting, spør han.

Kan ikke vite alt

Ar­bei­der­par­ti­ets Kris­tin Jen­sen er ho­ved­ut­valgs­le­der for helse og so­si­al. Hun me­ner det får va­ere gren­ser for hva po­li­ti­ker­ne skal ha in­for­ma­sjon om. – Op­po­si­sjo­nen har fått de sam­me mu­lig­he­te­ne som po­si­sjo­nen til å få in­for­ma­sjon om om­sorgs­sen­te­ret og det skjer via kom­mu­na­le mø­ter. Ja, jeg er enig i at hvis det ram­mer bru­ker­ne skal vi selv­sagt bli in­for­mert, men el­lers har jeg til­lit til at ad­mi­ni­stra­sjo­nen og de som er di­rek­te in­volvert i ut­for­min­ga kla­rer å fin­ne ut hvil­ken ma­lings­type og hvil­ket be­legg som er hen­sikts­mes­sig, sett i lys av de inn­spa­rin­ge­ne som må gjø­res, er Jen­sens hil­sen til Berg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.