Det jeg lu­rer mest på

Altaposten - - Debatt - Ing­mar Sjur­sen

Det skri­ves mye om helse­til­bu­det i Finn­mark. De som bor i naer­he­ten av syke­hus uten fare for steng­te vei­er el­ler an­net me­ner at helse­til­bu­det er godt nok og at de som bor slik til at det blir vans­ke­lig å kom­me til syke­hus når vei­en er stengt, ba­re må god­ta det­te uten å kla­ge, el­ler ska­pe trygg­het for alle.

Som vi alle vet be­vil­ger Nor­ge enor­me sum­mer til å byg­ge opp i ut­lan­det etter at krigs­her­re­ne der har rast len­ge nok fra seg. Da må det va­ere lov å be sen­tra­le myn­dig­he­ter om å ven­de blik­ket inn­over i sitt eget land å se etter om alt er på stell her. Skul­le øns­ke at de som me­ner at alt er å såre godt fikk kjen­ne av­mak­ta og håp­løs­he­ten når det står om liv og vei­en er stengt el­ler an­net kom­mer til hind­ring når man skal til syke­hus og ti­me­ne går uten at noe skjer. Det­te fikk vi kjen­ne på i som­mer da min kone ram­let på et av syke­hjem­me­ne her i Al­ta og hun måt­te til akutt­un­der­sø­kel­se ved Ham­mer­fest syke­hus for å fast­slå ska­de­ne hun had­de på­dratt seg i fal­let.

Det vis­te seg at det ikke var le­dig am­bu­lanse­bil til å kjø­re til syke­hu­set umid­del­bart. Vi måt­te ven­te. Mens vi ven­tet trøs­tet jeg hen­ne med at alt som til å gå bra når vi kom til syke­hu­set. Det ble natt og jeg gikk hjem for å hvi­le for å kun­ne kjø­re til syke­hu­set mor­ge­nen etter. Det vis­te seg at hun ikke var kom­met in­nen­for dø­re­ne på syke­hu­set før i 4-ti­den om mor­ge­nen, ca. 12 ti­mer etter fal­let. Da jeg fikk se min kone igjen fikk jeg ikke kon­takt med hen­ne mer og hun døde da­gen etter.

Etter det­te lu­rer jeg mest på om de fire ord­fø­rer­ne og vara­ord­fø­re­ren som un­der­skrev ett av avis­inn­leg­ge­ne bur­de va­ere ord­fø­rer. Etter det jeg tror skal en ord­fø­rer se til at alle har det bra, og ikke skry­te og att­på­til ho­no­re­re Bent Høie, Jo­nas Gahr Stø­re og Kir­sti Berg­s­tø for de­res ra­ke rygg i kam­pen mot syke­hus til Al­ta. Ord­fø­rer­ne vil­le va­ere mest tjent med å bru­ke sin egen ra­ke rygg til å stå sam­men om krav til Finn­mark i ste­det for å mot­ar­bei­de dem som for­sø­ker å ta an­svar for he­le fyl­ket. At va­e­ret blir dår­lig med fokk og skod­de med steng­te vei­er og fly­plas­ser kan vi gjø­re lite med. Men å hen­ge seg oppi hvor man­ge gan­ger Sen­na­lan­det er stengt om vin­te­ren er unød­ven­dig. Har en vei va­ert stengt om­så ba­re en time når det sto om li­vet, er det en gang for mye.

VIND OG FOKK: – Har en vei va­ert stengt om­så ba­re en time når det sto om li­vet, er det en gang for mye, skri­ver Ing­mar Sjur­sen. (Il­lust­ra­sjons­bil­de)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.